Výsledky 3. výzvy pre aktívnych občanov (Active Citizens Fund)

Zverejňujeme výsledky z 3.výzvy

Prostredníctvom programu Active Citizens Fund Slovakia, podporila Nadácia Ekopolis spoločne s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou projekty mimovládnych organizácií v poradí už druhom kole vyhlásených výziev. Projekty, ktoré sú rozdelené v piatich témach, pomôžu vytvárať lepšie podmienky pre dobrú správu vecí verejných, ochranu ľudských práv i zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti.

V treťom kole výzviev programu ACF bolo posúdených spolu 235 žiadostí o grant v piatich prioritných témach. Po administratívnej kontrole a vyhodnotení žiadostí bolo na podporu vybratých spolu 44 projektov.

V téme 1. Občianska participácia podporil program 6 projektov, spolu vo výške 406 557 €, v téme 2. Obhajoba občianskych záujmov boli na podpory vybrané 4 projekty spolu vo výške 401 673 €, v téme 3. Ľudské práva sú podporené 4 projekty vo výške 193 511 €. V téme 4. Zraniteľné skupiny bolo pridelených 22 malých grantov, spolu vo výške 318 148 € a 3 základné granty spolu vo výške 180 934 €. Program podporil aj 4 projekty v téme 5. Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti vo výške 301 562 €.

V nasledovných dňoch sa pristupuje k podpisom zmlúv schválených projektov. Žiadatelia o podporu projektov, ktorých projekty boli vybraté ako náhradné, budú oslovení v prípade, ak niektorý zo žiadateľov o grant vybratých na podporu nepristúpi k uzavretiu zmluvy o realizácii projektu.

Všetkým žiadateľom ďakujeme za úsilie, ktoré vydali pri spracovaní a predložení žiadosti.
Zároveň gratulujeme všetkým úspešným žiadateľom o grant.

Téma 1 – Občianska participácia

Téma 2 – Obhajoba verejných záujmov

Téma 3 – Ľudské práva

Téma 4 – Zraniteľné skupiny

Téma 5 – Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti