Krízový fond

Krízový fond

Škola napriek korone

Slovensko a svet sa zmenili. Pocítili sme, že aj samozrejmé veci ako vzdelávanie, sa môžu stať zo dňa na deň ťažko dostupnými.
V Karpatskej nadácii považujeme vzdelávanie za kľúčové pre budúcnosť našej spoločnosti a preto chceme prispieť k riešeniu, ktoré pomôže.
Otvárame novú grantovú výzvu, ktorá z novozriadeného Krízového fondu Karpatskej nadácie podporí Vaše vzdelávacie aktivity až do výšky 500 Eur.
Žiadosti budeme hodnotiť na týždennej báze.

Program sa 31. mája uzavrel.

Aké nápady podporíme?

Podporíme nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z východného Slovenska,
ktoré pomôžu riešiť aktuálne potreby vzdelávacieho systému. 
Primárne je táto podpora určená pre projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných,
či znevýhodnených skupín
obyvateľstva s dôrazom na deti na základnom stupni vzdelávania.

Pomoc pre deti

Aj keď sú školy zatvorené, učiť sa treba ďalej. Ide o výnimočnú situáciu, ktorá si vyžaduje rýchlu a efektívnu reakciu. Máte nápad, ako deťom pomôcť? Sem s ním.

Podpora vzdelávania

Podporíme nápady mimovládnych organizácií, jednolivcov a škôl ktoré pomôžu riešiť aktuálne potreby vzdelávacieho systému. Stačí vyplniť jednoduchú prihlášku.

Šanca pre všetkých

Primárne je táto podpora určená pre projekty zamerané vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na deti nazákladnom stupni vzdelávania.

Ako sa uchádzať o podporu?

Realizácia projektu

Váš projekt sme vybrali. Čo sa bude diať ďalej?

1.

V prvom rade s Vami
 uzavrieme
zmluvu
 o poskytnutí grantu.

2.

Grant prevedieme na Váš
 účet formou jednorázového príspevku.

3.

Nič nebráni tomu,
 aby ste realizovali
 Váš projekt.

4.

Do 31. augusta 2020
nám zašlete jednoduchú
záverečnú správu.

Otázky a odpovede

Samozrejme. Napíšte nám e-mail na adresu: info@karpatskanadacia.sk.

Krízový fond je otvorený do konca mája 2020, respektívne do vymutia finančných postriedkov. Žiadosti budeme hodnotiť na týždennej báze. Žiadosti do šiesteho kola je možné podať do 28. mája do 23:59.

O podporu môžu žiadať mimovládne organizácie, jednotlivci a školy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

Finančné prostriedky budú poskytované na realizáciu aktivít opísaných v predloženom Projekte/Žiadosti.

Grantový príspevok je určený na výdavky, ktoré priamo súvisia s plánovanými aktivitami.

Finančné prostriedky nieje možné použiť na odmeny a mzdy pre realizátorov projektu. 

  • Projekty, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru – slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine a/alebo prinášajú realizátorovi finančný prospech (zisk).
  • Aktivity realizované mimo územia Košického a Prešovského samosprávneho kraja.
  • Projekty propagujúce, resp. podporujúce aktivity niektorej z politických strán.
  • Projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom, ideologicky alebo extrémisticky zamerané.
  • Projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním.
  • Projekty, ktoré nie sú v súlade s hodnotami a zásadami Karpatskej nadácie (propagujú alkohol, fajčenie, hazard, neférový prístup a pod.).
  • Projekty, ktoré nebudú v súlade so stratégiou a s cieľmi tohto grantového programu.

Podporené žiadosti

V 1. kole boli podporení:

V 2. kole boli podporení: