Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít realizujeme v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Cieľom programu je podporiť iniciatívy zamerané na rannú starostlivosť o dieťa a rodiny. Program zároveň zlepšuje životnú situáciu Rómov vo vybraných komunitách zlepšovaním ich prístupu k práci a možností naplňania základných potrieb, ako je bývanie a vzdelávanie. Prispieva k prekonávaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí. Program má za sebou tri ročníky a aktivity podporené v súčasnom, treťom ročníku, budú ukončené v januári 2019.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Ciele programu:

 • zlepšenie zamestnateľnosti Rómov cez tvorbu pracovných príležitostí a zlepšenie pracovných návykov;
 • podpora bývania a rozvoj komunitného priestoru;
 • podpora vzdelávania detí a mládeže;
 • raná starostlivosť rómskych detí;
 • zlepšenie zdravotnej starostlivosti a iných služieb;
 • zmierňovanie predsudkov väčšinovej spoločnosti;
 • posilnenie kapacít mimovládnych organizácií poskytujúcich podporu rómskej menšine.

V rámci programu bolo doteraz podporených 26 projektov s nasledovným zameraním:

 • podpora zamestnateľnosti: 8 projektov
 • podpora bývania a rozvoj komunitného priestoru: 4 projekty
 • raná starostlivosť, vzdelávanie detí predškolského veku a mládeže: 14 projektov
 • zlepšenie zdravotnej starostlivosti, služieb a výchova k rodičovstvu: 11

Program bol od začiatku koncipovaný s cieľom poskytovania podpory rómskym komunitám prostredníctvom vybraných mimovládnych organizácií, ktoré majú značné skúsenosti v tejto oblasti a sú schopné priniesť inovatívne riešenia problémov, ktorým čelia rómske komunity.

Jednou z hlavných priorít 3. a nasledovného 4. cyklu programu sú progresívne intervencie v teréne, ktoré podporujú rozvoj detí v ranom veku. K tomuto problému pristupuje program zo širšieho, holistického pohľadu, pretože v komunitách, v ktorých je raná starostlivosť najakútnejším problémom, žijú rómske rodiny v úplne neuspokojivých podmienkach bez prístupu k pitnej vode, bez energií, bez základných hygienických potrieb. Je ťažké implementovať efektívne zásahy v ranej starostlivosti bez riešenia širších problémov v komunitách a rodinách.

Podmienky a kritéria

Grantový program je realizovaný cez uzavretú výzvu. Pre viac informácií, kontaktujte programovú manažérku, Máriu Ház na maria.haz@karpatskanadacia.sk alebo na 055/622 1152.

V minulosti boli podporení

V 3. ročníku program poskytol malé granty pre 12 MVO, ktoré podporujú rozvoj nových a / alebo zlepšenie existujúcich modelov integrovaných prístupov k vzdelávaniu a komunitnej práci:

 • Človek v ohrození – projekt: Integrácia Rómov na trh práce prostredníctvom služieb pracovného a kariérneho poradenstva
 • Detstvo deťomprojekt: Rodičovské centrum – vzdelávacie aktivity II
 • ETP Slovensko projekt: Učíme sa učiť sa – dlhodobé uplatnenie inovatívnej FIE metódy v popoludňajších kluboch pre žiakov z rómskych osád vo Veľkej Ide pri Košiciach
 • Obec Raslavice – projekt: Rómski asistenti v MŠ Raslavice
 • Projekt Dom.ov – projekt: Kde domov ich
 • Svatobor – projekt: Rómsky záhradník /Romano Barardo
 • Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT – projekt: Komunitná záhrada EDEN
 • OZ Nádej deťom – Komunitná škôlka
 • OZ Čarovné husle – Investícia v rannom detstve
 • OZ Združenie mladých Rómov – Aktivizácia detí žijúcich v MRK
 • OZ Komunitné centrum menšín – Podpora zdravotnej a finančnej gramotnosti detí
 • OZ Klub rómskych aktivistov na SR – Učenie je hra

Videá o projektoch podporených v 2. ročníku a ich výsledkoch.