Krízový fond Karpatskej nadácie

Krízový fond Karpatskej nadácie

Krízový fond Karpatskej nadácie je finančný nástroj, ktorým nadácia reaguje na akútne krízové situácie miestneho, regionálneho či globálneho charakteru. Tieto situácie výrazne znemožňujú ľuďom na východe Slovenska napĺňať svoje základné a kľúčové potreby i práva. Založením fondu nadácia reagovala na situáciu spôsobenú pandémiou Covid-19 a najmä jej dopady na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

Ak taká kríza nastane, nadácia fond aktivuje a vyhlási grantovú výzvu na predkladanie projektov. Úspešní žiadatelia získajú finančnú podporu práve na projekty, ktoré reagujú na daný krízový stav. Žiadosti v rámci výziev fondu bývajú spravidla zjednodušené a prispôsobené situácii a možnostiam potenciálnych žiadateľov.

Prvá podpora fondu smerovala počas pandémie Covid-19 do marginalizovaných rómskych komunít a všade tam, kde žili deti, ktoré nemali možnosť prispôsobiť sa online výučbe a plnohodnotne sa zúčastňovať nových foriem vyučovania. Program Škola napriek korone otvorený počas prvej vlny pandémie podporoval organizácie, ale aj aktívnych učiteľov pri zabezpečovaní alternatívneho vzdelávania pre žiakov a žiačky základných škôl. Jeho druhú fázu Škola napriek korone 2.0 sme spustili počas druhej vlny pandémie, aby sme podporili systematickejšie riešenia pretrvávajúcej nepriaznivej situácie vo vzdelávaní.

Krízový fond ŠKola

Po invázii Ruska na Ukrajinu 24. februára 2022 nadácia spustila ďalšiu významnú pomoc z Krízového fondu v podobe rýchlej grantovej schémy Máme radi Ukrajinu pre mimovládne neziskové organizácie, ale aj školy a miestne samosprávy. Tá reagovala predovšetkým na náhlu utečeneckú krízu a potreby organizácií, škôl či samospráv, ktoré pomáhali utečencom na hraniciach a v komunitách východného Slovenska. Pomoc bola všestranne zameraná na poskytovanie humanitárnej pomoci, ubytovania, pomoci so starostlivosťou o deti, so získavaním prístupu k vzdelávaniu, pri vybavovaní potrebných dokumentov a komunikácii so štátom, so začlenením sa na trh práce a tiež psychosociálna pomoc pre vojnou traumatizovaných ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Grantová schéma reagovala na potreby všetkých utečencov, osobitnú pozornosť však venovala zraniteľným skupinám, akými sú matky s malými deťmi, seniori, ľudia so zdravotným postihnutím, Rómovia či LGBTI+ ľudia. Grantová schéma poskytovala pomoc formou rýchlych grantov, o ktorých sa nadácia rozhodovala v týždňových intervaloch. V roku 2023, keď sa mimovládne organizácie, školy a miestne samosprávy začali venovať pomoci utečencom viac systematicky, bola grantová schéma Máme radi Ukrajinu 2.0 otvorená opäť, aby poskytovala väčšie granty na projekty prinášajúce dlhodobú a udržateľnú pomoc odídencom z Ukrajiny.

Grantový program Máme radi Ukrajinu