Blíži sa Slovensko-česká konferencia fundraisingu v Košiciach. Kto môže požiadať o preplatenie účastníckeho poplatku?

Vojna na Ukrajine a z nej vyplývajúca utečenecká kríza stavia mimovládny neziskový sektor pred náročné obdobie. Už teraz organizácie vynaložili množstvo úsilia, energie a financií na pomoc obyvateľom z Ukrajiny. Pri hľadaní ďalších zdrojov čoraz častejšie využívajú rôzne kampane. Ako ich však pripraviť a realizovať tak, aby boli čo najúspešnejšie? Odpoveď nájdete na Slovensko-českej konferencii o fundraisingu v Košiciach. Vystupujú na nej skúsení experti zo slovenského a českého prostredia a cez svoje skúsenosti a vedomosti inšpirujú účastníkov. Karpatská nadácia preplatí niekoľkým znevýhodneným organizáciám účastnícky poplatok pre jednu osobu.

Konferencia sa uskutoční 12. a 13. mája v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach. Účasť je spoplatnená podľa cenníka zverejneného na www.skczfundraising.org/registracia.

Sme si však vedomí toho, že mnoho mimovládnych neziskových organizácií si z finančných dôvodov nemôže dovoliť riadny účastnícky poplatok. Aj preto im organizátor ponúka zvýhodnenú cenu.

Okrem toho môžu požiadať o podporu Karpatskú nadáciu z prostriedkov Active Citizens Fund pre jedného účastníka/účastníčku za organizáciu a získať refundáciu zaplateného zvýhodneného poplatku.

Karpatská nadácia po doručení žiadosti zváži refundáciu účastníckeho poplatku organizáciám, ktoré splnia podmienky pre túto formu podpory a ktoré absolvovali podujatie, čo sa overuje revíziou registračných listín a uhradených poplatkov.

Kto môže o podporu požiadať?

Mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, nadácie, Slovenský červený kríž) so sídlom na Slovensku, ktoré:

  • nemajú vlastného fundraisera/fundraiserku
  • nemajú ročný obrat/príjem vyšší ako 25 000 eur
  • v ostatnom finančnom roku nevykázali zisk
  • absolvujú Slovensko-českú konferenciu o fundraisingu 2022 a vopred zaplatili účastnícky poplatok na účet organizátora.

(Karpatská nadácia si vyhradzuje právo vyžiadať si dokumentáciu dokladujúcu splnenie týchto podmienok.)

Ako je možné o podporu požiadať?

Mimovládne neziskové organizácie, ktoré spĺňajú kritériá uvedené vyššie, môžu požiadať o podporu vyplnením jednoduchej online žiadosti najneskôr do 10. mája 2022. (Refundácia nákladov bude poskytovaná až po absolvovaní podujatia.)

Ako bude podpora poskytnutá?

Karpatská nadácia bude podporu poskytovať prevodom na účet na základe riadne vyplnených žiadostí organizáciám, ktoré splnia kritériá uvedené vyššie v poradí, ako budú zaregistrované v systéme až do vyčerpania rozpočtu, ktorý je pre túto podporu k dispozícii.

Karpatská nadácia si vyhradzuje právo rozhodnúť o neudelení podpory organizáciám, ktorých činnosť a aktivity nie sú v súlade s poslaním a politikami Karpatskej nadácie, najmä Etickým kódexom Karpatskej nadácie a Politikou práv ochrany dieťaťa, alebo sú aktivity organizácie v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.

Celkový rozpočet určený pre podporu

Karpatská nadácia má k dispozícii 2 450 eur. Podpora sa udeľuje do vyčerpania rozpočtu v poradí, ako budú prichádzať žiadosti, ktoré splnia kritériá podpory. Odporúčame preto, aby sa organizácie o podporu uchádzali v čo najkratšom čase po registrácii na podujatie.

Prípadné otázky adresujte Kataríne Novotnej, projektovej asistentke ACF, na katarina.novotna@karpatskanadacia.sk alebo na tel. číslo 0949 638 859.