Schola ludus 21: Seminár o vzdelávacom programe MyMachine pre študentov pedagogiky

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Náš projekt Schola ludus 21 má za cieľ vypracovať koncepciu začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu. Táto koncepcia ponúkne návrhy ako efektívne vylepšiť vzdelávanie detí a mládeže na Slovensku.

Jednou z hlavných aktivít projektu je analýza bariér, ktoré bránia začleňovaniu neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu. Druhou kľúčovou aktivitou je vytvorenie neformálnej regionálnej diskusnej platformy aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania na východe Slovenska.

V novembri 2018 sa v Košiciach uskutoční 1. stretnutie platformy Schola ludus 21.

Okrem stretnutí platformy organizujeme viacero informačných seminárov na tému neformálneho vzdelávania pre kľúčových aktérov. V septemberi sme zrealizovali seminár o medzinárodne oceňovanom programe MyMachine Slovakia a jeho výsledkoch na Slovensku.

Seminár viedol spoluautor myšlienky MyMachine, Piet Grymonprez z Belgicka, za účasti 25 študentov pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie.

Spolu viac ako 170 návštevníkov si následne prezrelo vynálezy snov na ich slávnostnom odhalení na MyMachine Slovakia Expe 2018.

Fotografie z tohto podujatia nájdete tu:

Európsky sociálny fond podporil projekt Schola Ludus 21 celkovou sumou 273,284.03 EUR v rámci Operačného programu efektívna verejná správa.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.