Spolu pre deti

Grantový program Spolu pre deti vytvorila Karpatská nadácia v spolupráci s organizáciou UNICEF, aby pomohli zabezpečiť spravodlivý a inkluzívny prístup k starostlivosti a vzdelávaniu najmä deťom, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny, ale aj iným deťom v núdzi. Zapojeným projektom z celého Slovenska počas roka 2023 prerozdelíme 1 090 000 eur. Kľúčové pre tento program je budovanie partnerstiev medzi samosprávami a odborníkmi z rôznych oblastí s cieľom zavádzať systémové a udržateľné zmeny.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

 • Podporiť spravodlivý a inkluzívny prístup k starostlivosti a vzdelávaniu detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine a detí v núdzi.
 • Podporiť najmä zavedenie systémových a udržateľných zmien, a to v spolupráci so samosprávami, odborníkmi a pedagógmi.
 • Poskytnúť vzdelávanie a podporu rodičom a opatrovníkom týchto detí, aby im vedeli zabezpečiť vhodnú starostlivosť.
 • Kľúčové je vybudovať partnerstvá medzi samosprávami, školami, mimovládnymi neziskovými organizáciami, odborníkmi a inými aktérmi v oblasti inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.
 • Zavádzať kvalitné inkluzívne vzdelávanie a starostlivosť o deti na lokálnej úrovni. 

Podmienky a kritéria

 1. Projekt zapája do realizácie samosprávu alebo ňou zriadenú organizáciu. V prípade, ak je žiadateľom samospráva, sú do realizácie projektu zapojení ďalší relevantní partneri.  Špecificky pre veľký grant: Zapojenie samosprávy alebo ňou zriadenej organizácie do projektu je povinné. Projekt sa musí preukázateľne realizovať v spolupráci so samosprávou (alebo ňou zriadenou organizáciou; alebo orgánom verejnej správy ak ide o multisektorálne partnerstvá) a ideálne aj s ďalším relevantným partnerom/partnermi. V prípade, ak je žiadateľom samospráva, alebo ňou zriadená organizácia, je potrebná spolupráca minimálne s jedným relevantným partnerom.
 2. Do realizácie projektu je zapojených viacero subjektov (štátne orgány, mimovládne neziskové organizácie a pod.) a projekty zároveň uplatňujú medzi-sektorový prístup (t. j. zohľadňujú holistické (celostné) potreby detí a ich rodín  prostredníctvom intervencií naprieč sektormi školstva, zdravotníctva, ochrany atď.). 
 3. Projekt jasne opisuje riešenie uvedeného problému, s ohľadom na vytvorenie udržateľných systémových zmien na miestnej/regionálnej úrovni. Projekt zároveň vychádza z reálnych potrieb cieľovej skupiny s ohľadom na jej socio-kultúrne, jazykové a iné špecifiká. Špecificky pre veľký grant: Projekt zavádza udržateľné, komplexné, inovatívne a osvedčené poznatky, nástroje, metodiky, riešenia a prístupy založené na dôkazoch v oblasti inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti (napr. je súčasťou pravidelného monitorovania, plánovania, r ozpočtovania a vyhodnocovacích mechanizmov na miestnej úrovni).
 4. Zámer projektu je v súlade so zámerom grantovej výzvy, vrátane zamerania sa na zraniteľné deti vo veku 0 – 10 rokov a na potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine (sprístupnenie formálneho a neformálneho vzdelávania pre cieľovú skupinu detí (najmä v ranom detstve)/prístup detí k vzdelávacím materiálom a technológiám/deti a ich opatrovníci využívajú psychosociálnu podporu a podporu pre duševné zdravie/využívanie poradenstva v oblasti optimálnej výživy pre dojčatá a malé deti/kľúčoví aktéri participujú na aktivitách zameraných na zmeny v správaní s cieľom zabezpečenia optimálneho vývinu a rozvoja cieľovej skupiny detí). 
 5. Projekt má jasne definované ciele. Ciele projektu sú špecifické, merateľné, realizovateľné, dosiahnuteľné a časovo ohraničené. 
 6. Aktivity projektu sú jasne a detailne opísané a logicky na seba nadväzujú tak, aby ich realizáciou žiadateľ dosiahol cieľ/ciele projektu. Aktivity zohľadňujú holistické (celostné) potreby detí a ich rodín a zasahujú naprieč sektormi vzdelávania, zdravotníctva, ochrany atď. 
 7. V projekte je presne definované, kto je cieľovou skupinou/sú cieľové skupiny, aké sú jej/ich potreby a aká je jej/ich veľkosť. Projekt reaguje na potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine, ich rodičov/sprevádzajúce osoby/opatrovníkov a jasne opisuje, aký prínos bude mať realizácia projektu špecificky pre túto cieľovú skupinu, ako aj iné zahrnuté cieľové skupiny. Projekt zahŕňa čo najväčší počet detí, ako priamych a nepriamych užívateľov výsledkov projektu, a čo najväčší podiel detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine, najmä tých bez prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti. Veľkosť zapojenej cieľovej skupiny je vypočítaná realisticky (ak je jedna osoba zapojená vo viacerých tematicky odlišných aktivitách, má byť započítaná osobitne pre každú aktivitu) 
 8. Výsledky projektu sú jasne, realisticky, kvantitatívne a kvalitatívne definované. Dopad projektu je jasne popísaný a dosiahnuteľný. 
 9. Rozpočet projektu je nákladovo efektívny, realistický, zrozumiteľný a detailne pripravený. Projekt dodržuje podmienky spolufinancovania.  
 10. Žiadateľ má jasnú predstavu o udržateľnosti projektu a o  aktivitách nadväzujúcich na podporený projekt.  Špecificky pre veľký grant: Žiadateľ jasne uviedol, ako zabezpečí udržateľnosť projektu.  
 11. V projekte sú jasne opísané a vyhodnotené riziká a tiež opatrenia na ich zmiernenie. 
 12. Žiadateľ má jasný plán komunikovania výsledkov projektu verejnosti. (Komunikácia projektu sa bude riadiť Príručkou grantového programu pre komunikáciu, ktorú poskytne Karpatská nadácia a UNICEF pred podpisom zmluvy).                                                                                                                                                                                                                                                                              

V rámci programu prerozdelíme až 1 090 000 €, pričom žiadateľ sa môže uchádzať o malý a veľký grant. Maximálna výška grantu pri malom grante je 29 999 € pre jeden projekt. Maximálna výška grantu pri veľkom grante je 80 000 € pre jeden projekt.                               

Uzávierka prihlasovania žiadostí je do 28. februára 2023 do 23:59 hod. Podporené projekty sa môžu začať realizovať najskôr 1. januára 2023 a musia byť ukončené najneskôr 31. októbra 2023.

Spoluúčasť žiadateľa je povinná vo výške 5 % žiadaného grantu. Spoluúčasť môže byť finančná alebo nefinančná, avšak náklady spoluúčasti musia byť preukázateľné a v súlade s Finančnou príručkou už pri podávaní žiadosti (vyčíslený vklad dobrovoľníckej práce, vyčíslený vklad vlastného majetku a prostriedkov použitých v súvislosti s realizáciou projektu).

Viac informácií, podmienky a kontakty nájdete v aktuálnej výzve grantového programu Spolu pre deti TU. 

V minulosti boli podporení

Spolu pre deti je nový grantový program Karpatskej nadácie a organizácie UNICEF. Prvé podporené projekty a výsledky budú známe v priebehu roka 2023.