Výsledky 1. kola výzvy “Škola napriek korone” – pomoc potrebujú viac ako sa predpokladalo

Minulý týždeň sme otvorili grantovú výzvu Škola napriek korone, ktorá z novozriadeného Krízového fondu nadácie podporuje nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z východného Slovenska, ktoré pomôžu riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu. 

Primárne je táto tzv. rýchla pomoc určená na projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na deti na základnom stupni vzdelávania.

Pomoc potrebujú viac ako sa predpokladalo

Do prvého kola tejto výzvy sa prihlásilo až 27 žiadateľov.  Takýto vysoký počet žiadostí hneď v prvom týždni sme skutočne nečakali. Na jednej strane to poukazuje na skutočne problematický, až alarmujúci stav súčasného vzdelávania zraniteľných skupín. Na strane druhej vidíme neskutočné odhodlanie a nasadenie učiteľov, škôl a mimovládnych organizácií, aby sa táto situácia zlepšila.

Najviac projektov bola zameraných na vzdelávanie znevýhodnených rómskych komunít zo segregovaných osád. Situácia v týchto komunitách je kritická, pretože dlhodobé prerušenie vzdelávacieho procesu môže výrazne prehĺbiť ich vylúčenie a znížiť šance do budúcnosti.

Mnohé projekty boli zamerané na deti s postihnutím, na ktoré sa častokrát zabúda. „Učenie na diaľku s deťmi s PAS (porucha autistického spektra) je v tomto období veľmi náročné, nakoľko deti s PAS potrebujú stereotypný denný režim a nemajú rady zmeny. Videohovory s našimi žiakmi sú komplikované, keďže nerozumejú danej situácii a väčšina našich deti je neverbálna.” povedala Gabriela Stanovčáková zo Spojenej školy vo Vranove nad Topľou. 

V prvom kole bolo podporených 7 projektov

V 1. kole sme nakoniec podporili 7 projektov celkovou sumou 2961 Eur. Podporu získala Špeciálna základná škola vo Vtáčkovciach na aktivity pre žiakov s mentálnym postihnutím s prepojením na vzdelávanie v domácom prostredí, s pomocou rodičov, starých rodičov a ostatných členov domácnosti, ako aj Spojená škola vo Vranove nad Topľou pre podporu vzdelávania detí s poruchou autistického spektra. 

Až 4 projekty sú zamerané na marginalizované rómske komunity.  „Väčšinou sa jedná o osady, v ktorých nemajú v každej domácnosti notebook, tablet, smartfón a nieto ešte wifi pripojenie. Takže sme museli pre deti z marginalizovaných skupín vypracovať a vytlačiť pracovné  listy, úlohy, omaľovánky, doplňovačky. A aj na úkor aj zdravia a bezpečnosti tieto materiály roznášali deťom do osád.” povedal Marek Matta zo základnej školy vo Veľkej Ide, autor úspešného projektu zameraného na tlačenie a fyzické doručovanie pracovných listov. Podporené boli aj podobné projekty Dobrovoľníckeho centra Košického kraja, Základnej a materskej školy v Koškovciach a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. Spolu zabezpečia pokračovanie vzdelávania pre viac 600 detí z marginalizovaných rómskych komunít. 

Poslednou podporenou je aj známa učiteľka/poštárka Jana Karľová, ktorá tiež začínala s roznášaním pracovných listov. Momentálne sa jej však podarilo nájsť množstvo dobrých ľudí, ktorí jej aktivity podporili a v rámci projektu získala SIM karty na pripojenie k internetu, aby so svojimi žiakmi mohla komunikovať online.

Podporu si zaslúžia všetci, ktorí sa aktívne snažia o zlepšenie tejto situácie

 Žiadosti, ktoré neuspeli v 1. kole, môžu podporu stále získať. Posúvame ich do 2. kola a snažíme sa získať viac prostriedkov do nášho Krízového fondu od dobrovoľných prispievateľov, prípadne nájsť partnerov. Komunikujeme s viacerými firmami, aby sa k nám pripojili a pomohli nám vo forme vecného plnenia. Viac ako polovica žiadostí sa týka zabezpečenia tonerov, kancelárskych potrieb, alebo  tabletov.

Grantový program stále otvorený 

Žiadatelia z Košického a Prešovského samosprávneho kraja môžu stále získať podporu na vzdelávacie aktivity až do výšky 500 Eur. Výzva je otvorená až do vyčerpania všetkých finančných prostriedkov. Zjednodušené žiadosti sa budú prehodnocovať na týždennej báze. Žiadosti do druhého kola je možné podať do 30. apríla do 23:59 hod. Všetky informácie o možnostiach a podmienkach tejto výzvy nájdete na: www.karpatskanadacia.sk/skolanapriekkorone.

Krízový fond Karpatskej nadácie s úvodným rozpočtom 5 000 Eur je otvorený akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom všetkých darcov (individuálnym aj firemným), ktorí chcú pomôcť a vrátiť deťom z vylúčených komunít šancu v živote uspieť. Na každom dieťati záleží. Od nich zavísí, ako bude naša spoločnosť vyzerať v budúcnosti.

Zoznam podporených žiadateľov