Medzinárodná sieť mladých Generation 2020

Hlavným cieľom projektu je výmena skúseností, know-how a poznatkov o práci a fungovaní cezhraničnej mládežníckej organizácie Barents Regional Youth Council a Kirkenes Youth Council (Rada mládeže v Kirkenes), ich spolupráce s mestom Kirkenes v Nórsku a mládežníckymi lídrami zapojenými do procesu tvorby cezhraničnej skupiny mladých aktivistov – Karpatskej regionálnej mládežníckej rady. Projekt má posilniť motiváciu mládeže na zapájanie sa do miestneho a regionálneho rozvoja prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Partnermi projektu sú: Basen (Nórsko), Rada mládeže Košického kraja, Rada mládeže Prešovského kraja

Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia z východného Slovenska (mládežnícki lídri Karpatskej regionálnej mládežníckej rady) vo veku od 15 – 30 rokov a aktívna mládež Rady mládeže Barentsovho regiónu a Mládežníckej rady v Kirkenes, Nórsko.

Aktivity projektu:
Prvou aktivitou projektu bolo stretnutie 6 mládežníckych lídrov zo Slovenska so zástupcami Mládežníckej rady v Kirkenes, miestnou samosprávou a BRYC-om (Barents Regional Youth Council – Radou mládeže Barentsovho regiónu) (4. – 5. 4. 2016). Cieľom stretnutia bolo vzájomné spoznanie sa, výmena skúseností z doterajších realizovaných aktivít, s komunikáciou s miestnou resp. regionálnou samosprávou, spôsobmi obhajovania záujmov a potrieb mladých v donorskej krajine a zároveń na Slovensku. Mladí ľudia z Košíc a Prešova sa zúčastnili aj otvorenia nového cezhraničného co-workingového centra, ktoré zriadila samospráva v spolupráci s miestnymi podnikateľmi a novovybudovaných priestorov divadla Samovarteateret, ďalšieho produktu spolupráce s miestnou samosprávou.

Výstup aktivity: podpis Memoranda o porozumení medzi Karpatskou nadáciou a BRYC-om.

Plánované podujatie: 28.4.2016 (v košickej Tabačke) budú účastníci návštevy nórskych partnerov prezentovať svoje skúsenosti, zážitky a podnety, ktoré im táto návšetva priniesla. Zároveň sa všetci prítomní môžu vyjadriť a zapojiť do tvorby Karpatskej regionálnej mládežníckej rady, t.j. slovensko-ukrajinskej platformy inšpirovanej práve nórsko-ruskou cezhraničnou sieťou BRYC.

Trvanie projektu: 01.02.2016 – 01.04.2016

Projekt má úzku spojitosť a prepojenie s projektom Karpatskej nadácie Generation 2020.

BASENRMKKRMPK

NOSEEA

“Projekt “Medzinárodná sieť mladých Generation 2020” bol podporený sumou 9 398,00 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Medzinárodná sieť mladých Generation 2020“ je výmena poznatkov, technológií, skúseností, know- how a osvedčených postupov medzi subjektami v Slovenskej republike a subjektmi donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.“