Hľadáme manažéra/ku grantového programu Spolu pre deti pre západne a stredné Slovensko

Manažér/ka bude zodpovedať za úspešnú realizáciu grantového programu Spolu pre deti so zameraním na západné a stredné Slovensko. Bude zodpovedať za konzultovanie a monitorovanie projektov podporených v rámci programu Spolu pre deti, a to prostredníctvom pravidelných správ, ako aj návštev projektov v teréne. Bude aktívne spolupracovať s celým tímom programu aj na ostatných aktivitách programu Spolu pre deti.

Cieľom programu Spolu pre deti je posilniť prístup a kvalitu inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti detí od raného detstva. Zohľadňujeme pritom špecifické potreby detí a chceme im umožniť čo najlepšie podmienky na vzdelávanie a rozvoj ich potenciálu, nech pochádzajú z akéhokoľvek prostredia a nachádzajú sa v akejkoľvek životnej situácii. Dôraz pri tom kladieme na deti, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko.

Program poskytuje finančnú podporu a príležitosti na rozvoj odborných vedomostí v oblasti starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve a inkluzívneho vzdelávania, zohľadňujúc rôznorodé potreby detí, najmä utečencov. Program realizujeme v partnerstve s UNICEF.

Hľadáme nového člena/členku tímu, ktorej zveríme koordináciu grantového programu Spolu pre deti, najmä pre západné a stredné Slovensko a ktorý/ktorá:

👉 sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie;
👉 bude aktívnym členom/aktívnou členkou tímu pripraveným/nou učiť sa nové veci a prispievať vlastnými skúsenosťami a nápadmi,
👉 rozumie manažmentu grantových programov a problematike inkluzívneho vzdelávania,
👉 je kreatívny/a a súčasne veľmi zorganizovaný/á;
👉 je komunikatívny/a a pripravený/á spolupracovať a pomáhať;
👉 je schopný/á doťahovať veci, má zmysel pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok;
👉 má silnú osobnú integritu, rád/rada pracuje s ľuďmi a pre ľudí;
👉 má rád/rada Slovensko a verí, že je to dobré miesto pre život.

Kandidát/ka musí byť tímový hráč, ktorý/a sa nebojí tvrdej práce, výziev a je ochotný/á sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať a má:

 • aspoň dvojročnú skúsenosť z koordinovania komplexných projektov/programov;
 •  vzdelanie min. 1. stupeň VŠ;
 • skúsenosti z práce na projektoch alebo aktivitách v partnerstvách, ideálne aj s miestnymi samosprávami;
 • skúsenosti s finančným manažmentom, vyhodnocovaním výsledkov a písaním záverečných správ realizovaných projektov/programov;
 • skúsenosti z práce v neziskovom sektore alebo školstve;
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti;
 • schopnosť samostatne sa rozhodovať;
 • schopnosť pracovať v tíme, ale aj samostatne;
 • zodpovednosť a dobrý time-management;
 • dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office a MO 365);
 • výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka.

Podmienkou je vodičský preukaz a vlastné vozidlo.

Náplň práce zahŕňa najmä:

✅koordináciu zverenej časti programu Spolu pre deti, najmä v regióne stredného a západného Slovenska;
✅konzultácie a kontrolu realizácie podporených projektov na mieste, najmä v regióne stredného    a západného Slovenska;
✅prípravu podkladov a úzku spoluprácu so senior manažérkou grantových programov, PR manažérkou a finančnou manažérkou, najmä na príprave podkladov potrebných ku komunikácii priebehu, výsledkov programu a reportingu;
✅manažment zmien súvisiacich s realizáciou podporených projektov a kontroly priebežných          a záverečných správ projektov;
✅podporu pri organizovaní vzdelávacích, sieťovacích a iných podujatí súvisiacich s programom;
✅podieľanie sa na sledovaní výsledkov a evaluácii pridelenej agendy;
✅ prezentáciu programu pri vybraných príležitostiach;

Termín nástupu: marec/apríl 2023
Ponúkaná hrubá mzda: 850 eur mesačne
Druh spolupráce: spolupráca na základe mandátnej zmluvy na dobu určitú (do 31. 12. 2022)
Rozsah spolupráce: 80 – 100 hodín mesačne
Miesto práce: home-office a časté návštevy v teréne na západnom a strednom Slovensku, príležitostná práca z kancelárie v Košiciach
Predpokladaný termín konania pohovorov: 7. a 8. 3. 2023                                                                      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 10. 3. 2023

Výhody:

 • možnosť podieľať sa na jedinečnom programe, ktorého cieľom je systémovo posilniť inkluzívne vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve na Slovensku,
 • zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady,
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi,
 • flexibilita pri práci a plánovaní vlastného času,
 • priateľské a otvorené pracovné prostredie,
 • zaujímavé team-buildingy a neformálne stretnutia s tímom.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 25. 2. 2023

 1. Motivačný list v slovenskom jazyku opisujúci doterajšie relevantné skúsenosti a schopnosti (max. 1 strana).
 2. Štruktúrovaný životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku.
 3. Krátku úvahu v anglickom jazyku na tému: Kľúčové oblasti inkluzívneho vzdelávania, na ktoré sa je potrebné zamerať, aby mali všetky deti na Slovensku prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a mohli plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál.

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu adriana.petruskova@karpatskanadacia.sk do 25. 2. 2023 (predmet mejlu – Karpatská nadácia – Manažér/ka programu Spolu pre deti).

Poznámka:
Kandidát/ka bude pracovať v malom tíme v mimovládnej neziskovej organizácii, kde sa vyžaduje, aby jednotlivé pozície pokrývali viacero oblastí práce a boli schopné zvládať multitasking. Súčasne sa vyžaduje vysoká miera kreativity, flexibility a schopnosť samostatnej, ale aj tímovej práce. Práca nie je vhodná pre absolventa. Práca u nás je vhodná pre kandidátov/kandidátky so sociálnymi cítením a filantropickým duchom.