O prezentujúcich

O prezentujúcich

Na konferencii vystúpia

Filomena Pereira

Riaditeľka odboru špeciálneho vzdelávania, Generálne riaditeľstvo Ministerstva školstva, Portugalsko
Filomena je skúsená odborníčka v oblasti inkluzívneho vzdelávania. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Odboru špeciálnych vzdelávacích potrieb a inkluzívneho vzdelávania na ministerstve školstva. Má bohaté pedagogické skúsenosti a je uznávaná pre svoju spoluprácu s inštitúciami pri navrhovaní a implementácii špecializovaných kurzov pre vzdelávanie učiteľov. Poskytuje konzultácie pre UNICEF a Svetovú banku v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Zastupuje ministerstvo školstva v rôznych pracovných skupinách EÚ a je členkou Rady zástupcov Európskej agentúry pre špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie.

Hester Hulpia

Hester Hulpia

Centrum pre inovácie v prvých rokoch, Belgicko
Hester, vedúca výskumníčka v Centre pre inovácie v ranom detstve VBJK, sa špecializuje na kvalitu výchovy a starostlivosti o deti v ranom detstve (VSRD). Podieľala sa na vývoji pedagogického rámca a základného hodnotenia kvality VSRD pre vekovú skupinu 0-3 roky vo Flámsku. Na medzinárodnej úrovni sa zúčastnila na štúdii skúmajúcej kvalitu VSRD v Gruzínsku a účinnosť využívania VSRD pri predchádzaní predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Jej odborné znalosti siahajú aj do integrovaných služieb v ranom detstve (publikácia „Huizen van het Kind“, medzinárodný projekt INTESYS). Je uznávaná ako jedna z 10 najpublikovanejších vedcov o modeloch vedenia vo vzdelávacom výskume.

Judith Hollenweger Haskell

Univerzita v Zürichu, Švajčiarsko
Judith vyštudovala pedagogiku a psychológiu. Je profesorskou pre diverzitu a vzdelávanie na Univerzite pre vzdelávanie učiteľov v Zürichu. Pôsobí vo Švajčiarsku, no venuje sa aj medzinárodným otázkam týkajúcim sa diverzity vo vzdelávacích systémoch. Je predsedníčkou uznávacej komisie EDK pre pedagogicko-terapeutické učiteľské povolania a je členkou WHO Functioning and Disability Reference Group pre ďalší rozvoj Medzinárodnej klasifikácie funkčnosti, zdravotného znevýhodnenia a zdravia (ICF). Je expertkou pre rôzne medzinárodné organizácie vrátane UNICEF, WHO, Európskej agentúry pre špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie, Rady Európy, Svetovej banky.

Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania

Mary Kyriazopolou

Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania, Grécko
Mary sa aktívne zapája do sociálnej politiky a výskumu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a sociálno-ekonomickej inklúzie ľudí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a/alebo postihnutím a iných zraniteľných skupín. Od roku 1999 pôsobí ako projektová manažérka Európskej agentúry pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie. Pracovala ako expertka na sociálno-ekonomickú inklúziu ľudí so zdravotným znevýhodnením pre expertnú skupinu Európskej komisie pre Akčný program spoločenstva pre rovnosť príležitostí ľudí so zdravotným postihnutím v Európe (1987 – 1998).

jana bavolarova

Jana Bavoľárová

Riaditeľka ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír, Slovensko
Jana riaditeľkou Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika v Budimíre, kde vedie fantastický tím ľudí.
Jednou z priorít jej tímu sú inkluzívne stratégie, ktoré sa snažia integrovať do vzdelávacieho procesu, ale predovšetkým sa ich snažia žiť v každodennom živote. Kvalitné medziľudské vzťahy, dôvera a komunita sú ich kľúčové hodnoty.

Monika Fričová

Platforma rodín so zdravotným znevýhodnením, Slovensko
Monika je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín. V komunite ľudí so zdravotným znevýhodnením sa pohybuje už od roku 1994. Od roku 2021 vedie Platformu rodín, presadzuje práva detí so zdravotným znevýhodnením v oblasti včasnej intervencie a je laickou poradkyňou.

Ivelina Borisova

Regionálna poradkyňa pre vzdelávanie v ranom detstve, UNICEF ECARO
Ivelina je poradkyňou UNICEF pre rozvoj raného detstva (ECD) pre región Európy a Strednej Ázie. Je zodpovedná za oblasť vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD), za rozvoj globálnej stratégie, advokácie a budovanie partnerstiev v oblasti VSRD s cieľom dosiahnuť spravodlivý prístup ku kvalitnému predprimárnemu vzdelávaniu do roku 2030. Je držiteľkou doktorátu z Ľudského rozvoja a vzdelávania na Harvardskej univerzite.

Maida Pasic

Maida Pasic

Regionálna poradkyňa pre výchovu, UNICEF pre Európu a strednú Áziu, Švajčiarsko

Regina De Dominicis

Regionálna riaditeľka, UNICEF ECARO

Kálmán Petőcz

Generálny riaditeľ sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Slovensko

Bjorn Martens

Bjorn Martens

Mesto Gent – oddelenie starostlivosti o deti, Belgicko

Paula Santos

Katedra pedagogiky a psychológie, Univerzita v Aveiro, Portugalsko

Vladimír Šucha

Vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR, Slovensko

Ivan Pavlov

Riaditeľ, Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)

Michaela Bauer

Emergency coordinator, UNICEF Slovakia RRO

Katerina Mavrou

Docentka, Inkluzívne vzdelávanie a podporné technológie, Európska univerzita na Cypre

Simona Šimková

Riaditeľka, Centra včasnej intervencie, Košice, Slovensko

Maria Yankova

Špecialistka na vzdelávanie, UNICEF Bulharsko

Eva Pupíková

Učiteľka profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie, NIVAM, SR

Martina Běťáková

Zástupkyňa štátneho tajomníka Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR

Matej Sapák

Zástupca zodpovedný za Ukrajinu, Ministerstvo školstva, Slovensko

Stanislav Daniel

Porticus, Slovensko

Maria Bezáková

Riaditeľka Základnej školy Škultétyho, Topoľčany

Ján Hero

Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, SR

Svetlana Síthová

Riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania (NIVAM)

Katarína Vančíková

Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela

záverečná konferencia o inkluzívnom vzdelávaní