Výsledky 2. kola výzvy “Škola napriek korone”

Situácia na Slovensku sa v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 na mnohých frontoch zlepšuje. Avšak alarmujúci stav súčasného vzdelávania zraniteľných skupín pokračuje. Pre niektoré skupiny obyvateľstva je vzdelanie jedinou cestou k lepšej budúcnosti a akékoľvek prerušenie vzdelávacieho procesu môže mať katastrofálne následky.

Preto pokračujeme v našej podpore vzdelávania zraniteľných skupín prostredníctvom grantového programu “Škola napriek korone”.

V prvom kole sme podporili 7 iniciatív z 27 žiadostí. Do druhého kola sa prihlásilo 12 žiadostí a podarilo sa nám podporiť 5 skvelých nápadov:

  •  KC Stará Teheľňa bude tlačiť a roznášať úlohy pre viac 250 detí v lokalite Stará Teheľna. Vďaka mamičke z komunity, ktorá bude pôsobiť ako vzdelávací asistent, zabezpečia komunikáciu s 12 základnými školami
  •  ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves bude vyučovať takmer 200 detí z marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom doručovania pracovných listov, za ktoré budú zodpovední vybraní žiaci jednotlivých tried, čo podporí motiváciu k aktivite, spoluzodpovednosti ale aj k vzájomnej spolupráci. Zároveň sa tak začnú formovať lídri v tejto komunite.
  • Človek v ohrození s viacerými pilotnými, vzdelávacími projektami. V obci Roškovce to bude exteriérové vzdelávanie, v obci Kojatice zabezpečia rodinám, ktoré nemajú stôl podložky pre písanie a v obciach Petrovany a Sveržov podporia aj neformálne vzdelávanie utužovaním rodinných vzťahov
  • V obci Lemešany vytvoria v rómskej komunite WIFI zónu určenú pre vzdelávacie aktivity žiakov, ale aj pre zvyšovanie digitálnej gramotnosti ostatných členov komunity.
  •  Základná škola s materskou školou v Jabloňove nad Turňou spustí pilotný projekt digitálneho vzdelávania, prostredníctvom zapožičiavania tabletov vo vybraných rodinách.

Vďaka týmto iniciatívam sa nám podarí zabezpečiť pokračovanie vzdelávania pre viac ako 800 detí zo znevýhodneného prostredia.

O pomoc a podporu nás žiada však ďalších takmer 30 žiadateľov, ktorí sa starajú o 3000 detí z marginalizovaných skupín, detí s telesným alebo mentálnym postihnutím, detí z detských domovov, či detí vojnových utečencov. A žiadosti stále pribúdajú.

Pomôžte nám pomôcť im a dať tak našej spoločnosti šancu na lepšiu budúcnosť.

Pomôže každý, aj zdanlivo malý dar. 5 EUR môže znamenať až 2 mesiace kvalitného vzdelávania, pre jedno z detí, ktoré to najviac potrebujú. Za 50 EUR dokážeme zabezpečiť špeciálne pracovné listy pre celú triedu detí so zdravotným znevýhodnením na jeden týždeň.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.