Hľadáme manažéra / manžérku pre PR, komunikáciu a fundraising

STAŇ SA SÚČASŤOU KREATÍVNEHO A DYNAMICKÉHO TÍMU KARPATSKEJ NADÁCIE A POMÔŽ VYTVÁRAŤ LEPŠIE VÝCHODNÉ SLOVENSKO.

Hľadáme človeka, ktorému zveríme agendu PR, komunikácie a fundraisingu organizácie ktorý má:

 • vzdelanie aspoň 1. stupňa VŠ, ideálne 2. stupňa v relevantnom odbore;
 • aspoň 5 ročnú skúsenosť v komunikačnej pozícii v neziskovom alebo súkromnom sektore;
 • rozsiahle skúsenosti v oblasti digitálnej komunikácie a dobré digitálne zručnosti (správa webových stránok prostredníctvom editorov, používanie softwarov pre e-mailovú komunikáciu, správa a reklama cez sociálne médiá, využívanie Google produktov);
 • skúsenosť s tvorbou a manažmentom komunikačných kampaní / aktivít;
 • skúsenosť s tvorbou digitálnych, printových a audiovizuálnych materiálov, v spolupráci s dizajnérmi a inými dodávateľmi;
 • skúsenosť s manažmentom partnerstiev;
 • skúsenosť s organizáciou verejných podujatí;
 • dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office);
 • výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka.

Mal by to byť človek, ktorý:

 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie;
 • je tímový hráč/hráčka;
 • bude aktívny člen/členka tímu pripravený učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi;
 • je kreatívny a súčasne veľmi zorganizovaný;
 • je schopný adaptovať sa, hľadá netradičné prístupy a pri riešení situácií sa spolieha hlavne na seba;
 • je schopný doťahovať veci, má zmysel pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok;
 • má silnú osobnú integritu, rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí;
 • má rád východné Slovensko a verí, že je to dobré miesto pre život.

Detailná náplň práce

Pracovník/pracovníčka vykonávajúci túto funkciu je povinný vykonávať a niesť zodpovednosť za plnenie úloh súvisiacich s externou a internou komunikáciou a marketingom a fundraisingom organizácie ako aj ďalších súvisiacich aktivít podľa potreby.

Externá komunikácia a marketing nadácie zahŕňa najmä:

 • Budovanie povedomia o nadácii a jej práci prostredníctvom PR a externej komunikácie, vrátane správy webových stránok a sociálnych médií, zostavovania newslettra a prípravy komunikačných materiálov, tlačových správ a iných výstupov pre programy a projekty nadácie (grantové programy, programy v oblasti vzdelávania, znižovania sociálnej nerovnosti a medzinárodnej spolupráce, fundraisingové aktivity a podujatia).
 • Budovanie vzťahov s médiami a novinármi s cieľom zviditeľňovania nadácie a jej aktivít pre verejnosť prostredníctvom masmédií.
 • Zostavovanie výročnej správy organizácie pre účely MV SR ako aj pre marketingové účely nadácie, vytvorenie a realizácia komunikačného plánu pre publikáciu správy.
 • Navrhovanie a manažment podujatí pre verejnosť s cieľom jej informovania a zapájania.
 • Realizácia projektov vzdelávania neziskových organizácií v oblasti komunikácie.
 • Zastrešovanie internej komunikácie
 • Navrhovania, prípravy a revízie interných smerníc a pokynov týkajúcich sa komunikácie.
 • Monitoring indikátorov efektívnosti a hodnotenie výsledkov komunikačných aktivít.

Fundraising zahŕňa najmä:

 • Príprava a realizácia fundraisingových kampaní pre nadáciu so zameraním na digitálne aktivity (2% z dane z príjmu, online darovanie, Vianočná kampaň).
 • Príprava a realizácia charitatívneho programu Bež so srdcom, v spolupráci s Maratónskym klubom Košice, s cieľom zvyšovania finančných príspevkov a počtu zapojených darcov.
 • Príprava a úspešná realizácia náborovej kampane účastníkov pre fundraisingové podujatie nadácie – Karpatská vandrovka.
 • Identifikácia firemných partnerov a získavanie nových firemných podporovateľov.
 • Strategická komunikácia s firemnými partnermi, zastrešovanie PR a komunikácie pre spoločné programy a aktivity.
 • Monitoring indikátorov efektívnosti a hodnotenie výsledkov fundraisingových aktivít.

Termín nástupu: 2. januára 2019
Ponúkaná odmena: dohodou
Druh pracovného vzťahu: mandátna zmluva
Miesto práce: Košice, východné Slovensko
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. novembra 2018

Výhody:

 • možnosť spolupracovať v najväčšej a najstaršej nadácii na východnom Slovensku
 • zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi
 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské a otvorené prostredie pre prácu

Poznámky:

 • Ide o pozíciu na zastupovanie počas materskej dovolenky v trvaní 12 mesiacov
 • Zmluva na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia v prípade obojstranného záujmu a možností

Ak máš o pozíciu záujem, pošli nám do 4. novembra 2018:

 • Motivačný list v anglickom jazyku obsahujúci odpoveď na dve otázky: 1. prečo som sa rozhodol/rozhodla uchádzať o túto pozíciu, čo ma motivuje pracovať v nadácii, 2. ako budem aplikovať doteraz nadobudnuté skúsenosti pri realizácii popísanej agendy. (max. 1,5 strany)

 • Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do polnoci 4. novembra 2018 (predmet e-mailu – Karpatská nadácia – PR, komunikácia a fundraising).