Spoločne pre región 2021

Spoločne pre región 2021

Už po 14-ty raz otvárame vďaka U.S. Steel Košice grantový program Spoločne pre región, ktorý od svojho vzniku podporil už 113 komunitných projektov celkovou sumou prevyšujúcou 281 400 EUR.

Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z košického a prešovského kraja, v ktorých aktívne pracujú alebo dobrovoľnícky pôsobia zamestnanci spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu pre projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti vo všetkých oblastiach života. Podporené môžu byť aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako i environmentálne aktivity a vzdelávanie.
Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 2 500 Eur. Program celkovo prerozdelí 13 000 Eur.
 Žiadosti je možné podávať do 25. januára 2021.

Partnerom programu je

Výzva je otvorená do 25. januára 2021.

Cieľe programu

 • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
 • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
 • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
 • Podporiť projekty, ktorých sa aktívne a dobrovoľnícky zúčastňujú zamestnanci USSK a/alebo jej dcérskych spoločností.

Podporíme projekty v týchto oblastiach

Bezpečnosť

Program podporí aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života.

Deti a mládež

Podporíme aj voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času.

Environmentálne programy a vzdelávanie

Na podporu ochrany prírody a životného prostredia.

Verzia "COVID"

Majte na pamäti reštrikčné opatrenia, ktoré môžu nastať kvôli pretrvávajúcej pandémii vírusu COVID – 19 a preto si vytvorte aj alternatívny plán, ako budete realizovať aktivity.

Ako sa uchádzať o podporu?

Realizácia projektu

Váš projekt sme vybrali. Čo sa bude diať ďalej?

1.

V prvom rade s Vami
 uzavrieme
zmluvu
 o poskytnutí grantu.
 

2.

1. splátku grantu (80%) prevedieme na Váš
 účet.
 

3.

Nič nebráni tomu,
 aby ste realizovali
 Váš projekt v období
25.3. – 31.12.2021

4.

Na konci projektu
nám zašlete jednoduchú
záverečnú správu, a my Vám pošleme 2. splátku grantu

Otázky a odpovede

Samozrejme. V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 22. januára 2021, od 10:00 do 16:00 hod. na tomto kontakte:

Mgr. Tomáš Török
E-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk
Tel.: 0907 027 833

Žiadosti do tohtoročného programu Spoločne pre región je možné podať do 25. januára do 16:00.

Ďalšie dôležité termíny:

Vyhlásenie grantového programu: 10. 11. 2020
Konzultácie k projektom: 10. 11. 2020 – 22. 01. 2021
Uzávierka grantového programu: 25. 01. 2021 (pondelok) do 16:00
Zverejnenie výsledkov: do 15.03. 2021
Podpísanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi: do 24.03. 2021
Realizácia projektov: 25. 03. 2021 – 31. 12. 2021

Projektová žiadosť sa podáva elektronicky cez www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii – Spoločne pre región.

Elektronický formulár projektovej žiadosti musí byť vyplnený online a povinné prílohy musia byť priložené na príslušných formulároch (Rozpočet projektu, Komentár k rozpočtu, Prehlásenie o partnerstve), ktoré sú dostupné na www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii – Spoločne pre región.

Organizácie, ktoré pôsobia na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj):

   1. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov.

   2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č.

    213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.

   3. Neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.

   4. Nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

   5. Miestne samosprávy (obce a mestá) východného Slovenska (Košický a Prešovský samosprávny

    kraj).

Oprávnenými žiadateľmi sú len tie subjekty, ktoré môžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom mene.

Áno. Žiadatelia, ktorí nezískali za posledné tri ročníky v programe Spoločne pre región žiadny grant, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 2 500 €.
 • Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu projektu. Vyžaduje sa vlastný finančný vklad žiadateľa alebo jeho partnera do projektu.
 • Nefinančné vlastné vklady do projektu (využívanie prepožičaných strojov, darovaný materiál a pod.) sú vítané. Nefinančné vklady nemôžu nahradiť povinnosť finančného spolufinancovania projektu vo výške aspoň 10 % z celkového rozpočtu projektu.
 • Grant bude úspešnému žiadateľovi poskytnutý v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 80% bude prevedená po podpise zmluvy o poskytnutí grantu (preddavok). Druhá splátka v maximálnej výške 20% bude poskytnutá po vyčerpaní celej sumy grantu (100%) a jej úplnom a bezchybnom vyúčtovaní (refundácia).
 • Hodnotiaca komisia môže rozhodnúť aj o udelení nižšieho grantu, ako bolo uvedené v žiadosti.
 •  projekty, do ktorých nie sú aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností;
 • projekty, ktorých výsledky nie sú prístupné širokej verejnosti;
 • bežné aktivity žiadateľských organizácií a pokrytie ich režijných výdavkov;
 • projekty, ktoré obsahujú len jednu jednodňovú akciu (napr. Deň obce, plesy, majálesy a podobne) a projekty, ktorých cieľom je zorganizovanie jednorazovej aktivity bez následnej udržateľnosti projektu po jeho ukončení;
 • nákup nehnuteľného majetku – pôdy a/alebo budov;
 • ďalšie prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom;
 • konferencie, študijné cesty, výmenné pobyty (s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou plánovania, monitoringu alebo evaluácie projektu alebo podporujú výmenu skúseností medzi jednotlivými podporenými projektmi a/alebo prinášajú priamy osoh väčšine komunity);
 • veľkorozpočtové investičné projekty, v rámci ktorých by podpora z tohto programu tvorila iba malý podiel;
 • aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;
 • aktivity na podporu politických strán a stranícke aktivity.

Kritériá, podľa ktorých budú projekty hodnotené:

 • Projekt prináša výsledky a osoh celej komunite alebo jej väčšej časti a nesmie slúžiť iba niekoľkým jednotlivcom.
 • Projekt zapája členov miestnej komunity a mobilizuje miestne zdroje (ľudské, materiálne, finančné, informačné).
 • Projekt jasne opisuje riešenia na identifikované a opísané miestne problémy, čo chce predkladateľ dosiahnuť a akou formou (metódami, aktivitami) sa chce k výsledku dopracovať.
 • Projekt je realizovaný v širokom multisektorom partnerstve. Projekt opisuje partnerstvo a kapacitu partnerov implementovať projekt, ako aj jasné rozdelenie úloh a zodpovedností medzi nimi.
 • Projekt má jasne definované a merateľné výsledky a výstupy.
 • Projekt je inovatívny.
 • Detailný rozpočet jasne vysvetľuje efektívnosť použitia financií a tiež obsahuje informáciu o prostriedkoch, ktoré sú na projekt k dispozícii z iných zdrojov.
 • V projekte je načrtnutý plán, čo sa bude diať po jeho ukončení.
 • Žiadateľ uviedol alternatívny plán realizácie projektu, v prípade pretrvávajúcich reštrikcií spôsobených pandémiou COVID – 19

Výhlásenie výsledkov plánujeme zvrejeniť na našom webe do 15. marca 2021. Žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.