Máme radi Východ

Máme radi Východ

Grantová výzva podporuje projekty, ktoré prinášajú pomoc a radosť obyvateľom východného Slovenska.

Mimovládne neziskové organizácie z košického a prešovského kraja sa môžu uchádzať o finančnú podporu pre projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času, alebo k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.
Program Máme radi Východ je realizovaný vďaka finančnej podpore účastníkov Karpatskej vandrovkyJe to prvý vytrvalostný darcovský pochod svojho druhu na Slovensku. Trasa po hrebeni Volovských vrchov dlhá 50 km preverila minulý rok sily a kondíciu 113 dobrochodcov, ktorí zároveň darovali do Fondu Máme radi Východ 11 780 EURV roku 2020 podporili Karpatskú vandrovku aj spoločnosti:
Lear Corporation Seating Slovakia, NESS KDC, a Potraviny FRESH.
Program v roku 2021 celkovo prerozdelí 16 000 Eur. Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 000 Eur.
 Žiadosti je možné podávať do 3. mája 2021.

Program podporila spoločnosť

Výzva je otvorená od 1. apríla do 3. mája.

Podporíme projekty v týchto oblastiach

Zdravý životný štýl

Program podporí projekty a aktivity, ktoré prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu.

Voľný čas

Podporíme aj nápady, ktoré prispejú k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času.

Kreativita

Grant môžu získať aj projekty na podporu rozvoja nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

Ako sa uchádzať o podporu?

Realizácia projektu

Váš projekt sme vybrali. Čo sa bude diať ďalej?

1.

V prvom rade s Vami
 uzavrieme
zmluvu
 o poskytnutí grantu.
 

2.

1. splátku grantu (80%) prevedieme na Váš
 účet.
 

3.

Projekt môžete realizovať
v období
1.7. – 31.12.2021

4.

Na konci projektu
nám zašlete záverečnú
správu, a my Vám
pošleme 2. splátku grantu

Otázky a odpovede

Samozrejme. V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 30. apríla 2021, od 10:00 do 16:00 hod. na tomto kontakte:

Mgr. Nora Čéplőová, programová manažérka
E-mail: nora.ceploova@karpatskanadacia.sk
Tel.: 0907 027 833

Žiadosti do tohtoročného programu Máme radi Východ je možné podať do 3. mája do 23:59.

Ďalšie dôležité termíny:

Vyhlásenie grantového programu: 01. 04. 2021
Konzultácie k projektom: 01. 04. 2021 – 30. 04. 2021
Uzávierka grantového programu: 03. 05. 2021 (pondelok) do 24:00
Zverejnenie výsledkov: do 25.06. 2021
Podpísanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi: do 30.06. 2021
Realizácia projektov: 01. 07. 2021 – 31. 12. 2021

Projektová žiadosť sa podáva elektronicky cez www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii – Máme radi Východ.

Elektronický formulár projektovej žiadosti musí byť vyplnený online a povinné prílohy musia byť priložené na príslušných formulároch (Rozpočet projektu, Komentár k rozpočtu, Prehlásenie o partnerstve), ktoré sú dostupné na www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii – Máme radi Východ.

Organizácie, ktoré pôsobia na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj):

   1. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov.

   2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č.

    213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.

   3. Neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.

   4. Nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

   5. Slovenský červený kríž podľa zákona č. 460/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Oprávnenými žiadateľmi sú len tie subjekty, ktoré môžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom mene.

Áno. Žiadatelia, ktorí nezískali za posledné tri ročníky v programe Máme radi Východ žiadny grant, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 000 €.
 • Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.
 • Nefinančné vlastné vklady do projektu (využívanie prepožičaných strojov, darovaný materiál a pod.) sú vítané. 
 • Grant bude úspešnému žiadateľovi poskytnutý v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 80% bude prevedená po podpise zmluvy o poskytnutí grantu (preddavok). Druhá splátka v maximálnej výške 20% bude poskytnutá po vyčerpaní celej sumy grantu (100%) a jej úplnom a bezchybnom vyúčtovaní (refundácia).
 • Hodnotiaca komisia môže rozhodnúť aj o udelení nižšieho grantu, ako bolo uvedené v žiadosti.
 • projekty, ktorých výsledky nie sú prístupné širokej verejnosti;
 • bežné aktivity žiadateľských organizácií a pokrytie ich režijných výdavkov;
 • nákup nehnuteľného majetku – pôdy a/alebo budov;
 • ďalšie prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom;
 • konferencie, študijné cesty, výmenné pobyty (s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou plánovania, monitoringu alebo evaluácie projektu alebo podporujú výmenu skúseností medzi jednotlivými podporenými projektmi a/alebo prinášajú priamy osoh väčšine komunity);
 • veľkorozpočtové investičné projekty, v rámci ktorých by podpora z tohto programu tvorila iba malý podiel (nebudú podporené projekty, kde grant z tejto výzvy bude tvoriť menej ako 20% z celkovej výšky projektu);;
 • aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;
 • aktivity na podporu politických strán a stranícke aktivity.

Kritériá, podľa ktorých budú projekty hodnotené:

 • Projekt prináša nové a originálne riešenia popísaného problému.
 • Cieľ projektu je v súlade s témami grantovej výzvy a je jasný, zrozumiteľný, dosiahnuteľný a merateľný.
 • Aktivity projektu sú jasne a detailne opísané.
 • V projekte je presne definované, kto je cieľovou skupinou a aká je jej veľkosť.
 • Do realizácie projektu sú zapojené viaceré miestne subjekty (školy, miestni podnikatelia, samospráva, …).
 • Výsledky projektu (kvalitatívne aj kvantitatívne) sú presne definované a opísané.
 • Projekt využíva nefinančné zdroje na realizáciu projektu (zapožičanie strojov, poskytnutie priestorov, …).
 • Rozpočet je realistický, zrozumiteľný a detailne pripravený.
 • Žiadateľ má predstavu, ako bude výsledky projektu udržiavať alebo rozvíjať.
 • Žiadateľ uviedol alternatívny plán realizácie projektu, v prípade pretrvávajúcich reštrikcií spôsobených pandémiou COVID – 19

Výhlásenie výsledkov plánujeme zvrejeniť na našom webe do 25. júna 2021. Žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.

Karpatská nadácia vyhlasuje každý rok viac ako 4 grantové výzvy s celkovou sumou viac ako 100.000 Eur. Ak chcete byť informovaný o našich výzvach, prihláste sa na odber našich noviniek.