Vznik Krízového štábu pre občiansky sektor

Milé priateľky, priatelia,

Kolegyne a kolegovia z mimovládnych neziskových organizácií na východnom Slovensku,

v prvom rade mi v mene Komory mimovládnych neziskových organizácií dovoľte poďakovať vám za súčinnosť a odpovede v dotazníku, ktorý sme vám nedávno zaslali. Odpovede nám prišli z viac ako 200 organizácií, momentálne ich analyzujeme. Sú pre nás veľmi cennou spätnou väzbou a inšpiráciou pri navrhovaní systémových riešení v oblasti dopadov koronakrízy na neziskový sektor. 

Ďakujeme Vám aj za vašu prácu a to, že mnohí z vás veľmi promptne zareagovali na nové výzvy a zapájajú sa do zmierňovania ich dopadu na obyvateľov regiónu. Ďakujeme aj za to, že sa s nami delíte o vaše postrehy a tiež o pozitívne príbehy o spolupatričnosti a pomoc, ktoré v týchto ťažkých časoch všetci potrebujeme ako soľ.

Dotazník sme pripravili najmä preto, aby sme zistili, ako na vás vplýva táto neľahká situácia. V následnej diskusii sme v pracovnej skupine Komory MNO dospeli k záveru, že bude potrebné úzko spolupracovať a koordinovať naše aktivity tak v oblasti riešenia krízy ako aj v oblasti komunikácie s vládou pri riešení vplyvu krízy na sektor. 

Týmto vám chceme oznámiť vznik Koordinačného krízového štábu neziskového sektora. Nižšie nájdete podrobnejšie informácie a samozrejme aj kontakt na osoby, ktorým môžete adresovať akékoľvek vaše ďalšie podnety, otázky alebo ponúknuť svoju pomoc. 

COVID-19 mení zásadným spôsobom sociálny a ekonomický kontext našej spoločnosti s dnes ťažko odhadnuteľnými dôsledkami. Rola občianskych organizácií a spontánne vznikajúcich iniciatív je v pomáhajúcej oblasti v tomto náročnom období nesmierne dôležitá.

Viac ako inokedy pociťujeme potrebu rýchlej a presnej výmeny informácií, identifikácie kľúčových dopadov krízy na neziskový sektor, mapovania potrieb neziskových organizácií. Zároveň s príchodom novej vlády očakávame sfunkčnenie a vylepšenie vzťahov medzi štátom a občianskou spoločnosťou. Náš proaktívny prístup pri formovaní tohto vzťahu a pri riešení kľúčových tém je nevyhnutný.

Na pôde Komory MNO pri Rade vlády SR pre MNO si zodpovedne uvedomujeme krátkodobé aj dlhodobé potreby mimovládneho neziskového sektora, v ostatných týždňoch ich reflektujeme v pravidelnej vzájomnej komunikácii a viacerých aktivitách. Zároveň v súčasnosti zdola vzniká množstvo iniciatív a aktivít s účelom reagovať na vzniknutú krízovú situáciu. Potrebu ich koordinácie, ako aj potrebu vzájomnej informovanosti a spoločného postupu si uvedomujeme azda všetci – na úrovni verejnej správy aj na úrovni občianskej spoločnosti.

Radi by sme vás prednostne informovali, že vo vzťahu k uvedeným dôvodom a s ohľadom na potreby mimovládneho neziskového sektora vzniká na pôde Komory MNO, v spolupráci a s podporou viacerých odborníkov na túto problematiku, Koordinačný krízový štáb neziskového sektora (KKŠNS). 

Štáb je zložený zo zástupcov Komory MNO pri Rade vlády pre MNO, zástupcu Permanentného krízového štábu, zástupcov grantových nadácií s celoštátnym i regionálnym záberom, kľúčových organizácií a iniciatív zapojených do krízovej pomoci, právnikov a ekonómov venujúcich sa neziskovému prostrediu a ďalších neziskových iniciatív, nielen z neziskového ale aj firemného prostredia.

Základné funkcie štábu sú: 

  1. Sprostredkovanie a výmena relevantných informácií medzi iniciatívami a organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa angažujú v pomoci reagujúcej na krízu – o ich potrebách ako aj bariérach, ktorým čelia v teréne s primárnym cieľom zvyšovať efektivitu pomoci.
  2. Identifikácia kľúčových dopadov krízy na neziskový sektor a mapovanie potrieb neziskových organizácií ako dôležitého socio-ekonomického aktéra nielen v krízovom ale aj pokrízovom období a príprava návrhov – ako na ne reagovať na mikro (organizačnej) a makro (sektorovej) úrovni.
  3. Strategická spolupráca so štátom. Identifikovanie legislatívnych obmedzení v ich súčasných aktivitách, navrhovanie riešení, komentovanie návrhov prichádzajúcich z vlády či parlamentu, ktoré majú dopad na neziskový sektor v kontexte krízy, ako aj vo všeobecnom kontexte. 

KKŠNS pozostáva z výkonného výboru a troch pracovných skupín, ktoré napĺňajú základné funkcie štábu. Každá pracovná skupina má koordinátora a členov, ktorí pripravujú a koordinujú aktivity a organizácie spadajúce pod danú funkciu.

Pracovné skupiny sú rozdelené nasledovne:

PS1: Sprostredkovanie informácií medzi iniciatívami a organizáciami v občianskej spoločnosti pri ich pomoci občanom.
PS2: Identifikácia kľúčových dopadov na neziskový sektor
PS3: Spolupráca grantových nadácií, dotačné mechanizmy, EŠIF

Výkonný výbor tvoria koordinátori pracovných skupínktorí sú zodpovední za koordináciu štábu a niekoľko ďalších osôb vrátane právneho experta. Hlavnou úlohou VV je koncepčno-vyjednávacia a strategická funkcia voči štátu, ktorá bude formulovať základné pozície NS voči štátu, komunikovať so štátom a občianskym sektorom a v nevyhnutnej miere a podľa potreby aj politickými stranami. Súčasťou práce VV sú legislatívne návrhy a návrhy zmeny zákonov ako aj mediálne výstupy.

Členmi výkonného výboru sú: Katarína Batková, Andrea Cocherová, Peter Haňdiak, Boris Strečanský, Filip Vagač a Marcel Dávid Zajac.

Milí priatelia, veríme, že vzájomnou koordináciou, spoluprácou a sústredením potenciálu a skúseností sa nám podarí zmierniť dopady súčasnej krízy na neziskový sektor. Budeme k tomu potrebovať vašu dôveru, podporu a aktívnu spoluprácu. Prípadné otázky, podnety môžete posielať na adresu krizovystabns@gmail.com.

Ďakujeme.

Spolu to zvládneme.

Laura Dittel
Riaditeľka Karpatskej nadácie
Členka Komory MNO