Študenti sociálnej práce a pedagogiky, zbystrite vnemy. Organizujeme pre vás zaujímavú stáž

Zaujíma vás práca s rómskymi deťmi v marginalizovaných rómskych komunitách?  Chcete získať vedomosti a osobné zručnosti priamo v teréne v komunitnom centre alebo inej organizácii, ktorá pomáha ľuďom, mamičkám a deťom v marginalizovaných rómskych komunitách?

Tak potom máme pre vás skvelú ponuku.

Karpatská nadácia ponúka vzdelávací a stážový program pre študentov vysokých škôl odboru sociálna práca, pedagogika, príbuzných odborov alebo aj strednej pedagogickej školy v období jún – august 2023 na území Prešovského, Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Stáž zahŕňa:
  1. Intenzívne víkendové školenie v rozsahu 20 hodín v dňoch 9. až 11. júna zamerané na:
  • Špecifiká Rómov na Slovensku – história, kultúra, rómsky jazyk a iné subkultúrne aspekty života Rómov na Slovensku.
  • Socio-politické faktory ovplyvňujúce aktuálnu situáciu Rómov na Slovensku.
  • Starostlivosť v ranom detstve – aké stimuly potrebuje dieťa, aby sa optimálne rozvíjalo? Čo preto potrebujú urobiť rodičia a okolie?
  • Mosty z chudoby – stratégie pre profesionálov a komunity: špecializované školenie o vzorcoch správania ľudí v generačnej chudobe, ktoré vám pomôžu pochopiť a lepšie porozumieť životu v podmienkach extrémnej chudoby a sociálneho vylúčenia.
  • Rola tretieho sektora v demokratickej a rovnoprávnej spoločnosti – význam a dopad tretieho sektora na našu spoločnosť, so zameraním na zlepšovanie životov ľudí v marginalizovaných rómskych komunitách.

           2. Prezentácia organizácií a ich činností v rámci Programu rozvoja rómskych komunít Karpatskej nadácie.

          3. 10 dňová stáž v organizáciách, ktoré pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a posilňujú kompetencie rodičov. 

Ciele stáže:
  • posilnenie kapacít v organizáciách pracujúcich s marginalizovanou rómskou komunitou,
  • motivácia mladých ľudí k záujmu o prácu v sociálnej oblasti a ranej starostlivosti,
  • budovanie kompetencií (zručnosti, vedomosti, poznatky, vzťah, praktické skúsenosti) mladých ľudí v oblasti sociálnej práce a rannej starostlivosti, prioritne pre prácu s klientmi zo sociálne vylúčených komunít.
Deti z marginalizovaných rómskych komunít
Foto: Róbert Németi

Prihlásiť sa môžete jednoduchým vyplnením formulára TU do 14. 5. 2023. Počet miest je limitovaný, tak dlho neváhajte.

V prípade otázok kontaktujte Romana Eštočáka na roman.estocak@karpatskanadacia.sk alebo na čísle 0905 678 116.