Nahradí školu youtube alebo facebook?

Aj o tom sme sa rozprávali na 2. stretnutí neformálnej platformy Schola ludus 21, ktorá sa konala 25. marca 2019  v Košiciach. Ako sa mení úloha učiteľa a formálneho vzdelávania vo svete, ktorému dominujú technológie a umelá inteligencia? Aké kľúčové kompetencie dokážu deťom pomôcť pripraviť sa na dynamicky sa meniaci svet práce v 21. storočí? Vedia programy neformálneho vzdelávania v tomto procese zmeny pomôcť?

Stretnutia platformy sa zúčastnilo 19 účastníkov zaoberajúcich sa vzdelávaním zo všetkých sektorov. Hosťom stretnutia bol Piet Grymonprez z MyMachine Global Foundation, ktorý svojím vstupom naladil členov platformy na globálne výzvy vzdelávania, ktoré prináša priemyselná revolúcia 4.0.  Po inšpiratívnej prezentácii sa spustila živá diskusia o tom, kde systém zlyháva a aké kroky by pomohli priepasť medzi aktuálnym stavom a očakávaniami doby.

V druhej časti stretnutia účastníci v skupinách pracovali na úlohe: identifikovať fungujúce programy neformálneho vzdelávania v regióne východného Slovenska ale aj mimo neho a pomenovať  zručnosti, postoje, ktoré pomáhajú budovať.  V rámci projektu Schola ludus 21 mapujeme príklady dobrej praxe, ktoré prinášajú reálne výsledky a zároveň je možné ich adaptovať na rôzne cieľové skupiny.

Ďalšie stretnutie neformálnej platformy je plánované na 1. polovicu júna 2019 a bude sa konať v Prešove. Ak by ste mali záujem zapojiť sa do našich snáh, kontaktujte projektovú manažérku Barbaru Kollárovú.

Viac o projekte Schola ludus 21 čítajte tu.