Školy budúcnosti

Grantový program Školy budúcnosti podporí inovatívne základné školy a neziskové organizácie v prešovskom a košickom kraji s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu. Pomôže im preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, prinášať inovácie a tvorivo pristupovať k vyučovaniu detí zo základných škôl.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa dlhodobo usilujú o rozvoj a lepšiu budúcnosť východného Slovenska. Vojna, zhoršujúca sa klimatická kríza či záplava hoaxov a dezinformácií v online priestore výrazne ovplyvňujú náš spôsob života, zdravie a prírodné okolie. Prognózy nie sú pozitívne a keď sa spoločnosť nezameria na riešenie týchto kríz či ich následkov, budúce generácie čaká neľahká doba. Aj preto Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia zaostrili okrem iného aj na vzdelávanie budúcich generácií, počnúc deťmi na základných školách. Chcú ich pripraviť do sveta plného výziev a inovácií. Do sveta, v ktorom potrebujú rozvinuté kritické myslenie, dobré digitálne zručnosti, či zmysel pre zodpovednosť nielen voči sebe, ale i okoliu.

Podmienky a kritéria

Program podporí realizáciu projektov v jednej z nasledujúcich oblastí: 

  • rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy – prioritná oblasť;
  • podpora vzdelávania informačno-komunikačných technológii (IKT) a zodpovedného a spravodlivého rozvoja digitálnych zručností;
  • budovanie zodpovedného prístupu k životu – byť zodpovedný k sebe, k ostatným a ku komunite, v ktorej žijem (téma zahŕňa možnosť vzdelávania v oblasti environmentálnej krízy, ale aj duševného zdravia a iným aktuálnym krízam v spoločnosti).

Prioritnou témou výzvy je rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy, preto projekty týkajúce sa tejto témy, najmä v kombinácii s ostatnými dvoma témami budú pri hodnotení bodovo zvýhodnené a pri udeľovaní grantu uprednostnené.

Pri hodnotení projektovej žiadosti bude prihliadané na projekty realizované v menších obciach v súvislosti s rozvojom inovatívneho vzdelávania na vidieku. Všetky žiadosti o finančný grant budú posudzované primárne s ohľadom na kvalitu a potenciál daného projektu.

⋙V grante sa prerozdelí celkovo 20 000 eur. 

⋙Maximálna výška grantu na realizáciu jedného projektu je maximálne 2 500 eur.

⋙Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.

Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý v dvoch splátkach. Prvá splátka (80 %) bude poskytnutá po podpise zmluvy o poskytnutí grantu. Druhá splátka (max. 20 %) bude poskytnutá po vyčerpaní celej sumy grantu (100 %) a po schválení záverečnej správy a vyúčtovania projektu Karpatskou nadáciou.

Formulár potrebný na predloženie žiadosti nájdete v novom grantovom systéme na https://kngranty.karpatskanadacia.sk/grant/skoly-buducnosti/ alebo na stránke www.karpatskanadacia.sk v sekcii Získaj podporu – Finančná podpora – Školy budúcnosti.

Žiadosť musí byť podaná elektronicky najneskôr do konca dňa 18. októbra 2023.

Viac informácií a celé znenie výzvy nájdete TU.

V minulosti boli podporení

Grantový program Školy budúcnosti v minulom roku podporil 11 projektov, ich zoznam si môžete pozrieť TU.

Na stiahnutie