Výstupy medzinárodnej konferencie Slovensko – Ukrajina

Karpatská nadácia a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku organizovali v pondelok 30. júna 2014 medzinárodnú konferenciu Slovensko – Ukrajina – Ukrajinská kríza a jej vplyv na rozvoj bilaterálnych vzťahov: ako ďalej?

Hlavným cieľom konferencie bolo diskutovať o možnostiach koordinácie aktivít štátnych a neštátnych aktérov v oblasti slovensko-ukrajinskej spolupráce.

V dvoch paneloch konferencie prezentovali odborníci z obidvoch krajín svoj pohľad na momentálny vývoj na Ukrajine, na očakávané trendy, možnosti, či ohrozenia budúcej spolupráce a pomoci v nových politických a bezpečnostných podmienkach na Ukrajine na úrovni národných i miestnych aktérov.

Výstupom konferencie sú závery panelovej diskusie zhrnuté ako súbor odporúčaní pre vlády Slovenska a Ukrajiny a ďalších aktérov slovensko-ukrajinskej spolupráce. Podpis Asociačnej dohody medzi Európskou Úniou a Ukrajinou prinesie východnému Slovensku a Zakarpatsku novú modernizačnú perspektívu a nové možnosti pre vzájomnú spoluprácu. Vyžaduje si to však pripravenosť aktérov nielen na národnej, ale aj na regionálnej úrovni. Nevyhnutné je preto realizovať pravidelný dialóg medzi aktérmi a budovať stabilné cezhraničné siete, či dokonca inštitúcie, ktoré rozvíjajú cezhraničnú spoluprácu.

Za veľkú spoločnú tému označili príležitosť realizovať prenos know-how a skúseností z prístupového procesu Slovenska do EÚ pre Ukrajinu takými formami, ako sú koordinácia aktivít, spolupráca štátnych aktérov s neštátnymi, poskytovanie technickej pomoci pre jednotlivé pripravované reformy a zapájanie slovenských aktérov do technickej pomoci poskytovanej Ukrajine zo strany EÚ a iných darcov, formou vzdelávacích programov, kultúrnych výmen, konferencií a iných podujatí.

Prioritné je však aj zvyšovanie zodpovednosti miestnych aktérov pri implementácii stratégií, programov a projektov financovaných z podporných finančných schém.

P1250792

Podľa prítomných expertov má byť pomoc EÚ Ukrajine jasne cielená. Alexander Duleba navrhuje, aby EÚ otvorila Ukrajine a ďalším krajinám Východného partnerstva svoje inštitúcie napr. formou statusu pozorovateľov, aby sa ukrajinskí politici a experti dostávali k zdroju informácií a mali možnosť efektívne riadiť systém aproximácie európskej legislatívy a zavádzania reforiem.

Vo všeobecnosti sa však diskutujúci zhodli, že jednou z najdôležitejších tém pre Ukrajinu je podpora širokého vnútroukrajinského dialógu o ďalšom smerovaní krajiny a o implementácii potrebných reforiem. Ukrajina dnes potrebuje komplexný modernizačný program na minimálne 10 rokov, kde by mali byť priority ako boj proti korupcii, šedej ekonomike, reforma verejnej správy vrátane daňovej reformy, potreba investícií a nových technológií na zastavenie dlhodobej priemyselnej degradácie. Ukrajinská spoločnosť sa zároveň triešti na viaceré názorové prúdy, kde mladí vidia iný spôsob života v EÚ, či v USA, ale starší pracujú a žijú v „starom systéme“. Koncentrácia kapitálu vytvorila oligarchické štruktúry, ktoré si presadzujú vlastné záujmy. Na Ukrajine sa teda významne vyprofiloval aj kultúrno-civilizačný konflikt. Podľa Andreja Jermolajeva Ukrajinci vlastne bojujú proti Ukrajincom, čo komplikuje hľadanie celospočenských riešení.

Celé znenie výstupov konferencie nájdete tu.

Partnermi konferencie boli Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

slovak aid original siroke