ABY ŽIADNE DIEŤA NEZAOSTÁVALO

Tak na Slovensku ako aj v Maďarsku žije početná rómska populácia (ktorá predstavuje
pribl. 7-9 % z celkového počtu obyvateľov). Je známe, že Rómovia často čelia problémom ako je príjmová chudoba, materiálna núdza, segregácia v bývaní i vzdelávaní či rozsiahla diskriminácia. Navyše, značná časť rómskych detí nemá prístup ku (kvalitným) službám, čo výrazne ovplyvňuje ich šance v  budúcnosti.

Karpatská nadácia na Slovensku a Karpatská nadácia v Maďarsku spracovali v rámci
projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“ realizovaného v rámci programu
Interreg dve národné štúdie, ktoré mapujú a analyzujú súčasnú situáciu v oblasti služieb
a programov podpory vývoja v ranom detstve (VRD) a vzdelávania a starostlivosti
v ranom detstve (VSRD) dostupných v Slovenskej republike a v Maďarsku.

Štúdie sa zameriavajú na predstavenie základných charakteristík systémov v oboch krajinách a opisujú hlavné zásady, právne rámce, cieľové skupiny, prístupy, metódy a intervencie v oblasti VRD
a VSRD. Ich ambíciou je tiež informovať o skúsenostiach, výsledkoch ale i dilemách štátnych
aj občianskych intervencií a o príkladoch dobrej praxe na Slovensku a v Maďarsku, ktoré
vychádzajú z podobných metód a zdrojov. Experti zo Slovenska a Maďarska pri analýze
charakteristík VRD a VSRD pracovali s relevantnými zdrojmi, legislatívnymi normami
a predpismi, databázami a údajmi. Z priestorového hľadiska sú cieľovým územím štúdií
prihraničné oblasti – Košický kraj na Slovensku a Severné Maďarsko a Severná Veľká nížina
v Maďarsku, ktoré charakterizujú početné ekonomické a sociálne ťažkosti.

Táto štúdia bola vytvorená v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“, FMP-E/1901/4.1/015, programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov.
http://www.viacarpatia-spf.eu