Učiteľ/ka budúcnosti

Učiteľ/ka budúcnosti
Program „Učiteľ/ka budúcnosti“ podporí projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu.
Program súčasne predstavuje priestor pre implementáciu aktivít, ktoré pomôžu zmierniť negatívny dopad pandémie Covid-19 na vzdelávanie a reagujú na zmenené potreby učiteľov a ich žiakov.
Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 1 000 Eur. Program celkovo prerozdelí 8 000 Eur.
Žiadosti je možné podávať do 28. novembra 2021.

Partnerom programu je

Výzva je otvorená od 25. októbra do 28. novembra.

Cieľe programu

 • Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít. 
 • Prinášať a podporovať inovatívne prvky, formy a metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách, ktoré sú opakovane využiteľné a je možné ich ďalej rozvíjať.
 • Podporovať angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.

Inovatívni učitelia

Program podporí sumou až 1000 Eur projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Mate nápad? Sem s ním.

Vaša práca si zaslúži odmenu

Až 20% z výšky poskytnutého grantu može učiteľ/ka použiť na ohodnotenie vlastnej práce na projekte.

Verzia "COVID"

Majte na pamäti reštrikčné opatrenia, ktoré môžu nastať kvôli pretrvávajúcej pandémii vírusu COVID – 19 a preto si vytvorte aj alternatívny plán, ako budete realizovať aktivity.

Ako sa uchádzať o podporu?

Realizácia projektu

Váš projekt sme vybrali. Čo sa bude diať ďalej?

1.

V prvom rade s Vami
 uzavrieme
zmluvu
 o poskytnutí grantu.
 

2.

1. splátku grantu (90%) prevedieme na Váš
 účet.
 

3.

Nič nebráni tomu,
 aby ste realizovali
 Váš projekt v období
1.2. – 15.10.2022

4.

Na konci projektu
nám zašlete jednoduchú
záverečnú správu, a my Vám pošleme 2. splátku grantu

Otázky a odpovede

Samozrejme. V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 26. novembra 2021 od 10:00 do 15:00 hod. na tomto kontakte:

Mgr. Nora Čéplőová
E-mail: nora.ceploova@karpatskanadacia.sk
Tel.: 0907 027 833

Žiadosti do tohtoročného programu Škola budúcnosti je možné podať do 28. novembra do 23:59.

Ďalšie dôležité termíny:

Vyhlásenie grantového programu: 25. október 2021
Konzultácie k projektom: 26. október 2021 – 26. november 2021
Uzávierka grantového programu: 28. november 2021 (23:59 hod)
Zverejnenie výsledkov žiadateľom o grant: do 21. januára 2022
Podpísanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi: do 31. januára 2022
Realizácia projektov: 1. február 2022 – 15. október 2022

Projektová žiadosť sa podáva elektronicky cez www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii –  Učiteľ/ka budúcnosti

Elektronický formulár žiadosti musí byť vyplnený online a povinné prílohy musia byť priložené na príslušných formulároch (Rozpočet projektu, Komentár k rozpočtu, Súhlas riaditeľa školy), ktoré sú dostupné na www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii – Učiteľ/ka budúcnosti

Pre učiteľov základných škôl na východnom Slovensku (košický a prešovský kraj), ktorí majú minimálne 1-ročnú pedagogickú prax a ktorí majú snahu prinášať inovatívne metódy vzdelávania do vyučovacieho procesu v základných školách a rozvíjať neformálne vzdelávanie žiakov v rámci mimoškolských aktivít.

Učitelia, ktorí sú zapojení do inej podobnej podpornej schémy, podporu nezískajú.

 • na čokoľvek, čo priamo súvisí so zavedením/zavádzaním nových postupov do vzdelávacieho procesu, testovaním inovatívnych metód, obohatením vyučovania o kreatívne prvky a zážitkové programy vrátane:
 • nákupu pomôcok, materiálov, surovín pre kreatívne projekty;
 • cestovného, vstupného a pod. pre žiakov a učiteľa pre prípadné výjazdy/výlety;
 • zabezpečenia odborných služieb, ktoré sú potrebné pre úspešnosť projektu;
 • odbornej prípravy a vzdelávania učiteľov, potrebného pre realizáciu projektu.
 • žiadateľ/ka môže použiť 20% z výšky poskytnutého grantu na ohodnotenie vlastnej práce na projekte.
 • nákup tabakových výrobkov, alkoholických nápojov a na financovanie kúpy tovarov či služieb; ktorých užívanie alebo používanie je v rozpore so zákonom a s dobrými mravmi;
 • nákup technického zabezpečenia, ktoré sa projektu, priamo netýka;
 • aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;
 • aktivity na podporu politických strán a straníckych kandidátov;
 • aktivity na ovplyvňovanie výsledkov akýchkoľvek volieb.

Kritériá, podľa ktorých budú projekty hodnotené:

 • Žiadateľ/ka o grant má jasnú predstavu o projekte, t. j. o jeho cieli, metodike, aktivitách, očakávaných výstupoch a výsledkoch;
 • Realizáciou projektu dôjde k pozitívnej zmene v rámci vzdelávacieho procesu a/alebo mimoškolského vzdelávania;
 • Projekt a jeho výsledky dokážu motivovať ďalších učiteľov a učiteľky realizovať podobné zmeny;
 • Dosiahnuté zmeny a výsledky projektu sú udržateľné;
 • Dosiahnutý cieľ a realizovaná inovácia je prenositeľná /multiplikovateľná/ škálovateľná;
 • Žiadateľ/ka má skúsenosti s inováciami, respektíve inovatívnymi metódami vzdelávania
 • Žiadateľ/ka uviedol/uviedla alternatívny plán realizácie projektu, v prípade vzniku rizikovej situácie (napríklad Covid-19 a iné).

Výhlásenie výsledkov plánujeme zvrejeniť na našom webe do 21. janurára 2022. Žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.