Program Škola napriek korone pomohol viac ako 4000 deťom

Situácia na Slovensku sa v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 zlepšuje. Prestávame nosiť rúška, obchody a reštaurácie sa otvárajú a mnohé deti majú možnosť vrátiť sa do škôl.

Keď nás na jar prekvapila koronakríza, vyučovanie sa presunulo do online prostredia. Bolo zrejmé, že mnohé skupiny zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia budú mať s takouto formou vzdelávania problém. Mnohé rodiny nemajú v domácnostiach osobné počítače, smartfóny, ani pripojenie na internet a tak boli nedobrovoľne zo vzdelávacieho procesu vylúčené.

Bolo našou okamžitou reakciou pokúsiť sa týmto skupinám v čase celospoločenskej krízy pomôcť. 

V polovici apríla sme otvorili grantový program “Škola napriek korone”. Jeho cieľom bolo podporiť nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z východného Slovenska, ktoré by pomohli riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu. Žiadatelia z košického a prešovského kraja mohli získať podporu na vzdelávacie aktivity až do výšky 500 Eur. Primárne bola táto rýchla pomoc určená na podporu vzdelávania zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na deti na základnom stupni vzdelávania. Projekty sa hodnotili na týždennej báze so snahou o čo najrýchlejšiu implementáciu.

Do prvého kola výzvy sa prihlásilo až 27 žiadateľov. „Takýto vysoký počet žiadostí hneď v prvom týždni sme skutočne nečakali. Na jednej strane, to poukázalo na problematický, až alarmujúci,  súčasného stavu vzdelávania zraniteľných skupín. Na strane druhej, sme videli neskutočné odhodlanie a nasadenie učiteľov, škôl a mimovládnych organizácií urobiť všetko preto, aby sa táto situácia zlepšila. Celkovo sme do programu prijali až 42 žiadostí. 

Najviac projektov bola zameraných na vzdelávanie znevýhodnených rómskych komunít z vylúčených osád. Situácia v týchto komunitách bola a aj je stále kritická.  Dlhodobé prerušenie vzdelávacieho procesu môže výrazne prehĺbiť ich vylúčenie a znížiť šance týchto detí uplatniť sa v ich budúcom živote.


Viaceré projekty boli zamerané na deti s nejakým typom postihnutia, na ktoré sa v období krízy častokrát zabúdalo. „Učenie na diaľku s deťmi s PAS (porucha autistického spektra) je v tomto období veľmi náročné, nakoľko deti s PAS potrebujú stereotypný denný režim a nemajú rady zmeny.Videohovory s našimi žiakmi sú komplikované, keďže nerozumejú danej situácii a väčšina našich deti je neverbálna,” uviedla Gabriela Stanovčáková zo Spojenej školy vo Vranove nad Topľou.

Na financovanie programu zriadila Karpatská nadácia krízový fond, do ktorého prispela sumou 5000 Eur, a ďalších 1056 Eur prispeli individuálni darcovia cez online zbierku. Celkovo sa podarilo podporiť finančne až 14 projektov.

Mnoho žiadostí sa týkalo zakúpenia techniky nutnej pre online vzdelávanie. Oslovili sme preto našich dlhoročných nadačných partnerov. Pomôcť sa rozhodla košická firma NESS KDC, ktorá darovala 31 počítačov a podporili sme tak ďalších 15 žiadateľov. 

Pomáhať sa rozhodla aj spoločnosť Slovak Telekom a v rámci ich pomoci sme žiakom zo znevýhodneného prostredia a ich učiteľom rozdelili 1000ks SIM kariet s dátami určenými na online vzdelávanie. 

Podľa odhadov našich žiadateľov program umožnil viac ako 4000 deťom pokračovať vo vzdelávaní počas koronakrízy, čím sa zvýšili šance na ich lepšiu budúcnosť.

V mene týchto detí a celého Východu by sme sa chceli ešte raz poďakovať.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli do nášho fondu.

Ďakujeme spoločnosti NESS za darované počítače.

Ďakujeme spoločnosti Slovak Telekom za darované sim-karty.

Ale hlavne ďakujeme všetkým žiadateľom, ktorí sa rozhodli usilovne bojovať za našu lepšiu budúcnosť.

ĎAKUJEME.