Otvorenie grantovej schémy Active Citizens Fund Slovakia

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Program Active Citizens Fund (ACF) realizujeme spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti.

V období 2018-2023 rozdelí ACF v 17 grantových výzvach spolu 7,7 mil. EUR na projekty slovenských občianskych organizácií a poskytne ďalšie podporné aktivity, napr. vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a samofinancovania.

ACF podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.

Prierezovými prioritami programu sú podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít aj zlepšenie pozície občianskych organizácií v spoločnosti.

Karpatská nadácia spravuje grantový program, ktorý prerozdelí malé granty vo výške 5.000-15.000 EUR na projekty zamerané na zlepšovanie situácie zraniteľných skupín.

Na čo sa téma Zraniteľné skupiny zameriava?

Téma Zraniteľné skupiny v rámci ACF programu sa zameriava na ľudí a komunity, ktorí sú vystavení sociálnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Ich prístup k informáciám, na pracovný trh, k vzdelávaniu a kultúre a tiež účasti na verejnom rozhodovaní je nedostačujúci. Program sa v tejto téme bude preto venovať aj Rómskej menšine a ďalším skupinám ohrozeným sociálnym vylúčením a chudobou, vrátane ich posilnenia a inklúzie. Zlepšovanie dialógu a pochopenia medzi menšinami a minoritnou spoločnosťou je taktiež dôležitou súčasťou programu.

Ciele programu

Cieľom programu je posilniť postavenie 2 tisíc jednotlivcov z radov zraniteľných skupín, poskytnúť služby 600 ľuďom a realizovať opatrenia pre posilnenie postavenia ohrozených jednotlivcov v 30 samosprávach.

Program podporuje aj aktivity, ktoré sú založené na partnerstvách organizácií občianskej spoločnosti ako prijímateľov grantov so subjektmi verejného a súkromného sektora.

Príklady oprávnených projektových aktivít v tejto téme programu sú:

 • nové alebo zlepšené služby pre zraniteľné skupiny;
 • sociálne inovácie a rozvoj sociálnych podnikov;
 • aktivity na posilnenie postavenia zraniteľných skupín a zlepšenie ich života;
 • zapájanie zraniteľných skupín do rozhodovania vo verejnom živote;
 • nové metódy na riešenie potrieb zraniteľných skupín
 • vzdelávanie zraniteľných skupín za účelom ich ekonomického posilnenia;
 • obhajovanie, zvyšovanie povedomia a informovanosti občanov v súvislosti s témou zraniteľných skupín;
 • medzikultúrny dialóg vrátane platforiem pre komunikáciu menšín s majoritnou spoločnosťou.

Organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa budú uchádzať o grant v tejto téme, si môžu vybrať na realizáciu svojho projektového zámeru malý alebo základný grant:

Grantový program: malé granty

 • Finančná alokácia pre malé granty: 1 000 000 €
 • Minimálna a maximálna výška grantu: 5 000 € – 15 000 €
 • Dĺžka realizácie projektov: 6 – 18 mesiacov
 • Počet výziev: 3
 • Dátum vyhlásenia 1. výzvy: 22. október 2018
 • Dátum uzávierky 1. výzvy: 22. január 2019
 • Správca programu: Karpatská nadácia

Grantový program: základné granty

 • Finančná alokácia pre základné granty: 500 000 €
 • Minimálna a maximálna výška grantu: 30 000 € – 65 000 €
 • Dĺžka realizácie projektov: 12 – 18 mesiacov
 • Počet výziev: 2
 • Dátum vyhlásenia 1. výzvy: 22. október 2018
 • Dátum uzávierky 1. výzvy: 22. január 2019
 • Správca programu: Nadácia Ekopolis

Maximálna výška grantu môže byť zvýšená až do výšky 20 % grantu za účelom financovania bilaterálnych aktivít projektov s partnermi z donorských krajín (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko).

Viac informácií o výzve a online formulár pre podanie žiadosti nájdete na www.acfslovakia.sk/vyzvy/zranitelne-skupiny/

V prípade otázok v súvislosti s realizáciou programu v téme Zraniteľné skupiny – malé projekty, poskytujeme konzultácie v utorky, stredy a štvrtky v čase od 10.00 – 16.00 hod. V prípade potreby osobného stretnutia prosíme o telefonické dohodnutie termínu vopred.

Kontaktné údaje:

Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice
Programová manažérka: Mária Ház, e-mail: maria.haz@karpatskanadacia.sk, tel: +421 55 622 1152
Finančná manažérka: Katarína Novotná, katarina.novotna@karpatskanadacia.sk, tel: +421 55 622 1152