UPre ženy

UPre ženy

UPre ženy – program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít

V roku 2020 pracovalo na Slovensku len 32 % rómskych žien, 77 % mladých Rómiek nepracovalo, nevzdelávalo sa ani sa ďalej nekvalifikovalo. Pritom viaceré prieskumy dokazujú, že Rómovia si prácu aktívne hľadajú, avšak nízka úroveň vzdelania, nedostatok základných zručností potrebných na trhu práce a rasová či geografická diskriminácia sú hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú ich nezamestnanosť. Rómske ženy pritom prežívajú ešte extrémnejšiu marginalizáciu, keďže k spomínaným menovateľom sa pridáva rodová diskriminácia a násilie, ktorému sú často vystavené. To všetko obmedzuje aj ich možnosti získať a udržať si zamestnanie. Okrem nedostatkov vo vzdelaní, im chýbajú informácie o možnostiach obživy, ale aj sebadôvera, sebavedomie a mäkké zručnosti (ako kreativita, prispôsobivosť, komunikačné zručnosti…) potrebné na využitie dostupných pracovných príležitostí.

Preto Karpatská nadácia spustila dlhodobý vzdelávaco-rozvojový program UPre ženy, a to v spolupráci s partnermi, ktorí majú skúsenosti so zvyšovaním zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných – s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja a organizáciami OZ Detstvo deťom a Komunitné centrum menšín Veľký Krtíš.

Cez program UPre ženy sa spoločne usilujeme o to:
  • aby si rómske ženy vybudovali sebavedomie a získavali potrebné informácie aj zručnosti, aby robili slobodné rozhodnutia,
  • aby vedeli získať finančnú nezávislosť i stabilitu a dokázali si zabezpečiť živobytie,
  • aby sa stali aktérkami zmeny vo svojich komunitách a pozitívne ovplyvňovali či viedli ďalšie rómske ženy,
  • aby sa odbúrali prevládajúce škodlivé stereotypy o rómskych ženách.

V rámci programu sa rómske ženy vzdelávajú v pracovnej oblasti (písanie životopisu, príprava na pohovor,…), vo finančnej gramotnosti, ale aj v oblasti osobnostného rozvoja (rodová rovnosť, rodovo podmienené násilie, posilňovanie komunikačných zručností a pod.).

Celý proces realizujú experti a expertné organizácie v komunitách, s podporou mentoriek. Karpatská nadácia zároveň spolupracuje so zamestnávateľmi v regiónoch na vytvorení pracovných príležitostí pre účastníčky.

UPre ženy získal grant z Nórska so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu pre pilotný projekt počas, ktorého bude tím partnerov a expertov pracovať so 40 ženami z marginalizovaných rómskych komunít vo Veľkom Krtíši a v Dobšinej v rokoch 2022 a 2023.

Po úspešnej realizácii pilotného programu v týchto lokalitách plánujeme rozšíriť program UPre ženy aj do ďalších marginalizovaných rómskych komunít. Tiež plánujeme založiť Platformu inkluzívnych zamestnávateľov pre výmenu skúseností medzi zamestnávateľmi, ktorí majú záujem zamestnávať Rómov, najmä rómske ženy.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.