MYMACHINE SLOVAKIA EXPO 2019 – OSLAVA TVORIVOSTI A ZRUČNOSTI DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ

V utorok 18. júna sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach stretli mladí vynálezcovia a vynálezkyne, aby predstavili a otestovali päť nových vynálezov. Tie vznikli vďaka spolupráci základných, stredných odborných a vysokých škôl v rámci vzdelávacieho programu MyMachine Slovakia. Deti vymýšľali a kreslili, vysokoškoláci vytvárali koncepty a stredoškoláci vyrábali funkčné prototypy. Za jeden školský rok spolu vyrobili lietajúcu stoličku Levittér, Dvere do zázračnej krajiny, boxovacieho Robota ZeŽiho, kabínku My dress machine a Upratovací stroj Stevie. 

„MyMachine Slovakia je vzdelávací program plný tvorivosti. Jeho jedinečný koncept je postavený na myšlienke, že ak nájdeme tých správnych partnerov, dokážeme spolu vytvoriť aj to, čo sa na prvý pohľad zdá nemožné. Aby sme však tejto našej sile uverili, treba od malička vymýšľať, skúšať a nebáť sa zlyhania. Učiť sa pozrieť na problém v inom uhle, pracovať v tíme, počúvať a prijímať spätnú väzbu. Najlepšie zábavnou formou. Pracovný trh si čoraz viac váži tých, ktorí prichádzajú s nápadmi a vidia príležitosť aj tam, kde iní vidia už len vychodenú cestičku.“ Žofia Teplická, koordinátorka programu MyMachine Slovakia.

MyMachine je neformálny vzdelávací program, ktorý dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl.

“Program MyMachine vnímame ako nevšedný spôsob zapojenia troch úrovní vzdelávania do tvorby niečoho nového v technickej oblasti. Žiaci základných škôl tak majú možnosti
navrhnúť niečo, hoc aj z oblasti ich fantázie, čo na konci spolupráce študentov stredných a
vysokých škôl v realite uvidia a vyskúšajú. Magna, ako jeden z najvýznamnejších
celosvetových dodávateľov v automobilovom priemysle, vyvíja nové technológie a vytvára
mobilitu budúcnosti. Preto je pre nás dôležité podporovať u mladých ľudí – našich možných budúcich zamestnancov – inovatívne myšlienky a celý proces ich pretavenia do reality.”Peter Štefanko, Senior HR manager, Magna PT sr.o.

MyMachine prebieha počas jedného školského roka a má tri fázy:

  1. Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy.
  1. Koncept: v tejto fáze sa návrhu vynálezov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Detské kresby menia na funkčné koncepty, najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.
  2. Prototyp: v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

„Program MyMachine je úžasný praktický nástroj na rozvíjanie fantázie, kreativity a technického myslenia, čo sú v súčasnosti významné zručnosti pre rozvoj spoločnosti i jedinca. Program súčasne rozvíja prácu v tíme, význam spolupráce pri riešení problému. Je dôležité, aby všetky tieto kompetencie boli podporované už od útleho veku, stali sa pre človeka samozrejmými, preto vekové zacielenie programu na mladších žiakov považujeme za správne nastavené. Jedinečnosť programu vidíme práve v myšlienke akcentovania tímovej práce s dôrazom na široký záber zostavenia tímu od mladších žiakov cez stredoškolákov po vysokoškolákov. Ukazuje sa, že spolupráca v rámci rôznorodosti je podnetná, motivačná, prináša nové pohľady, nové výzvy, vedie k inovačným riešeniam. Pre budúcnosť ľudstva je práve tento rozmer nevyhnutný.“ Blanka Boboková, riaditeľka Základnej školy v Drienove.

„Program dáva deťom možnosť na vyjadrenie svojej fantázie a v určitej miere splnenie nejakého fantazijného sna. Vďaka programu deti spolupracujú s vysokoškolákmi, čo je pre nich veľkým zážitkom, aj s firmami. Napr. pri návšteve závodu v Kechneci, kde sa vyrábal náš vynález Levittér, boli deti očarené z toho, že to, čo oni vymysleli, berú ľudia vážne a venujú sa tomu v aj takom veľkom závode. Výborné na programe je to, že školy navzájom nesúťažia a nerealizuje sa iba myšlienka, ktorá vyhrá, ale každá zapojená škola získa svoj vynález. Program sa mi veľmi páči a celou myšlienkou prepojenia rôznych vekových kategórií dokopy sa mi zdá úžasný a jedinečný.“ Terézia Glovová, učiteľka zo Základnej školy v Drienove.

“MyMachine je prepojenie študentov so žiakmi, kde zákazníci sú práve žiaci a práve ich vízie je potrebné zrealizovať. Mnoho z nás má skúsenosti so žiakmi ako vynikajúcimi testermi a ani v tejto úlohe nezaostávajú. Naši študenti majú MyMachine ako nepovinný predmet v rámci bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Je zaujímavé sledovať reakcie študentov na dopyty ich potenciálnych klientov. Navyše každý projektovo orientovaný vzdelávací program umożňuje využiť kreatívnejšie potenciál zúčastnených. Na konci takéhoto projektu je vidieť výsledok a to je potešujúce pre všetky strany v tejto digitálnej dobe.” Ján Král, prodekan pre vnútorné, vonkajšie vzťahy, propagáciu a informatiku Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

“Projekt MyMachine pre nás, ako študentov dizajnu, vytvoril príležitosť spolupracovať a navrhovať pre tých najťažších klientov – deti. Hoci do vynálezu v procese návrhu sme nezasahovali, jeho kompletizácia do výrobnej sféry pre strednú školu ostala už len na nás. 

Bolo milé sledovať úprimnú radosť detí z ich vlastného vynálezu na stretnutí v Univerzitnej knižnici TUKE. Na projekte oceňujem nielen spoluprácu s deťmi, ale aj spoluprácu s kolegami z odboru, s ktorými sme v priebehu stretnutí dokázali spoločnými silami pretaviť detské nápady do konečného návrhu. S podobnými spoločnými projektami sa v škole nestretávame, preto ho hodnotím ako skvelú skúsenosť práce v kolektíve.” Tibor Ďuriš, študent Katedry dizajnu na Fakulte umení TUKE.

Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. V MyMachine sa kladie dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete. Dopad programu MyMachine na vzdelávanie potvrdzuje aj skúsenosť pedagógov zo Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach:

„Tímy našej školy, ktoré sa zapojili do realizácie prototypov, potvrdili, že žiaci dokážu zvládnuť celý proces od myšlienky po hotový funkčný mechanizmus. Preto sme sa rozhodli, že rovnakým spôsobom budú postupovať aj pri riešení školských projektov na odborných predmetoch. Po zadaní projektu v súlade so školským vzdelávacím programom, navrhnú technické riešenie, ktoré na strojárskej konštrukcii nadimenzujú, na strojárskej technológii vypracujú postupy výroby jednotlivých súčiastok, na grafických systémoch spracujú výkresovú dokumentáciu, na ekonomike spracujú finančnú analýzu a v školských dielňach na odbornej praxi vyrobia konkrétne súčiastky a zmontujú navrhnutý mechanizmus. Kontrolu rozmerových parametrov jednotlivých súčiastok vykonajú na metrológii. Každú etapu realizácie projektu môžu konzultovať s učiteľmi príslušných predmetov, aj s odborníkmi zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach alebo z firiem, ktoré sú partnermi školy. Žiaci takto získajú alebo rozšíria kompetencie, ktoré sú podstatné pre reálnu profesijnú kariéru.“ Renáta Ižolová, zástupkyňa riaditeľa Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach

MyMachine je medzinárodný program. Vznikol v Belgicku a v súčasnosti sa realizuje vo ôsmich krajinách sveta vrátane Juhoafrickej republiky, Slovinska, Portugalska, Francúzska, USA a Nórska. Na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje Karpatská nadácia.

„Karpatská nadácia načúva potrebám regiónu a snaží sa reagovať na problémy, ktoré ľudí trápia. Jedna z výziev, ktorú vnímame už niekoľko rokov, je spojená s nepriaznivou situáciou v systéme vzdelávania. Alternatívne a neformálne formy vzdelávania sú cestou, ktorá môže pomôcť preklenúť neexistenciu systémových zmien a reforiem v školstve aspoň dočasne. To je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli využiť príležitosť a stať sa súčasťou tejto iniciatívy, ktorá prináša iný pohľad na to, čo je vo vzdelávaní dôležité. Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou globálnej komunity inovátorov v oblasti vzdelávania z rôznych krajín, učiť sa od nich a odovzdávať im naše poznatky a skúsenosti.“ Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Viac informácií o programe nájdete na karpatskanadacia.sk/mymachineslovakia/alebo na Facebookovej stránke MyMachine Slovakia.