Grantový program Máme radi Ukrajinu

Grantový program Máme radi Ukrajinu

Vojna na Ukrajine vyvolala v roku 2022 najväčšiu utečeneckú krízu v Európe v tomto storočí. Od začiatku vojny utieklo z Ukrajiny viac ako 8 miliónov ľudí, z toho 1 239 412 práve na Slovensko. Preto sme v roku 2022 otvorili grantový program Máme radi Ukrajinu, ktorý je financovaný z Krízového fondu Karpatskej nadácie.

Program sa zameral na rýchlu podporu humanitárnej a rozvojovej pomoci pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Slovensko. Z jeho prostriedkov sme podporili 48 projektov sumou 172 247 eur vďaka čomu získalo pomoc viac ako 14 000 ľudí, utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine stále trvá a na Slovensku doteraz o dočasnú ochranu požiadalo viac ako 111 000 utečencov. Ide prevažne o ženy, deti a starších ľudí i ľudí patriacich k rôznym zraniteľným skupinám. Aj preto sme sa rozhodli otvoriť ďalšiu výzvu grantového programu – Máme radi Ukrajinu 2.0.

Prostredníctvom tejto výzvy aktuálne prerozdeľujeme 80 000 eur

Finančné prostriedky budú prerozdelené medzi organizácie a školy, ktoré dlhodobo poskytujú systematickú pomoc ľuďom z Ukrajiny prichádzajúcim na naše územie.

Rozpočet grantového programu tvoria prostriedky od našich zahraničných partnerov a dary od jednotlivcov a našich firemných partnerov ako aj z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine.

Na jeden projekt je možné požiadať o podporu v maximálnej výške 15 000 eur, minimálna výška žiadanej podpory je 5 000 eur. 

Aké riešenia podporíme?

Podporíme mimovládne neziskové organizácie a školy s pôsobnosťou na východnom Slovensku pri poskytovaní pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Poskytovaná pomoc musí mať charakter humanitárnej alebo integračnej pomoci, a teda reakcie na stav núdze spôsobenej mimoriadnou udalosťou, alebo môže významne podporovať integráciu utečencov do spoločnosti na Slovensku, a to najmä formou:

 • materiálnej pomoci,
 • právnej, sociálnej a/alebo psychologickej pomoci,
 • podpory integrácie odídencov do vzdelávacieho procesu, na trh práce a do spoločnosti,
 • podpory bezpečnosti a prevencie obchodovania s ľuďmi,
 • pomoci zvlášť zraniteľným skupinám (ľuďom so zdravotným znevýhodnením, Rómom a občanom iných krajín utekajúcim z Ukrajiny),
 • podpory budovania potrebných personálnych kapacít organizácii, ktoré majú preukázateľné výsledky v oblasti pomoci utečencom z Ukrajiny.

ℹ️ Aktivity podporené z tohto grantu sa musia realizovať na území východného Slovenska a pomoc musí byť smerovaná výlučne pre ľudí, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine na Slovensko.

Grant nesmie navyšovať prostriedky čerpané z iných projektov podporených z programov Karpatskej nadácie (podporou projektu v tejto výzve sa nesmie navyšovať rozpočet iného projektu, ktorého realizácia ešte prebieha, a ktorý bol/je podporený Karpatskou nadáciou v inom grantovom programe).

Otázky a odpovede

Žiadosť aktuálne nie je možné podať, keďže prihlasovanie do grantového programu je uzavreté. 

O finančné prostriedky môžu žiadať mimovládne neziskové organizácie, školy s pôsobnosťou na území východného Slovenska, ktoré preukázateľne pomáhali a ďalej pomáhajú ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine:

 1. občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov;
 2. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov;
 3. neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov;
 4. nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov;
 5. vysoké školy, stredné školy a základné školy s pôsobnosťou v košickom a prešovskom kraji;
 6. Slovenský červený kríž podľa zákona č. 460/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Všetky žiadosti budú hodnotené z hľadiska splnenia základných kritérií výzvy – oprávnený žiadateľ, zameranie podpory, a ostatné formálne náležitosti tejto výzvy.

 • Projekty spĺňajúce základné kritériá budú následne hodnotené Karpatskou nadáciou z obsahovej stránky – oprávnenosť výdavkov vzhľadom k aktuálnym potrebám, kvality a dosahu pomoci – žiadatelia pokrývajúci urgentné potreby a žiadatelia, ktorí už realizujú systematickú podporu pre cieľovú skupinu budú uprednostnení.

 • Podpora môže byť udelená len na pomoc ľuďom z Ukrajiny prichádzajúcim na Slovensko v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.

 • Aktivity organizácie podporené z tohto grantu sa musia realizovať na území východného Slovenska.

 • Finančné prostriedky poskytnuté z tejto výzvy je potrebné vyčerpať najneskôr do 31. 12. 2023.

 • Záverečnú správu spolu s finančným vyúčtovaním zašle úspešný žiadateľ po skončení projektu na vopred stanovenom formulári emailom.

 • Karpatská nadácia si vyhradzuje právo rozhodnúť o neudelení podpory žiadateľom, ktorých činnosť a aktivity nie sú v súlade s poslaním a politikami Karpatskej nadácie, najmä Etickým kódexom Karpatskej nadácie, Politikou ochrany práv dieťaťa, alebo ak sú aktivity organizácie v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.

Neoprávnené výdavky

 • Pokrytie režijných výdavkov žiadateľa, ktoré priamo nesúvisia s realizáciou projektu,
 • pokrytie výdavkov žiadateľa, ktoré je možné financovať z verejných zdrojov,
 • nákup nehnuteľného majetku – pôdy a/alebo budov,
 • prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom,
 • investičné výdavky,
 • výdavky hradené z iných zdrojov,
 • vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov a nevyúčtované poskytnuté preddavky,
 • výdavky na aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;
 • výdavky na aktivity na podporu politických strán a straníckych kandidátov,
 • výdavky na aktivity na ovplyvňovanie výsledkov akýchkoľvek volieb.
 1. Prešovské dobrovoľnícke centrum – Prešovskí dobrovoľníci Ukrajine (Prešov) 
 2. OZ Barlička – Special Needs Emergency Fund (Prešov) 
 3. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj – Nízkoprahové aktivity pre deti a rodiny prichádzajúce z Ukrajiny do Košíc (Košice) 
 4. OZ Pre človeka – Pomáhame Ukrajine (Poprad) 
 5. ZŠ Kežmarská – Budeme sa učiť spolu (Košice) 
 6. OZ Gaštanový koník (Snina) 
 7. OZ Aetós – Priestor na načerpanie síl a nádeje (Parchovany)
 8. Základná škola Bernolákova – Pomoc našim kamarátom z Ukrajiny (Košice)
 9. Maják nádeje – Šanca zamestnať sa
 10. Mestská časť Košice – Staré Mesto – Radosť (Košice)
 11. OZ Otvor dvor – Pomoc s ubytovaním a začlenením utečencov z Ukrajiny (Rožňava)
 12. Cirkevná škola v prírode n.o. – Pomoc susedom (Juskova Voľa)
 13. Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o. – солідарність/solidarita (Prešov, východné Slovensko)
 14. POHĽAD zhora, n.o. – Pomáhame Ukrajine (Košice)
 15. ZŠ s MŠ Budimír – Pomoc Ukrajine (Budimír)
 16. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice – Zdravo a hravo! (Košice)
 17. DORKA, n.o. – Dorka pomáha utečencom z Ukrajiny (Košice)
 18. Základná škola Kežmarská 30 – Chceme sa učiť spolu (Košice)
 19. Cor Sancti Martini, n.o. – Podtatranská pomoc Ukrajine (Poprad)
 20. Saplinq, o.z. – Zabezpečenie priamej pomoci pre LGBT+ utečencov/utečenkyne z Ukrajiny v tranzitnom hube v Košiciach-Ťahanovce (Košice)
 21. Krajské centrum Asociácie nepočujúcich Slovenska Prešov – Tlmočenie a všestranná pomoc ukrajinským nepočujúcim utečencom (Prešov)
 22. Funnily n.o. – Pomáhame Ukrajincom v Prešove (Prešov)
 23. KreDO – Pomáha ukrajinským rodinám (Ľubotice)
 24. Obec Obišovce – Humanitárna pomoc odídencom z Ukrajiny (Obišovce)
 25. OZ Podaj ďalej – Podaj ďalej pre Ukrajinu / Passing on humanity to Ukraine (Prešov)
 26. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice-mesto – Skvalitnenie pomoci pre utečencov so zdravotným znevýhodnením (Košice)
 27. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trebišov – Máme radi Ukrajinu (Trebišov)
 28. Technická univerzita v Košiciach – Slovenčina na mieru (Košice)
 29. Mesto Rožňava – Pomoc a podpora pre odídencov z Ukrajiny , ktorí si našli dočasné útočisko v meste Rožňava (Rožňava)
 30. Stredná športová škola – Pomoc ukrajinským žiakom pri prekonávaní traumy z vojnového konfliktu (Košice)
 31. OZ DeafStudio – Podchytenie sluchovo postihnutých ukrajinských utečencov po ich príchode na Slovensko a ich všestranná podpora (Prešov) 
 32. Základná škola Drábova 3 – Komunitná študovňa v Drabke (Košice) 
 33. Relevant n.o.  – Miesto stretnutia (Prešov)
 34. OZ FOYA – Zabezpečenie potravinovej sebestačnosti pre U-point Levoča (Levoča)
 35. EMTEGRA, o.z. – Kompas (компас) (Prešov) 
 36. Ťahanovská záhrada, o.z. – Kúsok Ukrajiny v Ťahanovskej záhrade (Košice) 
 37. Ženský algoritmus, o.z. – Z Ukrajiny do Košíc – pomoc s pracovným uplatnením (Košice)
 38. Maják nádeje, o.z. – Šanca na prácu (Košice) 
 39. Robinson – Pomoc pre rodinu Ivana z Ukrajiny (Spišské Tomášovce)
 40. Nadácia DEDO – Integračné centrum (Košice) 
 41. Centrum pre matku a dieťa Radosť, o.z. – Radosť (Košice)
 42. Dobrovoľníci Ukrajine – pomáhame ďalej (Prešov)
 43. Občianske združenie Tobiáš – TUkrajinaPOMÁHA (Prešov)
 44. Nový film, o.z. – SPOLU V KINE – pomoc integrácie utečencov do spoločnosti (Prešov)
 45. ZŠ Pugačevova Humenné – Spoločne v Európe (Humenné)
 46. OZ Kvalitné školstvo – Ukrajina nie je iná (Košice)

 

Krízový fond Karpatskej nadácie podporili anonymní donori a partneri:

Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland. (Financované C.S. Mott Foundation v rámci programu Global Challenges Local Solutions, ktorý realizuje Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku.)