Ponúkame stáž pre študentov sociálnej práce

Karpatská nadácia ponúka vzdelávací a stážový program študentom vysokých škôl odboru sociálna práca alebo príbuzných odborov. Jeho cieľom je motivovať mladých ľudí na prácu v sociálnej oblasti, vybudovanie kompetencií na prácu s klientmi zo sociálne vylúčených komunít a posilniť kapacity organizácií.

Si študentom vysokej školy odboru sociálna práca alebo príbuzného odboru? Zaujíma ťa ako posilniť ľudí zo znevýhodneného prostredia, aby mohli zlepšovať svoje životy?

Chcel/a by si získať vedomosti a osobné zručnosti priamo v teréne v komunitnom centre alebo inej organizácii, ktorá pomáha ľuďom v marginalizovaných rómskych komunitách?

Tak potom máme pre teba skvelú ponuku!

Karpatská nadácia ponúka vzdelávací a stážový program pre študentov vysokých škôl odboru sociálna práca alebo príbuzných odborov v období jún – august 2022 na území Prešovského, Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Čo presne to zahŕňa?

1. Víkendové školenie v rozsahu 12 hodín zamerané na:

  • Špecifiká Rómov na Slovensku – história, kultúra, rómsky jazyk a iné subkultúrne aspekty života Rómov na Slovensku).
  • Socio-politické faktory ovplyvňujúce aktuálnu situáciu Rómov na Slovensku – história rómskej menšiny na Slovensku z pohľadu politického a sociálneho vývoja.
  • Mosty z chudoby – stratégie pre profesionálov a komunity: špecializované školenie o vzorcoch správania ľudí v generačnej chudobe, ktoré ti pomôžu pochopiť a lepšie porozumieť životu v podmienkach extrémnej chudoby a sociálneho vylúčenia.
  • Rola tretieho sektora v demokratickej a rovnoprávnej spoločnosti – význam a dopad tretieho sektora na našu spoločnosť, so zameraním na zlepšovanie životov ľudí v marginalizovaných rómskych komunitách.

2. Online prezentácia organizácií a ich činností v rámci Programu rozvoja rómskych komunít Karpatskej nadácie.

3. 10-dňová stáž v organizáciách, ktoré poskytujú sociálne služby a pracujú so sociálne vylúčenými ľuďmi a komunitami.

4. Štipendium vo výške 300 eur na pokrytie nákladov spojených s výkonom stáže.

Aké sú ciele programu?
  • Posilnenie kapacít v organizáciách pracujúcich s marginalizovanou rómskou komunitou.
  • Motivácia mladých ľudí k záujmu o prácu v sociálnej oblasti.
  • Budovanie kompetencií (zručnosti, vedomosti, poznatky, vzťahy, praktické skúsenosti) mladých ľudí v oblasti sociálnej práce prioritne pre prácu s klientmi zo sociálne vylúčených komunít.

Prihlásiť sa môžeš jednoduchým vyplnením formulára do 30. 4. 2022. Počet miest je limitovaný, tak dlho neváhaj.

V prípade otázok kontaktuj Romana Estočáka na roman.estocak@karpatskanadacia.sk alebo na 0905 678 116.