Otvárame programy nového Nadačného fondu Getrag.

V piatok 30. októbra otvára Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou ponuku finančnej podpory východoslovenským aktivistom, organizáciám aj samosprávam.

Program Getrag pre ľudí podporí malé svojpomocné a verejne prospešné projekty aktívnych jednotlivcov a mimovládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o. Projekty môžu byť realizované v akejkoľvek tematickej oblasti a musia nadväzovať na už existujúce aktivity organizácií alebo dobrovoľnícke zapojenie sa zamestnancov.

Program Getrag pre región podporí projektové zámery neziskových organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne. Podporené projektové zámery sú dlhodobo udržateľné.

Pri poskytovaní grantovej podpory sa GETRAG FORD Transmissions pridržiava prísľubu prispievať
k rozvoju regiónu, vzájomnému rešpektu a budovaní dôvery pri vytváraní nových a upevňovaní už existujúcich vzťahov spoločnosti s organizáciami pôsobiacimi v regióne.

Viac informácií o programoch poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.