V grantovom programe Spolu pre deti prerozdelíme vyše 1 milión eur

Spojili sme sa s organizáciou UNICEF, aby sme pomohli deťom na Slovensku. Náš spoločný program Spolu pre deti podporí samosprávy, materské a základné školy, mimovládne neziskové organizácie a i., aby mohli zabezpečiť spravodlivý a inkluzívny prístup k ranej starostlivosti a vzdelávaniu malých detí. Zameraný je najmä na deti, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny, ale aj všetky zraniteľné deti.

Od februára 2022 prišlo na Slovensko viac ako 33 tisíc detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine a hľadajú tu bezpečie. Aby sa všetky tieto deti, i ďalšie, ktoré prídu, mohli začleniť do života u nás, prekonať stres zo situácie, ktorú prežívajú a správne sa vyvíjať, potrebujú vhodnú starostlivosť a vzdelávanie.

Centrum pre matku a dieťa Radosť v Košiciach. Foto: Róbert Németi

Na Slovensku však nie je vytvorený dostatočne kvalitný inkluzívny systém vzdelávania a starostlivosti pre deti v ranom veku, ich rodičov a opatrovníkov. Žije tu viac ako 400 tisíc detí vo veku od 0 do 7 rokov a nie všetky dostávajú rovnaké príležitosti. Ide najmä o zraniteľné deti (deti s rôznorodými potrebami, deti zo znevýhodneného prostredia…). Dôvodom je okrem iného aj neexistujúci systém inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti pre deti vo veku 0 – 3 rokov, nedostatočná kapacita materských škôl, ich financovanie či nedostatok a slabá podpora inkluzívnych tímov.

Aby sme poskytli deťom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine kvalitné vzdelávanie a starostlivosť, musíme pracovať na prístupe ku vzdelávaniu a ranej starostlivosti pre všetky deti na Slovensku.

A tak sme v spolupráci s organizáciou UNICEF vytvorili veľký grantový program Spolu pre deti. Chceme ním pomôcť samosprávam, základným i materským školám, mimovládnym neziskovým organizáciám a ďalším v tom, aby mohli systematicky zlepšovať prístup k vzdelávaniu a jeho kvalitu.

Kľúčové sú spolupráce

Zameriavať sa pritom budeme na budovanie spoluprác, sieťovanie aktérov z rôznych sektorov a do procesu budeme zapájať najmä samosprávy. Práve zapojenie kľúčových „hráčov“ prinesie efektívne a udržateľné zavedenie spravodlivého a inkluzívneho prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti o deti od narodenia.

V programe prerozdelíme 1 090 000 eur, maximálna výška grantu na jeden projekt je 29 999 € alebo 80 000 €. Uzávierka prihlasovania žiadostí je 28. februára 2023 do 23:59 hod. Podporené projekty sa môžu začať realizovať najskôr 1. januára 2023 a musia byť ukončené najneskôr 31. októbra 2023.