Učiteľ/ka budúcnosti

Učiteľ/ka budúcnosti
Program „Učiteľ/ka budúcnosti“ podporí projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu.
Program súčasne predstavuje priestor pre implementáciu aktivít, ktoré pomôžu zmierniť negatívny dopad pandémie Covid-19 na vzdelávanie a reagujú na zmenené potreby učiteľov a ich žiakov.
Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 1 000 Eur. Program celkovo prerozdelí 5 000 Eur.
Žiadosti je možné podávať do 30. novembra 2020

Partnerom programu je

Tohtoročná výzva je ukončená.

Cieľe programu

 • Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít. 2
 • Prinášať a podporovať inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách.
 • Podporovať angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.

Inovatívni učitelia

Program podporí sumou až 1000 Eur projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Mate nápad? Sem s ním.

Vaša práca si zaslúži odmenu

Až 20% z výšky poskytnutého grantu može učiteľ/ka použiť na ohodnotenie vlastnej práce na projekte.

Verzia "COVID"

majte na pamäti reštrikčné opatrenia, ktoré môžu nastať kvôli pretrvávajúcej pandémii vírusu COVID – 19 a preto si vytvorte aj alternatívny plán, ako budete realizovať aktivity.

Ako sa uchádzať o podporu?

Realizácia projektu

Váš projekt sme vybrali. Čo sa bude diať ďalej?

1.

V prvom rade s Vami
 uzavrieme
zmluvu
 o poskytnutí grantu.
 

2.

1. splátku grantu (90%) prevedieme na Váš
 účet.
 

3.

Nič nebráni tomu,
 aby ste realizovali
 Váš projekt v období
1.2. – 15.10.2021

4.

Na konci projektu
nám zašlete jednoduchú
záverečnú správu, a my Vám pošleme 2. splátku grantu

Otázky a odpovede

Samozrejme. V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 27. novembra 2020 od 10:00 do 16:00 hod. na tomto kontakte:

Mgr. Tomáš Török
E-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk
Tel.: 0907 027 833

Žiadosti do tohtoročného programu Škola budúcnosti je možné podať do 30. novembra do 16:00.

Ďalšie dôležité termíny:

Vyhlásenie grantového programu: 26. október 2020
Konzultácie k projektom: 26. október 2020 – 27. november 2020
Uzávierka grantového programu: 30. november 2020 (16:00 hod)
Zverejnenie výsledkov žiadateľom o grant: do 22. januára 2021
Podpísanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi: do 31. januára 2021
Realizácia projektov: 1. február 2021 – 15. október 2021

Projektová žiadosť sa podáva elektronicky cez www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii –  Učiteľ/ka budúcnosti

Elektronický formulár žiadosti musí byť vyplnený online a povinné prílohy musia byť priložené na príslušných formulároch (Rozpočet projektu, Komentár k rozpočtu, Súhlas riaditeľa školy), ktoré sú dostupné na www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii – Učiteľ/ka budúcnosti

Pre učiteľov základných škôl na východnom Slovensku (košický a prešovský kraj), ktorí majú minimálne 1-ročnú pedagogickú prax a ktorí majú snahu prinášať inovatívne metódy vzdelávania do vyučovacieho procesu v základných školách a rozvíjať neformálne vzdelávanie žiakov v rámci mimoškolských aktivít.

Učitelia, ktorí sú zapojení do inej podobnej podpornej schémy, podporu nezískajú.

Na čokoľvek, čo priamo súvisí so zavedením/zavádzaním nových postupov do vzdelávacieho procesu, testovaním inovatívnych metód, obohatením vyučovania o kreatívne prvky a zážitkové programy vrátane:

 • nákupu pomôcok, materiálov, surovín pre kreatívne projekty;
 • cestovného, vstupného a pod. pre žiakov a učiteľa pre prípadné výjazdy/výlety;
 • zabezpečenia odborných služieb, ktoré sú potrebné pre úspešnosť projektu;
 • odbornej prípravy a vzdelávania učiteľov, potrebného pre realizáciu projektu.
 • nákup tabakových výrobkov, alkoholických nápojov a na financovanie kúpy tovarov či služieb; ktorých užívanie alebo používanie je v rozpore so zákonom a s dobrými mravmi;
 • nákup technického zabezpečenia, ktoré sa projektu, priamo netýka;
 • aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;
 • aktivity na podporu politických strán a straníckych kandidátov;
 • aktivity na ovplyvňovanie výsledkov akýchkoľvek volieb.

Kritériá, podľa ktorých budú projekty hodnotené:

 • Má žiadateľ/ka o grant jasnú predstavu o projekte, t. j. o jeho cieli, metodike, aktivitách, očakávaných výstupoch a výsledkoch?
 • Do akej miery prispeje projekt k pozitívnej zmene v rámci vzdelávacieho procesu / mimoškolského vzdelávania?
 • Do akej miery bude projekt a jeho výsledky motivovať ďalších učiteľov a učiteľky realizovať podobné zmeny?
 • Sú dosiahnutá zmena a výsledky projektu udržateľné?
 • Je inovácia prenositeľná /multiplikovateľná/ škálovateľná?
 • Má žiadateľ/ka skúsenosti s inováciami/inovatívnymi metódami vzdelávania?

Výhlásenie výsledkov plánujeme zvrejeniť na našom webe do 22. janurára 2021. Žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.