Pozrite si inšpiratívne videá z Medzinárodnej konferencie o inkluzívnom vzdelávaní

Na Medzinárodnej konferencii o inkluzívnom vzdelávaní Cesta vpred pre Slovensko rozprávali odborníci z Portugalska, Švajčiarska, Belgicka, Grécka, USA, Srbska, Bulharska, Česka ale aj zo Slovenska. Podelili sa o mnoho dôležitých skúseností, inšpirácií, ale aj poučení z inkluzívneho vzdelávania. Záznamy z podnetných prednášok, prezentácií či workshopov si môžete pozrieť vo videách v tomto článku.

Konferencia sa konala 4. a 5. decembra v Bratislave a vystúpilo na nej 30 odborníkov a tvorcov vzdelávacích politík z domova aj zo zahraničia. Zúčastnilo sa jej viac ako 160 hostí. Medzi nimi zástupcovia ministerstiev, verejných inštitúcií, škôl a mimovládneho neziskového sektora.

Všetci spoločne prezentovali a diskutovali o skúsenostiach súvisiacich s politikami, systémami a praxou i kvalitného inkluzívneho vzdelávania. Zhodli sa, že počiatočné a ďalšie vzdelávanie učiteľov je kľúčom k dosiahnutiu požadovaných kompetencií pre všetky deti a k ďalšej fáze školskej reformy pre Slovensko. Cieľom podujatia bolo aj diskutovať o pokroku v inkluzívnom vzdelávaní na Slovensku či identifikovať pretrvávajúce bariéry pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávania pre každé dieťa. 

Otvorenie konferencie 

Otváracie príhovory sa venovali súčasným snahám o rozvoj inkluzívnej spoločnosti a zavádzanie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a s tým spojenými výzvami pre náš vzdelávací systém. Kľúčovou snahou je, aby všetky deti, vrátane detí s dodatočnými potrebami, mali prospech z kvalifikovaných učiteľov, flexibilnej a inkluzívnej pedagogiky, učebných materiálov, individuálnej podpory, ktorá im uľahčí účasť na vzdelávaní a umožní im naplno rozvíjať ich potenciál.  

Súčasný stav vzdelávacích reforiem na podporu inklúzie na Slovensku 

Kurikulárna reforma v rámci Plánu obnovy ráta so zavádzaním inkluzívnych prvkov do vzdelávacieho procesu a s posilňovaním kompetencií učiteľov. Jej súčasťou je aj Katalóg podporných opatrení, ktorý by mal pomôcť vytvoriť podporný systém na školách pre všetky deti bez rozdielu. Ako sa tieto mechanizmy podarí zaviesť do praxe, bližšie hovorili Kálmán Petőcz (Ministerstvo školstva SR) a Svetlana Síthová (NIVAM). 

O skúsenostiach z praxe na úrovni základných škôl sa podelila riaditeľka Základnej školy v Budimíre Jana Bavoľárová. Monika Fričová, riaditeľka Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, hovorila o potrebách detí so zdravotným znevýhodnením v rámci vzdelávacieho procesu.  

Inšpiratívne príklady zo zahraničia na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku

Ako k inklúzii pristupujú v Portugalsku a iných krajinách? V tomto videu sa pozrieme na vystúpenia hostiek, ktoré hovorili o zahraničných politikách a odporúčaniach Európskej únie a organizácie UNICEF pri zavádzaní inkluzívneho prístupu do vzdelávania. Vystúpili Maida Pasic, Poradkyňa pre vzdelávanie v regiónoch pre UNICEF, Mary Kyriazopolou z Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania a riaditeľka Odboru špeciálneho vzdelávania na Ministerstve školstva v Portugalsku Filomena Pereira, ktorá sa podelila o skúsenosti s poskytovaním kvalitného inkluzívneho vzdelávania vo svojej krajine.  

Čo je potrebné na to, aby sme sa pri zavádzaní inklúzie vo vzdelávaní posunuli vpred? 

Ako podporiť diverzitu v triede a ako ovplyvňu rôzne znevýhodnenia detí ich študijné výsledky? Touto témou sa zaoberala profesorka Judith Hollenweger Haskell z Univerzity v Zürichu. Riaditeľka Základnej školy v Topoľčanoch, Mária Bezáková, zdieľala príklady dobrej praxe inkluzívneho vzdelávania zo Slovenska. Peter Krajňák, zástupca primátora Mesta Prešov, hovoril o financovaní škôl a potrebe stabilnej podpory znevýhodnených žiakov. Pozrite si túto podnetnú diskusiu vo videu nižšie.  

Prečo sú vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve kľúčové? 

V čom sú benefity inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre spoločnosť? Aké sú bariéry v rámci EÚ pri jeho implementácii? Aj na tieto otázky odpovedala Ivelina Borisova, Regionálna poradkyňa pre vzdelávanie v ranom detstve pre UNICEF. Hostia Bjorn Martens a Hester Hulpia z belgického mesta Gent zdieľali príklad dobrej praxe systému dostupného a kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Katarína Vančíková z Univerzity Mateja Bela hovorila o situácii detí z vylúčených rómskych komunít na Slovensku. Spoločne s Evou Pupíkovou z organizácie NIVAM sme diskutovali o dôležitosti profesionálneho rozvoja pre učiteľov, ktorí majú kľúčovú úlohu pri realizácii inklúzie v predprimárnom vzdelávaní.  

Výstupy z pracovných skupín 

Účastníci konferencie sa zúčastnili pracovných skupín na témy desegregácia Rómov vo vzdelávaní a podpora nových študentov zo zahraničia v školách. Výstupy a závery z týchto pracovných skupín si pozrite v krátkom videu. 

Aké inkluzívne prístupy vo vzdelávaní a starostlivosti o deti na Slovensku fungujú? 

Predstaviteľky šiestich organizácií z oblasti školstva, samospráv a neziskového sektora sa podelili o to, aké inkluzívne prístupy vo vzdelávaní a starostlivosti o deti na Slovensku z ich pohľadu fungujú a ako ich pretavili do praxe vďaka podpore z programu Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF. 

Rozhovor o inkluzívnom vzdelávaní s Gautamom Ranom, Veľvyslancom Spojených štátov amerických na Slovensku 

Diskusia o inkluzívnom vzdelávaní by nikdy nemala prebiehať bez toho, aby sme o tom uvažovali najskôr z pohľadu dieťaťa, jeho vnímania a pocitov, hovoril Gautam Rana, Veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku. 

Rozprával aj o osobnej skúsenosti s vlastným zdravotným znevýhodnením, pričom zdôraznil prínos inkluzívneho vzdelávania v jeho živote. 

Ďalšie kroky pre inklúziu na Slovensku podľa Kálmána Petőcza z Ministerstva školstva SR 

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ odboru inkluzívneho vzdelávania a národnostných menšín Ministerstva školstva SR, hovoril o ďalších krokoch pre zavádzanie inklúzie na Slovensku. Zdôrazňoval potrebu spoločného vzdelávania rôznych skupín detí s dôrazom na individuálny prístup, pričom nemenej dôležitým aspektom je vytvoriť v škole atmosféru, kde sa deti, učitelia aj rodičia budú cítiť dobre a budú sa do školy radi vracať. 

Záverečné príhovory 

Organizátorky Medzinárodnej konferencie o inkluzívnom vzdelávaní Veronika Miškech Fričová, Karpatská nadácia a Tanja Rankovic, UNICEF sumarizovali priebeh a priniesli dôležité a praktické závery konferencie.