Nadačný fond Cyrila Gazdaricu

Nadačný fond Cyrila Gazdaricu

Nadačný fond Cyrila Gazdaricu je finančným nástrojom Karpatskej nadácie na podporu vzdelávacích programov pre mladých ľudí a učiteľov. Stratégiou nadácie je podporovať výnimočné iniciatívy, ktoré sú zamerané na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, prípadne jeho dopĺňanie o programy neformálneho vzdelávania. Prednosť dostávajú programy, ktoré prinášajú inovácie, obohacujú alebo dopĺňajú vyučovací proces, robia ho atraktívnym a pripravujú deti a mládež na život v 21. storočí. Nadácia uprednostňuje systematickú a dlhodobú podporu menšieho počtu programov s cieľom etablovať ich na východnom Slovensku a Liptove a dosiahnuť ich  trvalú udržateľnosť v týchto lokalitách.

Jedným z takých programov je medzinárodne oceňovaný program MyMachine, ktorý vznikol v Belgicku, postupne sa rozšíril do celého sveta a vďaka Karpatskej nadácii aj na Slovensko. MyMachine Slovakia významne rozvíja tvorivosť, STEAM vzdelávanie, tímovú spoluprácu a schopnosti riešiť problémy. Jedinečne a efektívne prepája všetky tri stupne vzdelávacieho systému.

Nadácia v minulosti podporila aj etablovanie programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu na území východného Slovenska. Umožnila mu postupný rast, zapájanie stále väčšieho počtu škôl, študentov, študentiek, učiteľov i učiteliek, ako aj vyskúšanie vzdelávacích produktov pre učiteľov a riaditeľov stredných škôl. Program je zameraný na osobnostný rozvoj mladých ľudí, ich talentov, dobrovoľníctva a odolnosti.

V súlade s požiadavkami darcu nadačný fond podporil aj modernizáciu vyučovania vo vybraných školách v regióne historického Liptova. Jednou z nich je Stredná odborná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku.

Prostredníctvom nástrojov nadačného fondu chce Karpatská nadácia dosiahnuť aby:

✓ aktívni mladí ľudia mali príležitosť na sebarealizáciu prostredníctvom zapojenia sa do rôznorodých programov, ktorými si zvyšujú uplatniteľnosť na regionálnom trhu práce,

✓ existovali funkčné programy neformálneho vzdelávania, ktoré sú všeobecne známe, kvalitné a sú rešpektovanou súčasťou formálneho systému vzdelávania v cieľovom regióne,

✓ sa v dlhodobom horizonte rozvíjal ľudský potenciál, ktorý v regióne ostane žiť, pracovať a preberá zodpovednosť za seba, komunitu a okolie.

Nadácia môže v rámci nadačného fondu otvoriť aj samostatnú grantovú schému, pokiaľ to bude považovať za vhodné a potrebné vzhľadom na potreby regiónu a cieľovej skupiny. Prieskum potrieb v tejto oblasti robí nadácia priebežne a načúva odborníkom z relevantných oblastí.