Takto sa robí inklúzia

Do belgického mesta Gent cestuje takmer celá Európa, aby sa naučila, ako sa robí inklúzia vo vzdelávaní a starostlivosti o deti. Nedávno sme ho navštívili aj my a s úžasom sledovali, že jasle sú otvorené od skorého rána až do večera, aby rodičia mohli pracovať. Že ku kvalitnému vzdelávaniu sa dostanú aj rodiny z chudobného prostredia a ku každej z nich sa pristupuje individuálne a s veľkým rešpektom. V holandskom Leidene sme zasa zistili, že dieťa tam vyrastá ako pavúk v sieti. Túto sieť vytvára rodina, samospráva a inštitúcie s cieľom, aby dieťa podporovali a podržali v každej situácii. Ako sa to všetko dá umožniť? Čítajte v článku, ktorý zachytáva najpodstatnejšie body našej pracovnej cesty.
Cesta
Účastníci cesty na nádvori Kinderrechtenhuis/Domov práv dieťaťa, Leiden.

Do Belgicka a Holandska sa vybrali druhý marcový týždeň naše kolegyne Veronika Miškech Fričová a Adriana Zarembová, a to v rámci programu Places to Grow. Cieľom bolo inšpirovať sa inkluzívnym a spravodlivým systémom vzdelávania i starostlivosti. Cez naše programy totiž podporujeme práve ranú starostlivosť detí a zameriavame sa pritom na deti v zraniteľných situáciách (deti z chudobného prostredia, deti so zdravotným hendikepom a pod.). Pracujeme na tom, aby čo najviac detí malo rovnaké možnosti na vzdelávanie a cítili sa bezpečne, pretože len tak môžu rozvíjať seba a spoločnosť, v ktorej žijú.

GENT

Gent
Gent, ilustračná foto, zdroj: pixabay.com - Tama66
✔ Poplatok podľa výšky príjmu

Platená materská dovolenka v Belgicku trvá 15 týždňov. Do materskej školy nastupuje dieťa, keď má dva a pol roka. Od 3 mesiacov do 3 rokov môže navštevovať jasle. Tie sú spoplatnené, avšak na základe toho, aký príjem má domácnosť. Ak je to nižší príjem, rodina platí približne 27 eur za mesiac, najvyšší poplatok je okolo 400 eur. Jasle v Gente zriaďuje a financuje samospráva.

A prečo rodina z chudobného prostredia nemá jasle zadarmo?
Pretože ak nie je so službou spokojná, ľahšie sa jej na ňu sťažuje, ak si za ňu platí.

✔ Otvorené jasle

Jasle v Gente sa nachádzajú v blízkosti bydliska rodiny a sú otvorené od skorého rána až od siedmej – ôsmej hodiny večer. Pracovníci sa snažia vytvárať bezpečné prostredie a atmosféru, ktorá rodičom umožní kedykoľvek jasle navštíviť a nájsť v nich pomoc či podporu.

✔ Bezpečné prostredie pre rodičov

Bezpečné prostredie znamená, že rodičia môžu vyjadriť svoj názor,  dávať otázky a zároveň reflektovať na vlastnú výchovu a starostlivosť o svoje dieťa. A to bez strachu z neadekvátnej reakcie zo strany pedagógov či vedenia jaslí. Každé tri mesiace sa rodičia môžu stretnúť a rozprávať s pracovníkmi jaslí, ktorí sa po celý čas snažia vybudovať si s rodičmi vzťah a dôveru.

✔ Blaho dieťaťa

Všetci aktéri sa zameriavajú na najvyšší cieľ, a to je blaho dieťaťa (z angl. well-being). K nemu aj jeho rodine preto pristupujú rešpektujúco a individuálne. To pomáha najmä novým či prisťahovaným obyvateľom, ktorí napr. nerozprávajú dobre miestnou rečou alebo pochádzajú zo zložitého sociálneho prostredia. Pracovníci sa snažia spoznať situáciu rodiny a jej potreby a prispôsobujú tomu svoje služby. Chcú porozumieť tomu, ako rodičia či opatrovníci dieťa vychovávajú a zladia s tým výchovno-vzdelávací prístup. Napríklad, ak dieťa nehovorí flámsky, v komunikácii s ním používajú obrázky. Zároveň sa pracovníci každých 6 týždňov stretávajú s partnerskými organizáciami (verejnými, ale aj s mimovládnymi neziskovými), ktoré poskytujú rôznorodé sociálne a špecializované poradenstvo a služby. Spoločne riešia špecifické potreby konkrétnych rodín a detí a možnosti, ako ich naplniť. Zároveň cielene mixujú v jasliach detí z rodín z rôznorodého kultúrneho či socio-ekonomického prostredia.

Inklúzia Gent a Leiden
Foto: ilustračná
✔ Centrá pre rodiny a deti

Centrá pre rodiny s deťmi pracujú najmä s tehotnými ženami a rodinami, ktoré majú deti od 0 do 6 rokov a sú v zraniteľnej situácii. Týmto rodinám a ženám, ktoré bývajú v blízkosti centra, poskytujú integrovanú podporu v starostlivosti o deti, uisťujú sa, že vedia o svojich ľudských právach, podporujú ich v tom, aby ich využívali a budujú podporné siete.

✧ Pomáhajú rodičom so zápisom do škôl (povinná školská dochádzka je od 5 rokov) či so žiadaním o sociálne benefity.

✧ Organizujú stretnutia pre tehotné ženy, hravé stretnutia pre batoľatá, hodiny detskej masáže a vytvárajú bezpečný priestor, v ktorom sa môžu pripravovať na nástup do jaslí/škôlky.

✧ Poskytujú prístup k primárnej zdravotnej starostlivosti pre deti a možnosť bezplatného očkovania detí, informácie o tom, ako funguje zdravotný systém a ako sa pripraviť na návštevu lekára, lekcie o zdravej výžive a pohybové aktivity.

✧ Ponúkajú aj individuálne poradenstvo podľa potreby. Ak zachytia, že deti môžu mať rizikový vývin, tak so súhlasom a vedomím rodičov ich prepoja na špecializovanú podporu. Zároveň však platí, že každý má právo byť zabudnutým, to znamená, že ak rodič nemá záujem, nemusí využívať žiadne služby a môže kedykoľvek odísť.

✧ Centrá tiež podporujú vznik skupín, ktoré vedú rodičia a organizujú susedské pikniky a iné aktivity pre seba a rodiny v susedstve.

Zastupcovia Gent
Prezentácia zástupcov samosprávy mesta Gent. Foto: Karpatská nadácia
✔ Samospráva nesie plnú zodpovednosť

za to, aby všetci obyvatelia bez rozdielu mali možnosť uplatňovať svoje práva – na vzdelávanie, zdravý život, možnosť vyjadriť svoj názor, participáciu na trhu práce a pod. Svoje služby orientuje najmä na tých najzraniteľnejších a najviac sociálne a ekonomicky znevýhodnených ľudí. Vytvára plány, stratégie a nastavuje štandardy pre služby, ktoré poskytuje. Kľúčové je, aby inštitúcie, tvorcovia politík a výskumníci spolupracovali. Svoje politiky a plány zakladá na aktuálnom výskume a dátach, úzko spolupracuje s miestnou univerzitou, ale aj napr. s Centrom pre inovácie v ranom detstve, ktoré realizuje štúdie v tejto oblasti.

Účel vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve samospráva vníma cez:

  • 𝒆𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒌𝒚́ 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒌𝒕 – aby umožnila rodičom pracovať,
  • 𝒑𝒆𝒅𝒂𝒈𝒐𝒈𝒊𝒄𝒌𝒚́ 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒌𝒕 – aby deti optimálne rozvíjali svoje schopnosti,
  • 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂́𝒍𝒏𝒚 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒌𝒕 – aby rodičia mali potrebnú sociálnu podporu pre zdravý a spokojný vývin detí.

Samospráva sa snaží sa o čo najlepšie prepojenie vzdelávania (education) a starostlivosti (care) = educare koncept. Práve tento koncept je predpokladom pre integrovaný prístup.

LEIDEN

Leiden, foto: Jose Zuniga
✔ Len spolu to dokážeme

V jednej krásnej modernej budove sa nachádzajú tri školy, tri škôlky, popoludňajší klub, jasle, detská knižnica, knižnica hračiek, ihriská (jedno je aj na streche), tím zdravia, centrum pre mladých poskytujúce komplexné sociálne poradenstvo a podporu. Pedagógovia, sociálni pracovníci a iní potrební odborníci sa pravidelne stretávajú a spoločne riešia potreby každého jedného dieťaťa a jeho rodiny. Riadia sa princípom: „Nemôžeme to dokázať sami, môžeme to dokázať len spolu.“

Pavučina
✔ Pavúk v sieti

Dieťa v Leidene je ako pavúk v sieti – všetky služby okolo neho sú integrované, ľahko dostupné a pomáhajú mu prekonávať prekážky a zdravo sa vyvíjať.

Rodičia sa na zamestnancov centra môžu obrátiť s akýmikoľvek otázkami týkajúcich sa zdravia, tehotenstva či rodičovstva. Zástupcovia centra pre mladých pracujú priamo v školách a v škôlkach a tak vedia ľahko identifikovať, ak dieťa alebo jeho rodičia potrebujú špeciálnu podporu. Informácie a pomoc poskytujú aj online a prostredníctvom kurzov pre rodičov, niekedy rodinám pomáhajú priamo v mieste ich bydliska.

V celom procese je dôležité, že táto komplexná starostlivosť sa nekončí, keď dieťa dosiahne dospelosť. Naopak, venujú sa mu až do 23. roka života.

✔ Najmenší sa učia hrou

Denné centrá v Leidene poskytujú starostlivosť o deti, kým nastúpia do materskej školy (tá je od 2 alebo 3 rokov). Alternatívou sú playgroups – skupiny pre hru. Deti navštevujú tieto skupiny minimálne dvakrát do týždňa a trávia v nich štyri hodiny. Ak majú deti dodatočné potreby (ktoré identifikujú odborníci), navštevujú skupiny štyrikrát do týždňa, ale platia len za dva dni. Poplatky sú, rovnako ako v Gente, odstupňované na základe príjmu rodiny – od 10 eur po 240 eur mesačne. Pokiaľ obaja rodičia pracujú, štát im prepláca poplatky takmer v plnej výške a motivuje ich tak, aby pracovali.

V Leidene majú na vzdelávanie detí vytvorený podrobné metodiku, ako by malo postupovať v systéme vzdelávania – podporujú čo najľahší prestup z materskej školy do školy. Vďaka tomu sa ku všetkým deťom pristupuje spravodlivo a na základe funkčných pravidiel. 

Knižnica hračiek
Knižnica hračiek, Leiden. Foto: Karpatská nadácia
✔ Generácie bez fajčenia

Cieľom mesta Leidene je, aby do roku 2050 v ňom žila generácia bez fajčenia. V okolí priestorov budov, kde deti pravidelne trávia čas, je preto zakázané fajčiť.

Túto vzdelávaciu cestu organizovalo iCDi — International Child Development Initiatives, jeden z partnerov programu Places to Grow.