Krízový fond

Krízový fond

Škola napriek korone 2.0

Slovensko a svet sa zmenili. Pocítili sme, že aj samozrejmé veci ako vzdelávanie, sa môžu stať zo dňa na deň ťažko dostupnými.
V Karpatskej nadácii považujeme vzdelávanie za kľúčové pre budúcnosť našej spoločnosti a preto chceme prispieť k riešeniu súčasnej situácie v školstve spôsobenej nákazou Covid-19.
Otvárame novú grantovú výzvu, ktorá podporí Vaše aktivity reagujúce na aktuálne výzvy vo vzdelávaní až do výšky 700 Eur. Program celkovo prerozdelí 18.000 Eur.
Žiadosti budeme hodnotiť na 2-týždennej báze.

Program sa 4.februára uzavrel.

Aké nápady podporíme?

Podporíme nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z košického, prešovského a banskobystrického kraja,
ktoré pomôžu riešiť aktuálne potreby vzdelávacieho systému.
Primárne je táto podpora určená pre projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných,
či znevýhodnených skupín
obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania.
Hlavným zámerom je prispieť k zabezpečeniu dostupnosti vzdelávania v čo najvyššej možnej kvalite aj počas krízovej situácie.

Pomoc pre žiakov

Vzdelávanie sa zmenilo, ale učiť sa treba ďalej. Ide o výnimočnú situáciu, ktorá si vyžaduje efektívnu reakciu. Máte nápad, ako žiakom teraz pomôcť? Sem s ním.

Podpora nápadov

Podporíme nápady mimovládnych organizácií, jednolivcov a škôl ktoré pomôžu riešiť aktuálne potreby vzdelávacieho systému. Stačí vyplniť jednoduchú prihlášku.

Vzdelávacie aktivity

Nová situácia si vyžaduje aj nové prístupy učiteľov. Podporíme aj vzdelávacie a tréningové aktivity pre učiteľov potrebné pre nové výzvy.

Šanca pre všetkých

Primárne je táto podpora určená pre projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania.

Ako sa uchádzať o podporu?

Realizácia projektu

Váš projekt sme vybrali. Čo sa bude diať ďalej?

1.

V prvom rade s Vami
 uzavrieme
zmluvu
 o poskytnutí grantu.

2.

Grant prevedieme na Váš
 účet formou jednorázového príspevku.

3.

Nič nebráni tomu,
 aby ste realizovali
 Váš projekt.

4.

Do 31. augusta 2021
nám zašlete jednoduchú
záverečnú správu.

Otázky a odpovede

Samozrejme. Napíšte nám e-mail na adresu: info@karpatskanadacia.sk . Do predmetu e-mailu uveďte “Škola napriek korone”. 

Program je otvorený do minutia finančných postriedkov (18.000 Eur). Žiadosti budeme hodnotiť na 2-týždennej báze. Žiadosti do druhého kola je možné podať do 4. februára do 23:59.

O podporu môžu žiadať mimovládne organizácie, jednotlivci a školy (základný a stredný stupeň) z Prešovského, Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Finančné prostriedky budú poskytované na realizáciu aktivít opísaných v predloženom Projekte/Žiadosti.

Grantový príspevok je určený na výdavky, ktoré priamo súvisia s plánovanými aktivitami.

Finančné prostriedky nie je možné použiť na odmeny a mzdy pre realizátorov projektu. 

  • Projekty, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru – slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine a/alebo prinášajú realizátorovi finančný prospech (zisk).
  • Aktivity realizované mimo územia Košického, Prešovského a Basnkobystrického samosprávneho kraja.
  • Projekty propagujúce, resp. podporujúce aktivity niektorej z politických strán.
  • Projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom, ideologicky alebo extrémisticky zamerané.
  • Projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním.
  • Projekty, ktoré nie sú v súlade s hodnotami a zásadami Karpatskej nadácie (propagujú alkohol, fajčenie, hazard, neférový prístup a pod.).
  • Projekty, ktoré nebudú v súlade so stratégiou a s cieľmi tohto grantového programu.
  • Aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity.
  • Aktivity na podporu politických strán a straníckych kandidátov.  
  • Aktivity na ovplyvňovanie výsledkov akýchkoľvek volieb.

Projekty bude hodnotiť komisia zložená zo zamestnancov Karpatskej nadácie  a externých spolupracovníkov, ktorí sa venuju oblasti vzdelávania.

Výsledky 1. kola budú zverejnené do 27. januára na stránke Karpatskej nadácie. Žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.

Program je realizovaný vďaka podpore z fondu EU Staff COVID-19 Solidarity Response Fund, ktorý je spravovaný the King Baudouin Foundation