Nový grantový program pre občianske organizácie na Slovensku bude spustený na jeseň

Dňa 22.10. 2018 v Košiciach vyhlásime spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti prvé grantové výzvy programu Active Citizens Fund (ACF) pre občianske organizácie. Takmer 8 miliónov EUR na obdobie rokov 2018 – 2023 v správe spomenutých nadácií podporí zapájanie občanov do verejného života v piatich oblastiach.

ACF je súčasťou finančnej pomoci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) pre 15 členských krajín EÚ. Tematické oblasti programu sú:

  • Občianska participácia – zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík
  • Obhajoba verejných záujmov– podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti
  • Ľudské práva – ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania
  • Zraniteľné skupiny – zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti
  • Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti – budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti.

Fond umožní tiež nadviazanie bilaterálnej spolupráce. Slovenské organizácie tak dostanú príležitosť navštíviť svojich partnerov v zahraničí alebo môžu posilniť svoj vlastný rozvoj a zlepšiť tak svoje postavenie v komunite, kde pôsobia. Osobitná pozornosť bude venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.

„Active Citizens Fund bude v najbližších rokoch dôležitým zdrojom podpory pre aktívnych občanov, ktorým záleží na tom, aby Slovensko bolo krajinou kritickou voči neznášanlivosti, schopnou vysporiadať sa s korupciou a zneužívaním moci a solidárnou s ľuďmi v núdzi. V troch nadáciách, ktoré budú program spravovať, urobíme všetko preto, aby tieto zdroje boli využité efetkívne.“ uviedol k otvoreniu programu Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Bližšie informácie :

Nadácia Ekopolis : www.ekopolis.sk

Peter Medveď, riaditeľ, medved@ekopolis.sk

Martina Ragalová, PR a komunikácia, ragalova@ekopolis.sk

Karpatská nadácia: www.karpatskanadacia.sk

Laura Dittel, riaditeľka, laura.dittel@karpatskanadacia.sk

Veronika Miškech Fričová, manažérka pre fundraising, PR a komunikáciu, veronika.m.fricova@karpatskanadacia.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti: www.osf.sk

Ján Orlovský, výkonný riaditeľ, Jan.orlovsky@osf.sk

Zuzana Čačová, Programová manažérka EEA, zuzana.cacova@osf.sk