Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít podporuje činnosti zamerané na ranú starostlivosť o dieťa a na prácu s rodinami. Jeho cieľom je tiež búrať predsudky v spoločnosti a prekonávať sociálne vylúčenie chudobných ľudí. Realizujeme ho v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Aktuálny šiesty ročník programu sa začal v novembri 2022.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Cieľ programu:

 • podpora vzdelávania detí a mládeže,
 • raná starostlivosť rómskych detí,
 • posilnenie kapacít mimovládnych organizácií poskytujúcich podporu rómskej menšine,
 • aktivity zamerané na scitlivovanie majoritnej spoločnosti,
 • v rámci programu bolo podporených 10 projektov so zameraním na ranú starostlivosť, vzdelávanie detí predškolského veku a mládeže.
 • budovanie podmienok pre vytvorenie udržateľného poskytovania služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom veku pre deti zo sociálne vylúčeného prostredia.

Aktivity programu:

 • meranie vývinu detí v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie,
 • vzdelávanie v oblasti ranej starostlivosti a vývinu detí pre podporené organizácie,
 • budovanie kapacít v oblasti organizačného rozvoja a udržateľnosti pre podporené organizácie,
 • medzinárodné cezhraničné výmeny s Karpatskou nadáciou Maďarsko,
 • advokačná činnosť na lokálnej aj národnej úrovni,
 • stážovo-vzdelávací program pre študentov sociálnej práce zameraný na budovanie ľudských zdrojov,
 • odborná webová platforma odperinky.sk zameraná na tému podpory ranej starostlivosti a vzdelávania detí vo vylúčených komunitách, ale aj podpory ranej starostlivosti vôbec,
 • scitlivovacie aktivity pre stredoškolských študentov formou prednášok a diskusií,
 • časozberný dokumentárny film, ktorý zachytáva zmeny v životoch zapojených detí a rodín.

Cieľom programu je podporovať rómske komunity, a to prostredníctvom vybraných mimovládnych organizácií. Tie majú značné skúsenosti v tejto oblasti a sú schopné priniesť inovatívne riešenia problémov, ktorým čelia rómske komunity.

Jednou z hlavných priorít 5. a 6. ročníka programu sú progresívne intervencie v teréne, ktoré podporujú rozvoj detí v ranom veku. K tomuto problému pristupuje program zo širšieho, holistického pohľadu, pretože v komunitách, v ktorých je raná starostlivosť najakútnejším problémom, žijú rómske rodiny v úplne neuspokojivých podmienkach bez prístupu k pitnej vode, bez energií, bez základných hygienických potrieb. Je ťažké implementovať efektívne zásahy v ranej starostlivosti bez riešenia širších problémov v komunitách a rodinách. Šiesty ročník sa okrem intervencií v teréne sústredí aj na organizačné a strategické posilnenie organizácií a advokáciu na národnej úrovni.

Podmienky a kritéria

Grantový program je realizovaný cez uzavretú výzvu. Pre viac informácií, kontaktujte programovú manažérku, Adrianu Zarembovú adriana.zarembova@karpatskanadacia.sk.

V minulosti boli podporení

V aktuálnom 6. ročníku programu sú podporení:

Videá o projektoch podporených v 2. ročníku a ich výsledkoch.