Tretie kolo výziev Active Citizens Fund otvorené!

Nadácia Ekopolis, Karpatská nadácia a Nadácia otvorenej spoločnosti otvorili 26. januára 2021 ďalšie, v poradí už tretie kolo výziev na predkladanie žiadostí o podporu v grantovom programe Active Citizens Fund – Slovakia. V tomto kole výziev prerozdelí program celkovo 1 873 309 Eur.

Cez otvorené výzvy podporíme ďalšie desiatky projektov po celom Slovensku v témach Občianska participácia, Obhajoba verejných záujmov, Ľudské práva, Zraniteľné skupiny a Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.

Vyhlásenie výziev: 26. január 2021
Uzávierka výziev: 29. apríl 2021

Téma č.1: Občianska participácia

Spoločenská aktivita a záujem občanov o dianie v štáte, v regiónoch a v ich komunitách sú nevyhnutnou súčasťou fungujúcej demokracie. Cez podporu účasti verejnosti na rozhodovaní a cez zapájanie občanov do aktivít občianskej spoločnosti chce ACF zvýšiť dôveru k demokratickým inštitúciám a predchádzať radikalizácii verejného života. 

ACF sa v tejto téme zameria sa na zlepšovanie podmienok, kde verejnosť má možnosť zapájať sa do verejnej diskusie a posilní tak jej účasť na rozhodovaní. ACF zlepší podmienky pre účasť verejnosti cez podporu organizácií, webových nástrojov, platforiem a pracovných skupín, ale umožní aj renováciu či skvalitnenie fyzických priestorov, ktoré pre účely občianskej participácie slúžia dlhodobo (komunitné, kultúrne priestory a pod.).

Minimálna a maximálna výška grantu: 30 000 – 65 000 Eur
Prerozdelených bude: 416 330 Eur
Štart realizácie projektov: November 2021
Dĺžka realizácie projektov: 12 – 18 mesiacov

Viac informácií o výzve nájdete tu: bit.ly/obcianskaparticipacia

Téma č. 2: Obhajoba verejných záujmov

Nárast extrémizmu a intolerancie, vplyvu dezinformácií na verejnú mienku, únos štátu a nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi sú témy, ktoré dominujú slovenskej verejnej diskusii od ostatných parlamentných volieb v marci 2016. Podpora zo strany ACF pre občianske organizácie je zameraná na advokačné aktivity, monitorovacie aktivity výkonu verejnej moci, prístup k informáciám a tvorbu verejných politík vo verejnom priestore. 

Program podporí občianske organizácie, ktoré aktívne prispievajú k rozvoju verejných politík na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a ktoré vo svojej činnosti vychádzajú zo skutočných a merateľných dát. Ich úsilie má prispieť k zlepšeniu pripravovaných verejných politík a vyplniť prípadné medzery tam, kde vláda buď sleduje len svoje vlastné ciele alebo svoju činnosť vykonáva nedostatočne, resp. jej prítomnosť úplne absentuje. Občianske organizácie svojou aktivitou tiež doplnia prácu nezávislých médií tak, aby poskytli kritickú spätnú väzbu na spoločenské dianie a správu vecí verejných. 

Minimálna a maximálna výška grantu: 80 000 – 100 000 Eur
Prerozdelených bude: 441 695 Eur
Štart realizácie projektu: November 2021
Dĺžka realizácie projektu: 18 – 24 mesiacov

Viac informácií o výzve nájdete tu: bit.ly/verejnezaujmy

Téma č. 3: Ľudské práva

Vzdelávanie v oblasti ľudských práv a histórie je charakteristické svojím pretrvávajúcim formalizmom, absenciou inovatívneho prístupu, kvalitných študijných textov a materiálov. Postavené na memorovaní faktov a definícií neposkytuje prierezový pohľad na iné oblasti ľudskej činnosti a nevytvára priestor pre dialóg zameraný na najmladšie dejiny. Kombinácia týchto faktorov tak nevyhnutne prispieva k nezodpovednému volebnému správaniu mladých ľudí, ktorí v kategórii prvovoličov uprednostňujú extrémistické strany. Pritom však post-faktuálna doba potrebuje občanov, ktorí sú schopní zaujať objektívne kritické stanovisko k spoločenskému dianiu, novým myšlienkam a názorom a zároveň aj tvorivo myslieť.

Podpora zo strany ACF pre občianske organizácie je zameraná na zvýšenie úrovne vzdelávania v oblasti ľudských a občianskych práv, podporu kritického myslenia a inovácie vo vzdelávaní, spoluprácu so školami a metodickými inštitúciami.

Minimálna a maximálna výška grantu: 30 000 – 65 000 Eur
Prerozdelených bude: 207  061 Eur
Štart realizácie projektu: November 2021
Dĺžka realizácie projektu: 12 – 18 mesiacov

Viac informácií o výzve nájdete tu: bit.ly/ACFludskeprava

Téma č. 4: Zraniteľné skupiny

Zraniteľné skupiny sú v našej spoločnosti vystavené sociálnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Ich prístup k informáciám , na pracovný trh, k vzdelávaniu a kultúre a tiež účasti na rozhodovaní je nedostačujúci. Program sa bude preto venovať aj Rómskej menšine a ďalším skupinám ohrozeným sociálnym vylúčením a chudobou. V tejto téme ACF kladie osobitný dôraz na podporu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia a pracujú na miestnej úrovni v znevýhodnených regiónoch a usilujú sa o prekonanie uvedených nedostatkov. 

V rámci programu budú podporené malé a základné projekty (malý / základný grant):

Malý projekt
Minimálna a maximálna výška grantu: 5 000 – 15 000 Eur
Prerozdelených bude: 307 650 Eur
Štart realizácie projektu: November 2021
Dĺžka realizácie projektu: 6 – 18 mesiacov

Základný projekt
Minimálna a maximálna výška grantu: 30 000 – 65 000 Eur
Prerozdelených bude: 199 011 Eur
Štart realizácie projektu: November 2021
Dĺžka realizácie projektu: 12 – 18 mesiacov

Viac informácií o výzve nájdete tu: bit.ly/zranitelneskupiny

Téma č. 5: Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Nedostatok zdrojov umožňujúcich budovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti núti organizácie k tomu, aby sa sústredili na svoje prežívanie a odkláňa ich od presadzovania takých strategických zmien v ich činnosti, ktoré by im zabezpečili dlhodobý rozvoj. Program v tejto téme umožní organizáciám, aby zlepšili svoje zručnosti, posilnili kompetencie, zavádzali riadenie vo vyššom štandarde a uskutočňovali moderné stratégie posilňujúce ich udržateľnosť. ACF tiež podporí projekty na zlepšenie prostredia pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Minimálna a maximálna výška grantu: 30 000 – 65 000 Eur
Prerozdelených bude: 301 562 Eur
Štart realizácie projektu: November 2021
Dĺžka realizácie projektu: 12 – 18 mesiacov

Viac informácií o výzve nájdete tu: bit.ly/rozvojOOS

Podávanie výziev bude prebiehať elektronicky prostredníctvom online formulára E-grant. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na programových, či finančných manažérov v príslušnej téme. 

Informačné semináre

Pre prípadných záujemcov o získanie podpory z programu ACF pripravujeme informačné semináre, kde získajú všetky potrebné informácie a objasníme všetky nejasnosti. Termíny informačných seminárov zverejníme v najbližších dňoch.

Ak nechcete premeškať žiadnu výzvu a máte záujem podieľať sa na budovaní lepšieho Slovenska, prihláste sa na odber našich noviniek.