Výber z úspešných projektov podporených programom Spolu pre deti

Výber z úspešných projektov podporených programom Spolu pre deti

Mesto Rožňava / Na deťoch z Ukrajiny nám záleží

Mesto Rožňava / Na deťoch z Ukrajiny nám záleží
Mesto Rožňava / Na deťoch z Ukrajiny nám záleží

Mesto Rožňava, v spolupráci s viacerými partnermi, poskytlo komplexnú pomoc pri začlenení detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine a ich rodín do miestnej komunity. Vytvorili im bezpečné prostredie a prostredníctvom rôznych aktivít podporili sociálnu súdržnosť v meste. 

Veľmi pozitívne hodnotia prínos programu Buddy, vďaka ktorému vzniklo množstvo priateľstiev medzi ukrajinskými a slovenskými deťmi a ich rodinami. Tieto pretrvávajú aj po ukončení projektu. Podpora, ktorú poskytovali slovenské deti ukrajinským deťom, prispela k lepšiemu začleneniu ukrajinských študentov do školského prostredia. Aj mimo školy vznikli pevné priateľstvá, deti spolu trávia voľný čas a navštevujú sa cez víkendy. 

V spolupráci s mentorom, bola pre mestskú radu vypracovaná komplexná správa o projekte. Mestské zastupiteľstvo sa následne zaviazalo v aktivitách pokračovať, zahrnulo ich do komunitného plánu a vyčlenilo rozpočet pre ich pokračovanie. 

Pomocou projektu sa zintenzívnili vzťahy nielen v rámci ukrajinskej komunity, ale aj s domácim slovenským obyvateľstvom. Ukrajinské deti sa plne začlenili medzi spolužiakov a proces inklúzie sa darí napĺňať, a to aj vďaka našim terénnym sociálnym pracovníkom. Samospráva mesta Rožňava plánuje aj do budúcna ukrajinskej komunite pomáhať, a to vo všetkých smeroch. 

Základná škola s materskou školou, M. R. Štefánika, Budimír / Inklúzia nie je ilúzia – spolu to zvládneme

Základná škola s materskou školou, M.R. Štefánika, Budimír / Inklúzia nie je ilúzia – spolu to zvládneme
Základná škola s materskou školou, M.R. Štefánika, Budimír / Inklúzia nie je ilúzia – spolu to zvládneme

Táto škola je jedným z lídrov na Slovensku v implementácii inkluzívnych prístupov vo vzdelávaní. Podpora z programu Spolu pre deti im umožnila ďalej rozvíjať ich prácu. Škole sa podarilo začleniť inkluzívne stratégie do jej každodenného života. Posilnila školský podporný tím zamestnaním ukrajinskej asistentky a liečebného pedagóga. Riaditeľka školy zdieľala svoje poznatky a skúsenosti s inými školami a tvorcami vzdelávacích politík na Medzinárodnej konferencii o inkluzívnom vzdelávaníorganizovanej v rámci programu Spolu pre deti. 

„Počas realizácie projektu sa menili počty detí z Ukrajiny, ktorým sa ukrajinská asistentka venovala. Od septembra sa intenzívnejšie venuje prvákom, kde máme aj ukrajinské, ale aj arabsky hovoriace deti. Zo strany učiteľov došlo k zmene postoja, počiatočné obavy ustúpili a pomoc ukrajinskej asistentky aj v tomto prípade vyzdvihujú. Postavenie liečebného pedagóga sa vďaka projektu veľmi posilnilo a môže sa tešiť stále väčšiemu záujmu o svoje terapeutické služby.“ 

Different – občianske združenie / Spolu pre deti v Bašte

Different – občianske združenie / Spolu pre deti v Bašte
Different – občianske združenie / Spolu pre deti v Bašte

Vďaka podpore programu Spolu pre deti, sieťovacie centrum pre neziskové organizácie a aktivistov OZ Different, vytvorilo vo svojich priestoroch v Bardejove nové nízkoprahové centrum. Toto centrum poskytuje komplexné služby vzdelávania a starostlivosti deťom, ktoré v Bardejove žijú. 

Vytvorili tiež co-workingový priestor pre neziskové organizácie, ktoré pracujú na inklúzii rôznych skupín žijúcich v meste. Organizácia Človek v ohrození začala vďaka projektu využívať v Bašte priestory pre prácu s miestnymi ukrajinskými a rómskymi komunitami. Obe organizácie spolupracovali na realizácii podporeného projektu a spoločne organizujú diskusie, koncerty a iné formáty pre miestnu verejnosť s cieľom zlepšovania kvality života v meste pre zraniteľné skupiny. Ich aktivity získali podporu aj miestnej samosprávy. 

Komunikácia centra smerom von v téme dôležitosti inklúzie je už neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Tento projekt napomohol výrazne aj v oblasti naštartovania dlhodobých spoluprác s aktérmi v meste, ktorí sa tejto téme venujú. Tak sa inklúzia stala dennou témou v práci niektorých ľudí a organizácií v centre Bašta. 

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania / Trauma rešpektujúci prístup a inkluzívne vzdelávanie

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania / Trauma rešpektujúci prístup a inkluzívne vzdelávanie
Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania / Trauma rešpektujúci prístup a inkluzívne vzdelávanie

Inklucentrum vytvorilo a rozšírilo dva programy psychosociálnej podpory pre ukrajinské deti na školách a posilnilo inkluzívne prístupy vo vzdelávaní po celom Slovensku. Nielen deti zo zahraničia ale aj iné deti s dodatočnými potrebami tak dostali potrebnú podporu. Spolupracovali sCentrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPaP) a desiatimi základnými školami. Ich programy zahŕňali vytvorenie nového modelu pedagogicko-psychologických tímov vrátane asistentov na školách a školenia na témy nenásilnej komunikácie a spolupráce asistentov a učiteľov. Inklucentrum pilotovalo programy na piatich školách v Bratislave, rozšírilo ich na desať ďalších.  Na základe získaných skúseností a poznatkov vytvorili príručky, ktoré zdieľali so 100 školami. 

Projekt ukrajinskej podpory je jedným z najväčších úsilí v histórii našej organizácie. Veríme, že pre stovky ukrajinských detí priniesol zásadnú zmenu. Dostala sa im pravidelná rutinná podpora, vytvorili sme pre nich bezpečné prostredie a na mieru šitú psychosociálnu a jazykovú podporu. Otvorili sme viaceré dôležité témy inkluzívneho vzdelávania, nadchli školy pre zavádzanie ranných kruhov, dosiahli otvorenie témy terapeutických skupín v poradenskom systéme, prepojili a sieťovali ľudí.  

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského / Spájame sa pre deti so zdravotným znevýhodením

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského / Spájame sa pre deti so zdravotným znevýhodením
EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského / Spájame sa pre deti so zdravotným znevýhodením

Projekt zlepšil prístup a kvalitu k inkluzívnemu vzdelávaniu astarostlivosti o deti v ranom detstve na miestnej úrovni. Zameral sa na zraniteľné deti, deti so zdravotným znevýhodnením čiviacerými zdravotnými znevýhodneniami, pričom zohľadňoval individuálne potreby každého dieťaťa. EFFETA vďaka podporenému projektu rozšírila svoje služby včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so znevýhodnením a s oneskoreným vývinom. Zvýšili počet podporených rodín, vrátane rodín utečencov z Ukrajiny. Projekt umožnil stimuláciu rozvoja detí v ich domácom prostredí a zlepšiť diagnostický proces. Projekt tiež poskytol psychologické poradenstvo pre rodičov a opatrovníkov detí a prostredníctvom rôznych aktivít zlepšil komunitný život rodín. Ako EFFETA pomohla malému Oliverovi a jeho mame si môžete prečítať tu.

Rozšírením programov a skvalitnením služieb starostlivosti a podpory vo vzdelávaní na komunitnej úrovni sme sa stali stabilnejším poskytovateľom služieb v regióne na inkluzívnej báze. Naša organizácia od jej založenia mala, má a neustále razí plne inkluzívny prístup pre zraniteľné deti v regióne. Vznikli sme aj preto, aby zraniteľné deti a ich rodiny mohli žiť čo najviac inkluzívny život v komunite a vo svojom prirodzenom prostredí. Aby zraniteľné deti kvôli nedostatočnosti systému a podporných opatrení nemuseli odchádzať do špeciálnych škôl mimo nitriansky región a mohli zostať žiť, vyrastať, vzdelávať sa vo svojom prirodzenom sociálnom prostredí a v kruhu svojej rodiny. K tomu smerujeme už viac ako 20 rokov existencie a tento projekt k tomu aktívne dopomohol ešte viac.