Škola budúcnosti

Škola budúcnosti
Program podporí inovatívne základné školy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Program súčasne predstavuje priestor pre reakciu na zmenené podmienky vo vzdelávaní, spôsobené pandémiou  Covid-19. 
Grant môžu získať aj neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl a vhodne dopĺňajú vyučovanie o inovatívne elementy v rôznych oblastiach.
Program sa zameria na podporu minimálne jednej z navrhovaných oblastí:
●  Rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy
●  Rozvoj komunikačných a prezentačných zručností
●  IKT / digitálne zručnosti
●  Podpora STEAM vzdelávania
Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 2 500 Eur. Program celkovo prerozdelí 20 000 Eur.
Žiadosti je možné podávať do 28. novembra 2021.

Partnerom programu je

Výzva je otvorená od 25. októbra do 28. novembra.

Cieľe programu

 • Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít.
 • Zaviesť inovatívne prvky a formy vzdelávania, ktoré sú opakovane využiteľné a je možné ich ďalej rozvíjať.
 • Podporiť také aktivity, ktoré budú mať výrazne pozitívny vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov, v porovnaní so súčasnými výsledkami a možnosťami školy alebo zariadenia.
 • Podporovať angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.

Inovatívne školy

Program podporí inovatívne základné školy, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Máte nápad? Sem s ním.

Nové trendy

Program umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Stačí vyplniť jednoduchú prihlášku.

Šanca pre všetkých

Grant môžu získať aj mimovládne organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na základných školách zamerané na vzdelávanie žiakov a vhodne dopĺňajú vyučovanie o inovatívne elementy v rôznych oblastiach.

Verzia "COVID"

Majte na pamäti reštrikčné opatrenia, ktoré môžu nastať kvôli pretrvávajúcej pandémii vírusu COVID – 19 a preto si vytvorte aj alternatívny plán, ako budete realizovať aktivity.

Ako sa uchádzať o podporu?

Realizácia projektu

Váš projekt sme vybrali. Čo sa bude diať ďalej?

1.

V prvom rade s Vami
 uzavrieme
zmluvu
 o poskytnutí grantu.
 

2.

1. splátku grantu (80%) prevedieme na Váš
 účet.
 

3.

Nič nebráni tomu,
 aby ste realizovali
 Váš projekt v období
1.2. – 30.10.2022

4.

Na konci projektu
nám zašlete jednoduchú
záverečnú správu, a my Vám pošleme 2. splátku grantu

Otázky a odpovede

Samozrejme. V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 26. novembra 2021 do 15:00 hod. na tomto kontakte:

Mgr. Nora Čéplőová
E-mail: nora.ceploova@karpatskanadacia.sk
Tel.: 0907 027 833

Žiadosti do tohtoročného programu Škola budúcnosti je možné podať do 28. novembra do 23:59.

Ďalšie dôležité termíny:

Vyhlásenie grantového programu: 26. október 2021
Konzultácie k projektom: 25. október 2021 – 26. november 2021
Uzávierka grantového programu: 28. november 2020 (23:59 hod)
Zverejnenie výsledkov žiadateľom o grant: do 21. januára 2022
Podpísanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi: do 31. januára 2022
Realizácia projektov: 1. február 2022 – 30. október 2022

Projektová žiadosť sa podáva elektronicky cez www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii – Škola budúcnosti

Elektronický formulár projektovej žiadosti musí byť vyplnený online a povinné prílohy musia byť priložené na príslušných formulároch (Rozpočet projektu, Komentár k rozpočtu, Čestné vyhlásenie), ktoré sú dostupné na www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii – Škola budúcnosti

Základné školy (Základné umelecké školy – nie) a mimovládne organizácie, so sídlom na východnom Slovensku (Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj). V prípade mimovládnych organizácií môžu o podporu požiadať tieto právne formy:

 1. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov;
 2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov ;
 3. Neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov;
 4. Nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 5. Slovenský červený kríž podľa zákona č. 460/2007 Z. z. vznení neskorších predpisov
 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je   2 500 EUR.
 • Finančné a nefinančné (dobrovoľnícka práca, využívanie prepožičaných strojov, darovaný materiál a pod.) vklady žiadateľa prípadne jeho partnerov do projektu sú vítané.
 • Grant bude úspešnému žiadateľovi poskytnutý v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 80% bude poskytnutá po podpise zmluvy o poskytnutí grantu (preddavok). Druhá splátka v maximálnej výške 20% bude poskytnutá po vyčerpaní celej sumy grantu (100%) a jej úplnom a bezchybnom vyúčtovaní (refundácia).
 • Hodnotiaca komisia môže rozhodnúť aj o udelení nižšieho grantu, ako bolo uvedené v žiadosti.
 • Finančné prostriedky budú poskytované na realizáciu aktivít opísaných v predloženom Projekte/Žiadosti.
 • Grantový príspevok je určený na výdavky, ktoré priamo súvisia s plánovanými aktivitami.
 • Finančné prostriedky nieje možné použiť na odmeny a mzdy pre realizátorov projektu. 
 • projekty, ktoré predstavujú štandardný vzdelávací proces bez prvkov inovácie;
 • projekty, ktorých primárnym cieľom je jednorazový nákup pomôcok a zariadení;
 • projekty, ktorých výsledky nie sú určené žiakom základných škôl;
 • bežné aktivity škôl/organizácií a pokrytie ich režijných výdavkov;
 • nákup nehnuteľného majetku – pôdy a/alebo budov;
 • ďalšie prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom;
 • veľkorozpočtové investičné projekty, v rámci ktorých by podpora z tohto programu tvorila iba malý podiel (projekty, kde grant tvorí menej ako 20% z celkovej rozpočtu);
 • aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;
 • aktivity na podporu politických strán a straníckych kandidátov;  
 • aktivity na ovplyvňovanie výsledkov akýchkoľvek volieb.

Kritériá, podľa ktorých budú projekty hodnotené:

 • Projekt prináša nové, originálne a kreatívne prvky do vzdelávacieho procesu.
 • Cieľ projektu je v súlade s témami grantovej výzvy. Projekt vychádza z reálnych potrieb školy.
 • Projekt má jasne definované ciele v oblasti zvýšenia kvality vzdelávania a vplyvu na vzdelávacie výsledky žiakov. Ciele projektu sú definované realisticky.
 • Aktivity projektu sú jasne a detailne opísané a logicky na seba nadväzujú tak, aby ich realizáciou žiadateľ dosiahol cieľ projektu.
 • V projekte je presne definované, kto je cieľovou skupinou a aká je jej veľkosť.
 • Do realizácie projektu sú zapojení viacerí učitelia školy a partnerské organizácie, ktoré ho obohacujú. 
 • Projekt využíva na realizáciu projektu aj nefinančné zdroje, vrátane vlastnej práce a dobrovoľníckej činnosti (zapožičanie strojov, poskytnutie priestorov, …).
 • Výsledky projektu a očakávaný dopad sú jasne, realisticky, kvantitatívne a kvalitatívne definované.
 • Rozpočet je nákladovo efektívny, realistický, zrozumiteľný a detailne pripravený.
 • Projekt je udržateľný a replikovateľný aj po skončení podpory od nadácie (napr. zavedené metódy ostávajú súčasťou vzdelávacieho procesu). Žiadateľ má predstavu o budúcom smerovaní, o ďalších aktivitách nadväzujúcich na zrealizovaný projekt.
 • Žiadateľ uviedol alternatívny plán realizácie projektu, v prípade vzniku rizikovej situácie (napríklad Covid-19 a iné).

Výhlásenie výsledkov plánujeme zvrejeniť na našom webe do 21. janurára 2022. Žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.