Active Citizens Fund: Dôležité informácie pre podávanie žiadostí o grant

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Program Active Citizens Fund (ACF) realizujeme spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti.

ACF podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.

Prierezovými prioritami programu sú podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít aj zlepšenie pozície občianskych organizácií v spoločnosti.

Karpatská nadácia spravuje grantový program, ktorý prerozdelí malé granty vo výške 5.000-15.000 EUR na projekty zamerané na zlepšovanie situácie zraniteľných skupín.

Do 16:00 hodiny vo štvrtok 17.1.2019 máte možnosť konzultovať vaše žiadosti o grant.

V prípade otázok v súvislosti s realizáciou programu v téme Zraniteľné skupiny – malé projekty, nás kontaktujte na maria.haz@karpatskanadacia.sk alebo na katarina.novotna@karpatskanadacia.sk, tel: +421 55 622 1152.

Pri podávaní žiadosti, nezabudnite pripojiť 3 povinné prílohy:

  • Príloha č. 1 – Rozpočet projektu (predpísaný online formulár)
  • Príloha č. 2 – Kópia výpisu z príslušného registra inštitúcií žiadateľa
  • Príloha č. 3 – Príloha č. 3a: Prehlásenie o partnerstve (ak je projekt realizovaný v partnerstve)

Bez týchto príloh, vaša žiadosť neprejde administratívnou kontrolou.

Tešíme sa na vaše návrhy.