O prezentujúcich

O prezentujúcich

Na konferencii vystúpia

Filomena Pereira

Riaditeľka odboru špeciálneho vzdelávania, Generálne riaditeľstvo Ministerstva školstva, Portugalsko
Filomena je skúsená odborníčka v oblasti inkluzívneho vzdelávania. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Odboru špeciálnych vzdelávacích potrieb a inkluzívneho vzdelávania na ministerstve školstva. Má bohaté pedagogické skúsenosti a je uznávaná pre svoju spoluprácu s inštitúciami pri navrhovaní a implementácii špecializovaných kurzov pre vzdelávanie učiteľov. Poskytuje konzultácie pre UNICEF a Svetovú banku v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Zastupuje ministerstvo školstva v rôznych pracovných skupinách EÚ a je členkou Rady zástupcov Európskej agentúry pre špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie.

Hester Hulpia

Hester Hulpia

Centrum pre inovácie v prvých rokoch, Belgicko
Hester, vedúca výskumníčka v Centre pre inovácie v ranom detstve VBJK, sa špecializuje na kvalitu výchovy a starostlivosti o deti v ranom detstve (VSRD). Podieľala sa na vývoji pedagogického rámca a základného hodnotenia kvality VSRD pre vekovú skupinu 0-3 roky vo Flámsku. Na medzinárodnej úrovni sa zúčastnila na štúdii skúmajúcej kvalitu VSRD v Gruzínsku a účinnosť využívania VSRD pri predchádzaní predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Jej odborné znalosti siahajú aj do integrovaných služieb v ranom detstve (publikácia „Huizen van het Kind“, medzinárodný projekt INTESYS). Je uznávaná ako jedna z 10 najpublikovanejších vedcov o modeloch vedenia vo vzdelávacom výskume.

Judith Hollenweger Haskell

Univerzita v Zürichu, Švajčiarsko
Judith vyštudovala pedagogiku a psychológiu. Je profesorskou pre diverzitu a vzdelávanie na Univerzite pre vzdelávanie učiteľov v Zürichu. Pôsobí vo Švajčiarsku, no venuje sa aj medzinárodným otázkam týkajúcim sa diverzity vo vzdelávacích systémoch. Je predsedníčkou uznávacej komisie EDK pre pedagogicko-terapeutické učiteľské povolania a je členkou WHO Functioning and Disability Reference Group pre ďalší rozvoj Medzinárodnej klasifikácie funkčnosti, zdravotného znevýhodnenia a zdravia (ICF). Je expertkou pre rôzne medzinárodné organizácie vrátane UNICEF, WHO, Európskej agentúry pre špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie, Rady Európy, Svetovej banky.

Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania

Mary Kyriazopolou

Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania, Grécko
Mary sa aktívne zapája do sociálnej politiky a výskumu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a sociálno-ekonomickej inklúzie ľudí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a/alebo postihnutím a iných zraniteľných skupín. Od roku 1999 pôsobí ako projektová manažérka Európskej agentúry pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie. Pracovala ako expertka na sociálno-ekonomickú inklúziu ľudí so zdravotným znevýhodnením pre expertnú skupinu Európskej komisie pre Akčný program spoločenstva pre rovnosť príležitostí ľudí so zdravotným postihnutím v Európe (1987 – 1998).

jana bavolarova

Jana Bavoľárová

Riaditeľka ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír, Slovensko
Jana riaditeľkou Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika v Budimíre, kde vedie fantastický tím ľudí.
Jednou z priorít jej tímu sú inkluzívne stratégie, ktoré sa snažia integrovať do vzdelávacieho procesu, ale predovšetkým sa ich snažia žiť v každodennom živote. Kvalitné medziľudské vzťahy, dôvera a komunita sú ich kľúčové hodnoty.

Monika Fričová

Platforma rodín so zdravotným znevýhodnením, Slovensko
Monika je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín. V komunite ľudí so zdravotným znevýhodnením sa pohybuje už od roku 1994. Od roku 2021 vedie Platformu rodín, presadzuje práva detí so zdravotným znevýhodnením v oblasti včasnej intervencie a je laickou poradkyňou.

Ivelina Borisova

Regionálna poradkyňa pre vzdelávanie v ranom detstve, UNICEF ECARO
Ivelina je poradkyňou UNICEF pre rozvoj raného detstva (ECD) pre región Európy a Strednej Ázie. Je zodpovedná za oblasť vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD), za rozvoj globálnej stratégie, advokácie a budovanie partnerstiev v oblasti VSRD s cieľom dosiahnuť spravodlivý prístup ku kvalitnému predprimárnemu vzdelávaniu do roku 2030. Je držiteľkou doktorátu z Ľudského rozvoja a vzdelávania na Harvardskej univerzite.

Martina Běťáková

Zástupkyňa štátneho tajomníka Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR
Na ministerstve pracuje od roku 2019, a v rámci oddelení stratégie a analýz sa podieľala na tvorbe Stratégie vzdelávacej politiky ČR 2030+. Stála aj pri zrode tzv. stredného článku podpory, kde zúročila svoje skúsenosti z praxe, samosprávy i štúdií. V minulosti pôsobila ako pedagóg, zástupkyňa riaditeľa ZŠ a manažérka súkromnej ZŠ. V minulosti pracovala aj ako zástupkyňa starostu obce Psáry, kde mala na starosti školstvo a neformálne vzdelávanie a podieľala sa na otvorení novej modernej školy pre 21. storočie.

Bjorn Martens

Projektový manažér, Mesto Gent – oddelenie starostlivosti o deti, Belgicko
Bjorn pracuje ako projektový manažér pre oddelenie starostlivosti o deti v meste Gent – ​​Belgicko. Mesto ako miestny orgán preberá riadiacu úlohu v sektore starostlivosti o deti v Gente a ako organizátor verejnej starostlivosti o deti zamestnáva viac ako 900 odborníkov v oblasti starostlivosti o deti. Ako bývalý manažér v niekoľkých centrách starostlivosti o deti má skúsenosti s VSRD aj v každodennej praxi starostlivosti o deti a ich rodín. Vo svojej súčasnej práci si vytvoril široký pohľad na výskum, politiku a stratégie VSRD z pohľadu samospráv. Na základe svojich 15-ročných skúseností v tomto sektore vám Bjorn porozpráva o „prístupe z Gentu“, samospráve, ktorá uprednostňuje vysokokvalitnú starostlivosť o deti už viac ako 40 rokov.

Matej Sapák

Zástupca zodpovedný za Ukrajinu, Ministerstvo školstva, Slovensko
Matej je projektový manažér na Ministerstve školstva, vedy a športu SR zodpovedný za koordináciu aktivít ministerstva na podporu dočasnej ochrany detí z Ukrajiny. Pred súčasným pôsobením na ministerstve bol riaditeľom medzinárodného internátneho gymnázia v Bratislave a na ministerstvách školstva a financií bol spoluautorom stratégie znalostnej ekonomiky SR Minerva II. Porozpráva o aktuálnom stave snahy ministerstva školstva o podporu a integráciu detí s dočasnou ochranou do slovenského školstva.

Paula Santos

Profesorka, Katedra pedagogiky a psychológie, Univerzita v Aveiro, Portugalsko
Paula je profesorka na Katedre pedagogiky a psychológie na Univerzite v Aveiro v Portugalsku. Je členkou predstavenstva Národnej asociácie pre ECI, http://anip.net/; členka EURLYAID, http://www.eurlyaid.eu/. Námestníčka riaditeľa pre Doktorandský študijný program pedagogika | Koordinátorka oblasti špecializácie na diverzitu a inkluzívne vzdelávanie. Výskumná pracovníčka a koordinátorka CIDTFF (Výskumné centrum pre Didaktiku a technológie vo vzdelávaní trénerov, https://www.ua.pt/cidtff/home). V oblasti ECI navštevovala domovy, pracovala ako supervízorka, školiteľka, koordinátorka (zastupujúca University of Aveiro) a výskumníčka. Koordinuje viacero výskumných projektov v oblasti ECI a je spoluautorkou príručky pre profesionálov ECI „Odporúčané postupy v ECI“, ako aj niekoľkých článkov vo vedeckých časopisoch. Hlavné vedecké záujmy: Inkluzívne vzdelávanie; raná intervencia (ECI); vzdelávanie v ranom detstve; digitálne technológie a kompetencie.

Kálmán Petőcz

Generálny riaditeľ sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Ministerstvo školstva SR
V minulosti pôsobil ako veľvyslanec SR pri OSN v Ženeve (1999-2005) a tiež zastával viaceré funkcie vo verejnej službe, vrátane funkcie generálneho riaditeľa odboru ľudských práv Úradu podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny (2010-2012). Aktívne sa angažuje aj v treťom sektore, spolupracoval s Helsinským výborom pre ľudské práva, Academia Istropolitana Nova, Olympijskými hrami v oblasti ľudských práv, Inštitútom pre výskum menšín Forum, Okrúhlym stolom Maďarov na Slovensku, Nadáciou Máraia Sándora a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. V rokoch 2013 – 2020 zastával funkciu podpredsedu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zastupujúcej občiansku spoločnosť. Je stále v kontakte so študentmi, v súčasnosti prednáša na čiastočný úväzok na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Má tiež publikačnú činnosť so zameraním najmä na ľudské práva a práva menšín, ale je aktívny aj ako prekladateľ.

Eva Pupíková

Učiteľka profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie, NIVAM
Po skončení pregraduálnej prípravy prešla viacerými pracovnými pozíciami od pozície učiteľky, riaditeľky materskej školy až po pozíciu učiteľky profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie, na ktorej pôsobí dodnes. Spolupracovala na viacerých projektoch, ktoré súviseli s profesijným rozvojom učiteľov materských škôl. V poslednom roku sa podieľa na realizovaní projektových aktivít v projekte Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní. Tento projekt je realizovaný v súčinnosti NIVAMu  a UNICEF. V rámci projektu vznikol program inovačného vzdelávania Podpora dieťaťa s individuálnymi osobitosťami, ktorého je garantkou a spoluautorkou. Primárnou témou všetkých aktivít súvisiacich s projektom je zavádzanie inkluzívnych princípov v predprimárnom vzdelávaní. Nosnou témou Evinej prezentácie bude pomenovanie kľúčovej požiadavky k realizovaniu profesijného rozvoja učiteľa z pohľadu osobnosti samotného učiteľa vo väzbe na inkluzívne princípy vo výchove a vzdelávaní.  

Regina De Dominicis

Regionálna riaditeľka, UNICEF ECARO
Regina je regionálnou riaditeľkou UNICEF pre Európu a Strednú Áziu so sídlom v Ženeve. Je taktiež zástupkyňou UNICEF pri OSN v Ženeve a špeciálnou koordinátorkou v reakcii na utečencov a migrantov v Európe. Do svojich funkcií nastúpila v júli 2023. Pred týmto poverením bola Regina zástupkyňou UNICEF v Turecku, kde viedla najväčší program UNICEF v regióne Európy a Strednej Ázie. Počas svojej 25-ročnej kariéry zastávala Regina aj niekoľko ďalších vysokých pozícií v rámci UNICEF, vrátane zástupkyne v Srbskej republike, zástupkyne pre Marocké kráľovstvo a zástupkyne predstaviteľa v Turecku.

Svetlana Síthová

Riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania (NIVAM)
Svetlana je expertka na inkluzívne vzdelávanie, špeciálna pedagogička, dlhodobo sa venuje deťom s rozmanitými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pôsobila ako špeciálna pedagogička v poradenskom zariadení, bežnej a špeciálnej základnej škole, ako aj ako štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre inkluzívne, celoživotné a národnostné vzdelávanie. V súčasnosti riadi Odbor podpory formálneho vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže.

Katarína Vančíková

Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela
Od roku 2001 pôsobí na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoju doterajšiu pracovnú kariéru venovala príprave učiteliek a učiteľov materských škôl a primárneho stupňa vzdelávania. Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä otázkam rovnosti šancí vo vzdelávaní s dôrazom na identifikovanie prekážok v dostupnosti kvalitného vzdelávania pre najzraniteľnejšie skupiny detí. Ako odborná konzultantka a analytička úzko spolupracuje s mimovládnym sektorom, ako aj s priamo riadenými organizáciami MŠVVaŠ SR. Bola členkou expertných tímov viacerých národných projektov, prostredníctvom ktorých sa zavádzali inkluzívne opatrenia do škôl. Je spoluautorkou Správy o inklúzii Rómov vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v Slovenskej republike RECI +, v rámci ktorej analyzovala aktuálne problémy dostupnosti vzdelávacích služieb pre najviac ohrozenú skupinu chudobných rómskych detí. V rokoch 2017-2020 bola členkou think tanku To dá rozum Centra pre ekonomické a sociálne analýzy MESA10, výstupom ktorého bola analýza zistení o stave školstva na Slovensku a komplexný návrh odporúčaní pre jeho skvalitnenie. Ako členka viacerých expertných skupín sa podieľa na implementácii reformy v rámci plánu obnovy a odolnosti. Aktuálne pôsobí ako lektorka a odborná konzultantka v rámci projektu Školy dokorán, ktorý je súčasťou humanitárnej pomoci UNICEF na podporu ukrajinských detí – utečencov.

Gautam Rana

Veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku
Gautam Rana pricestoval na Slovensko 14. septembra 2022. Kariérny člen Vyššej zahraničnej služby veľvyslanec Rana v minulosti pôsobil ako zástupca náčelníka misie a dlhodobý chargé d'affaires ad interim na veľvyslanectvách Spojených štátov amerických v Alžírsku a Slovinsku. V rokoch 2014-2015 pôsobil aj ako riaditeľ pre Afganistan a Pakistan v Rade národnej bezpečnosti (NSC). Pred nástupom do NSC bol zástupcom ministerského radcu pre politické záležitosti na americkom veľvyslanectve v Naí Dillí v Indii. Veľvyslanec Rana v rokoch 2009-2010 pracoval pre námestníka ministra zahraničných vecí Jamesa Steinberga ako špeciálny asistent pre južnú a strednú Áziu, Blízky východ a boj proti terorizmu. Pred nástupom do personálu zástupcu tajomníka bol špeciálnym asistentom námestníka tajomníka pre európske a euroázijské záležitosti Daniela Frieda. Medzi jeho zámorské diplomatické funkcie patrí aj Chost, Afganistan; Peshawar, Pakistan; a Abú Zabí, Spojené arabské emiráty.

Nataša Jović

Konzultantka pre inkluzívne vzdelávanie, UNICEF Srbsko
Natasa je vyštudovaná právnička s LLM v oblasti práv dieťaťa a LLM v oblasti politiky vzdelávania, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, ľudských práv a rodovej rovnosti. Má bohaté skúsenosti v oblasti inkluzívneho vzdelávania, antidiskriminácie a prevencie a ochrany detí pred násilím. V súčasnosti je konzultantkou UNICEF pre inkluzívne vzdelávanie, antidiskrimináciu a prevenciu násilia a pracuje na zlepšení inkluzívneho vzdelávania v Srbsku.

Marina Starčević Cviko

Oddelenie vzdelávania, UNICEF Srbsko
Marina je vyštudovaná sociálna pracovníčka s 20-ročnou praxou v realizácii projektov súvisiacich so vzdelávaním so zameraním na prevenciu násilia a podporu rodovej rovnosti, antidiskriminácie a inkluzívneho vzdelávania. V súčasnosti pôsobí ako referentka pre vzdelávanie v UNICEF, kde pracuje na zlepšení inkluzívneho vzdelávania v Srbsku.

Ján Hero

Inclusive Education and National Minorities, Ministry of Education of Slovak Republic
Ján Hero pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR na oddelení národnostného a inkluzívneho vzdelávania. V rokoch 2021 – 2023 pôsobil ako splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Pred nástupom do tejto funkcie pôsobil na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR ako hlavný radca štátneho tajomníka a generálny riaditeľ pre národnostné vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie. Takmer 10 rokov pôsobil v mimovládnej organizácii „Cez deti do rodiny“ zameranej na začleňovanie Rómov do spoločnosti. Bol riaditeľom základnej školy, základnej umeleckej školy a gymnázia. Pôsobil aj ako učiteľ rómskeho jazyka. Od roku 2000 do roku 2010 bol členom MG-S-ROM – Skupiny odborníkov Rady Európy na Rómov, Rómov a Travellerov, od roku 2010 do roku 2020 bol členom Ad hoc výboru expertov na otázky Rómov a Travellerov (CAHROM) Radou Európy a od roku 2020 členom výboru ADI-ROM pre otázky Rómov a Travellerov, v rokoch 2022 – 2023 bol zvolený za predsedu výboru. Od roku 2018 je členom slovenskej delegácie IHRA, pracuje v Pracovnej skupine pre vzdelávanie a vo Výbore pre genocídu Rómov. Nominovaný za predsedu tohto výboru na rok 2025 na plenárnom zasadnutí v Dubrovníku v júni 2023.

Maria Yankova

Špecialistka na vzdelávanie, UNICEF Bulharsko
Maria je špecialistka na vzdelávanie v UNICEF. Ťažiskom jej práce je tvorba politík a programových intervencií na podporu začleňovania detí z ohrozených skupín do kvalitného predškolského a školského vzdelávania. Viedla projekty na podporu gramotnosti medzi zraniteľnými komunitami, inklúziu detí so špeciálnymi potrebami zavádzaním inovácií, prevenciu násilia a šikanovania v škole atď. Maria má predchádzajúce skúsenosti s rozvojom podnikania, finančnej gramotnosti a začínajúcich programov. Marian má doktorát z Univerzity národného a svetového hospodárstva.

Lalo Kamenov

Riaditeľ Centra Ministerstva školstva a vedy pre vzdelávaciu integráciu detí a študentov z etnických menšín, Bulharsko
Centrum zriadila Rada ministrov v roku 2005 na podporu implementácie vládnej politiky v oblasti vzdelávacích potrieb detí a študentov z etnických menšín. Lalo Kamenov bol v minulosti podpredsedom Národnej komisie na ochranu pred diskrimináciou, expertom Národnej rady na etnické a demografické otázky, expertom Riaditeľstva strategickej politiky Ministerstva školstva a vedy, zástupcom primátora. Lalo má doktorát zo sociológie, antropológie a kultúrnych štúdií na Sofijskej univerzite.

Maida Pasic

Maida Pasic

Regionálna poradkyňa pre výchovu, UNICEF pre Európu a strednú Áziu, Švajčiarsko

Vladimír Šucha

Vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR, Slovensko

Michaela Bauer

Emergency coordinator, UNICEF Slovakia RRO

Katerina Mavrou

Docentka, Inkluzívne vzdelávanie a podporné technológie, Európska univerzita na Cypre

Simona Šimková

Riaditeľka, Centra včasnej intervencie, Košice, Slovensko

Stanislav Daniel

Grantový manažér Porticus, Slovensko

Maria Bezáková

Riaditeľka Základnej školy Škultétyho, Topoľčany

záverečná konferencia o inkluzívnom vzdelávaní