Ideathon 2021 výzva

Ideathon 2021 výzva
V Karpatskej nadácii sme presvedčení, že spojením rôznych spoločenských aktérov – aktívnych občanov, firiem, študentov, mimovládnych organizácií a samospráv dokážeme hľadať a ponúknuť realizovateľné riešenia na rôzne problémy, ktoré trápia región východného Slovenska. 
Preto sme v dňoch 24. a 25. 6. zorganizovali prvý Ideathon Karpatskej nadácie, zameraný na jednu z najaktuálnejších tém dneška – ochranu prírody a životného prostredia. Cieľom bolo nájsť nízkonákladové riešenia (do 1000 EUR + dobrovoľnícka práca), ktoré je možné použiť a realizovať v rôznych lokalitách a komunitách. Účastníci Ideathonu pracovali celý deň v tímoch pod vedením skúsených facilitátorov na svojich nápadoch, ktoré na záver prezentovali.
Všetkým, ktorí sa do prvého ideathonu zapojili patrí naša obrovská vďaka.
Karpatská nadácia teraz otvára grantovú výzvu, ktorá ponúka finančnú podporu na realizáciu vytvorených riešení. O podporu môžu požiadať všetci, ktorí chcú ponúknuté riešenia preniesť do reality.
Prvá výzva Ideathonu Máme radi Východ prerozdelí 14.000 EUR, pričom maximálna výška grantu na realizáciu projektu je 1.000 EUR.

Realizáciu Ideathonu Máme radi Východ podporila spoločnosť

Výzva je otvorená od 7. júla do 26.júla 2021

Aké nápady podporíme?

Cieľom 1. výzvy Ideathonu Máme radi Východ, je podporiť aktívnych východniarov, ktorí chcú pomôcť východnému Slovensku realizáciou niektorých z projektových nápadov, ktoré vznikli v rámci Ideathonu:
– vzdelávanie marginalizovaných skupín v téme separácie odpadu;
– zakladanie komunitných kompostérov na školách;
– tvorba klimatických záhrad na školských a verejných priestranstvách.
Viac o jednotlivých projektových zámeroch, ako aj o Ideathone sa dozviete tu: Ideathon Máme radi Východ – riešenia

Ako sa uchádzať o podporu?

Realizácia projektu

Váš projekt sme vybrali. Čo sa bude diať ďalej?

1.

V prvom rade s Vami
 uzavrieme
zmluvu
 o poskytnutí grantu.

2.

Grant prevedieme na Váš
 účet formou jednorázového príspevku.

3.

Nič nebráni tomu,
 aby ste realizovali
 Váš projekt.

4.

Do 15. januára 2022
nám zašlete jednoduchú
záverečnú správu.

Otázky a odpovede

Samozrejme. Konzultácie k Výzve bude poskytovať Karpatská nadácia do 23. júla 2021 do 15:30 hod. e-mailom a telefonicky.

Kontakt:   
Mgr. Nora Čéplőová, manažérka grantových programov
E-mail: nora.ceploova@karpatskanadacia.sk,  Tel.: 0907 027 833

Žiadosti je možné podať do 26. júla 2021 do 23:59.

O finančnú podporu na realizáciu projektu môžu žiadať 

 • mimovládne neziskové organizácie:
  Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov.
  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  Neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  Nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  Slovenský červený kríž podľa zákona č. 460/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • miestne samosprávy; 
 • materské školy a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych samospráv; 
 • stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja;
 • a jednotlivci 

z košického a prešovského kraja.

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné. Nevyhnutná je však dobrovoľnícka práca – nefinančný vklad. 

Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý v jednej splátke po podpise zmluvy o poskytnutí grantu.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na realizáciu aktivít opísaných v predloženej žiadosti o grant – projekte.

Finančné prostriedky nie je možné použiť na mzdy a odmeny pre realizátorov projektu.

 • projekty, ktorých výsledky nie sú prístupné širokej verejnosti;
 • bežné aktivity žiadateľských organizácií a pokrytie ich režijných výdavkov (nájom priestorov, inkaso, telefónne alebo internetové pripojenie);
 • nákup nehnuteľného majetku – pôdy a/alebo budov;
 • ďalšie prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom;
 • konferencie, študijné cesty, výmenné pobyty (s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou plánovania, monitoringu alebo evaluácie projektu alebo podporujú výmenu skúseností medzi jednotlivými podporenými projektmi a/alebo prinášajú priamy osoh väčšine komunity);
 • veľkorozpočtové a investičné projekty, v rámci ktorých by podpora z tejto výzvy tvorila iba malý podiel (nebudú podporené projekty, kde grant z tejto výzvy bude tvoriť menej ako 20% z celkovej výšky projektu);
 • aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity; 
 • aktivity na podporu politických strán/kandidátov a stranícke aktivity.
 • aktivity na ovplyvňovanie výsledkov akýchkoľvek volieb.

Výsledky  hodnotiaceho  procesu  budú  zverejnené  na  webových  stránkach Karpatskej nadácie do 20. augusta 2021. O výsledkoch    hodnotiaceho    procesu    budú    žiadatelia    informovaní aj elektronicky na e-mailovej adrese, ktorú uvedú v Žiadosti.

 Kritériá, podľa ktorých budú projekty hodnotené:

 1. Projekt prináša originálne spracovanie jedného z troch projektových nápadov.
 2. Cieľ projektu je v súlade s tromi témami grantovej výzvy a je jasne formulovaný, zrozumiteľný, dosiahnuteľný a merateľný.
 3. Aktivity projektu sú jasne a detailne opísané.
 4. V projekte je presne definovaná cieľová skupina a jej veľkosť.
 5. Do realizácie projektu sú zapojené viaceré miestne subjekty (napr. školy, miestni podnikatelia, samospráva,…).
 6. Výsledky projektu (kvalitatívne aj kvantitatívne) sú konkrétne definované a opísané.
 7. Projekt zapája dobrovoľníkov a využíva nefinančné zdroje na realizáciu (zapožičanie strojov, poskytnutie priestorov, …).
 8. Rozpočet je realistický, zrozumiteľný a detailne navrhnutý.
 9. Žiadateľ má predstavu, ako bude výsledky projektu udržiavať alebo ďalej rozvíjať.