Pozor! Nepríďte o možnosť poukázať nám vaše 2 %

K dnešnému dňu, teda k 24. 3., vláda avizovala prijatie opatrení, ktoré by umožnili odklad viacerých zákonných lehôt. Nie je však stále jasné, či sa to bude týkať aj možnosti poukázať 2 %, z dane. Vyzývame preto daňovníkov, ktorí chcú venovať svoje 2 % neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, aby buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020, alebo aby si v tejto lehote požiadali o odklad maximálne do júna a sledovali vývoj situácie. Týmto postupom s určitosťou zabezpečia, že budú môcť poukázať 2 % zo svojich daní.

O čo ide?

Podľa analýzy iniciatívy Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, opatrenia vlády v súčasnosti upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostáva naďalej v platnosti bezo zmeny.

„Ak daň za rok 2019 nebude zaplatená v termíne na podanie daňového priznania, bude mať daňovník síce nedoplatok, za ktorý nedostane žiadnu sankciu, ale súčasne nemôže nakladať s podielom dane, pretože nedodržal postup podľa zákona,“ uvádza právna analýza.

Je preto potrebné, aby daňovníci, ktorí plánujú poukázať 2 % z dane neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, podali daňové priznanie do konca marca, alebo požiadali v tejto lehote o odklad. Inak už nebudú môcť nakladať s podielom dane.

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, môžu urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 %  v lehote do 30. 4. za okolností, že ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ urobí do 31. 3. Overte, si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.

 

Prečítajte si plné znenie právneho stanoviska.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

V médiách sa uvádza, že vzhľadom na situáciu s koronavírusom nie je potrebné podať odklad daňového priznania. Je to pravda?

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu bolo prijaté nariadenie vlády 48/2020, to upravuje, že ak daňovník podá daňové priznanie a zaplatí daň do 30. 6. 2020, sankcie za oneskorenie mu štát odpustí.  V tomto prípade však stráca nárok nakladať s podielom dane a 2 % prepadnú štátu. K dnešnému dňu iné opatrenia prijaté neboli. Odporúčame preto buď podať daňové priznanie a zaplatiť daň do konca marca, alebo podať  v tejto lehote odklad do júna a v rovnakom čase daň aj zaplatiť.

Ako postupovať, aby som s určitosťou mohol poukázať podiel dane?

Vláda ohlásila prijatie opatrení, ktoré by umožnili posunutie lehôt a termínov, ktoré sú upravené zákonmi. Nie je však jasné, kedy budú prijaté a či sa budú vzťahovať aj na poukázanie 2 %.Preto, aby bolo s určitosťou možné poukázať podiel dane, je potrebné buď podali daňové priznanie v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020, alebo si v tejto lehote požiadali o odklad. Lehotu si môžete týmto predĺžiť do konca júna. V závislosti od vývoja situácie je možné, že sa lehota ešte predĺži.

Ak zamestnávateľ nepodá odklad ročného zúčtovania dane, všetci jeho zamestnanci nebudú môcť poukázať 2 % z dane? 

Áno, ak zamestnávateľ neurobí ročné zúčtovanie dane do 31. 3. 2020, nie sú splnené zákonné podmienky na pre možnosť poukázať podiel dane u zamestnanca. Odporúčame overiť u zamestnávateľa, či podal ročné zúčtovanie včas.

Čo v prípade, že daň nezaplatím včas?

Podmienkou vyplatenia podielu dane je, že daňovník nemá do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani. Ak daň nezaplatíte včas, podľa nariadenia vlády 48/2020 Z.z. nedostanete žiadnu sankciu, strácate však nárok nakladať s podielom dane. Vaše 2 % prepadnú štátu. 

Odporúčame, aby si daňovníci, ktorí nevedia podať a zaplatiť svoju daň do konca marca 2020, podali v tejto lehote odklad.