Poznáme najviac inovatívne školy a učiteľov na východnom Slovensku

Včera (12. februára) bol výnimočný deň pre učiteľov a školy, ktoré získali grant v programoch “Učiteľ budúcnosti” a “Škola budúcnosti”. V spolupráci s T-Systems Slovakia sme otvorili tieto 2 programy, aby sme poskytli aktívnym učiteľom a školám možnosť realizovať projekty so zameraním na inovatívny a netradičný prístup k vyučovaniu.

Do programu Učiteľ budúcnosti zaslalo svoje projekty 14 učiteľov a odborná komisia z nich vybrala 9 úspešných projektov .

Do programu Škola budúcnosti poslalo svoje projekty 52 škôl/neziskových organizácií a grant získalo 8 základných škôl a 3 neziskové organizácie.

Symbolické šeky odovzdával viceprezident spoločnosti T-Systems Slovakia Juraj Girman a riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

Už teraz sa veľmi tešíme na skvelé projekty a podporeným grantistom želáme veľa síl. Sme presvedčení, že budú prínosom a inšpiráciou pre svoje okolie.

Podporené projekty v rámci programu “Učiteľ budúcnosti”:

Názov projektu: Kreatívne s filmom
Meno žiadateľa: Jana Gerčáková
Suma grantu: 1 000 EUR
Cieľ projektu: natočiť a následne ďalej šíriť krátky výchovný film o nadmernom využívaní internetu. Film natočia študenti na hudobno-dramatickom krúžku a bude mať využitie na etickej či občianskej výchove alebo rôznych prednáškach.

Názov projektu: Keď učenie nebolí
Meno žiadateľa: Katarína Hvizdová
Suma grantu: 1 000 EUR
Cieľ projektu: odstrániť z vyučovania anglického jazyka klasický učebnicový systém nadobúdania poznatkov, vzbudiť u žiakov radosť z učenia, odbúrať strach, aktivizovať kritické myslenie a preniesť zodpovednosť ťažiska práce na žiaka. Grantistka vytvorí interaktívnu stolovú hru prostredníctvom ktorej budú žiaci plniť úlohy, prepojí ju CLILOM a žiaci tak budú prežívať reálne situácie, aby dokázali komunikovať v cudzom jazyku v bežnom živote bez zábran a pocitu zlyhania.

Názov projektu: My sme malí objavitelia
Meno žiadateľa: Katarína Jurašeková
Suma grantu: 350 EUR
Cieľ projektu: zamerať sa na poznávanie rôznych netradičných výtvarných techník a tým podporiť záujem žiakov o výtvarnú činnosť, zlepšiť ich pracovné a kooperatívne zručnosti. Témou projektu je plavba po mori a objavovanie i záchrana ostrovov, na ktorých sa spontánne učia používať netradičné pomôcky a materiál. Projekt má zvyšovať senzorické a rozumové zručnosti, rozvíjať predstavivosť a tvorivosť.

Názov projektu: MATEMATIKA, KTORÁ NÁS BAVÍ
Meno žiadateľa: Monika Jurašeková
Suma grantu: 500 EUR
Cieľ projektu: využiť rôzne postupy, pomôcky a aktivity inovatívnej a konštruktivistickej metódy vyučovania matematiky – HEJNEHO METÓDY (HM). Hejneho metóda je zameraná na výchovu slušných ľudí a na to, aby žiaci objavovali matematiku sami a s radosťou. Tento projekt má za cieľ odštartovať zavedenie Hejneho metódy do vyučovania matematiky na celej škole.

Názov projektu: Hravá technika v Dobrej škole Košice
Meno žiadateľa: Martina Matiová
Suma grantu: 990,75 EUR
Cieľ projektu: otestovať pripravenú metodiku technického vzdelávania pre najmenšie deti v Dobrej škole. Výstupom projektu bude vyhodnotenie prvého ročníka, úprava plánu pre budúcich prvákov a plán nadstavby pre druhákov.

Názov projektu: Starší mladším a mladší starším
Meno žiadateľa: Natália Rimáková
Suma grantu: 972,49 EUR
Cieľ projektu: ukázať žiakom, že kniha je ,,odmena“, v ktorej môžu nájsť odpovede na svoje nezodpovedané otázky. Sekundárnym cieľom je naučiť žiakov k spolupráci a spoluzodpovednosti na získanie stanoveného cieľa. Prostredníctvom projektu sa žiaci naučia prezentovať pred ostatnými svoje postoje a názory, ako aj zistené poznatky a najmä primäť žiakov k prečítaniu prezentovaných kníh nielen v rodnom, ale aj cudzom jazyku.

Názov projektu: Interaktívny edukačný program “Pán Iný“
Meno žiadateľa: Zuzana Sotáková
Suma grantu: 902 EUR
Cieľ projektu: poukázať na odlišnosť a potrebu integrácie prostredníctvom zážitkového edukačného programu. Projekt má rozvíjať u detí pravé životné hodnoty a posilniť toleranciu k odlišnosti. Spoločné aktivity a hry prispejú k vzájomnému poznaniu detí, posilnia pozitívne vzťahy, rozvinú u detí kamarátstvo a osobný kontakt. Vytvorenie metodiky má pomôcť pedagógom venovať sa týmto témam nie tradičným spôsobom.

Názov projektu: Zvýšenie záujmu žiakov o výučbu v predmete fyzika aplikáciou didaktických hier
Meno žiadateľa: Tomáš Suslo
Suma grantu: 787,76 EUR
Cieľ projektu: modernizovať a zatraktívniť výučbu fyziky v 9.ročníku ZŠ aplikáciou didaktických hier. Implementácia zámeru je podmienená existenciou takýchto didaktických hier, ktoré budú v súlade so vzdelávacím štandardom a zároveň budú pre žiakov zaujímavým motivačným faktorom vo výučbe. Aplikáciou navrhovaných hier vo výučbe sa očakáva, že žiaci svoj postoj k predmetu fyzika zmenia, reflexiou čoho bude zvýšený záujem žiakov o predmet a viacej motivovaní žiaci.

Názov projektu: Kto som a odkiaľ prichádzam
Meno žiadateľa: Renáta Pástorová Szappanosová
Suma grantu: 497 EUR
Cieľ projektu: vybudovať si pevný vzťah k svojmu rodisku, spoznať ho, „objaviť“ svoju identitu. Študenti sériou výletov spoznajú zaujímavé miesta regiónu a osobností, ktoré boli v minulosti pre jeho rozvoj kľúčové. Prostredníctvom nich sa bude rozvíjať ich kritické myslenie a schopnosť vyjadrovať sa.

Podporené projekty v rámci programu “Škola budúcnosti”:

Názov projektu: Online myslenie
Realizátor: Expression o.z.
Suma grantu: 2 396 EUR
Cieľ projektu: zameriavať  sa na zvyšovanie kompetencií v oblasti mediálnej a počítačovej gramotnosti a tiež kritického myslenia u žiakov ZŠ. Prostredníctvom neformálneho a zážitkového vzdelávania si žiaci budú môcť uvedomiť nebezpečenstvo online a mediálneho sveta, ale tiež jeho pozitívne využitie. Na podporu týchto aktivít budú vytvorené videá určené pre žiakov a pedagógov.

Názov projektu: Škola života
Realizátor: Občianske združenie “Náš svet”
Suma grantu: 2 807 EUR
Cieľ projektu: prispieť k skvalitneniu vzdelávania žiakov SŠI vo Vranove n/T aplikovaním aktivizujúcich a inovatívnych metód a postupov do vyučovania a tým prispieť k celkovej pripravenosti žiakov na praktický život, budúcu profesijnú orientáciu a výber povolania, ako aj uplatnenia sa na trhu práce. Sekundárny cieľ je zlepšiť ekologickú gramotnosť a zvýšiť environmentálne povedomie u žiakov.

Názov projektu: Učme sa v pohybe v Dobrej škole Košice
Realizátor: OZ Škola po novom
Suma grantu: 1 180 EUR
Cieľ projektu: dosiahnuť maximálnu možnú mieru pohybu detí počas vyučovania bez toho, aby rušili okolie alebo vyučovanie. Zakúpené zariadení, ako napr. BOSA balančná podložka, VAWA balančná doska a iné, umožní zakomponovať pohyb do vyučovania prakticky kedykoľvek a zmysluplne aj s benefitom rozvoja vzájomného rešpektu a rešpektu pre pravidlá. Aktivita je jednoduchá, ľahko replikovateľná a realizovateľná inde.

Názov projektu: Zaži, vyskúšaj, podaj ďalej
Realizátor: Súkromná základná škola, Kechnec 13
Suma grantu: 2 220 EUR
Cieľ projektu: vytvoriť vzdelávacie materiály na hodiny fyziky, chémie a geografie a posunúť ich ďalej mladším spolužiakom v rámci rovesníckeho učenia. Táto efektívna forma vzdelávania nahradí absenciu odborných učební na škole. Podklady pre vzdelávacie materiály získajú vďaka zážitkovému učeniu – poznávaciemu zájazdu do Atlantis center, mincovne v Kremnici, baní (tajchy) a Somošky.

Názov projektu: Žijeme s vami
Realizátor: Súkromná spojená škola
Suma grantu: 2 139 EUR
Cieľ projektu: vytvoriť spoločenskú miestnosť na nácvik sociálnych a komunikačných zručností prostredníctvom inovatívnych metód videomodelingu a zážitkových denníkov. To umožní trénovať schopnosti a zručnosti v deficitných oblastiach žiakov s autizmom. Sekundárnym cieľom je socializovať žiakov zo špeciálnych škôl prostredníctvom školského plesu.

Názov projektu: Komunikácia- liek na autizmus
Realizátor: Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom
Suma grantu: 2 157 EUR
Cieľ projektu: rozvíjať komunikačné schopnosti prostredníctvom používania IKT. Od najjednoduchšieho používania počítačového programu na vyjadrenie svojej fyziologickej potreby u nízkofunkčných detí s autizmom, až po rozvoj slovnej zásoby, prepájanie informácií, budovanie virtuálneho komunikačného kanálu až po riešenie náročných a obsahovo lákavých problémov u detí s aspergerovým syndrómom.

Názov projektu: Trieda budúcnosti
Realizátor: Základná škola Pavla Horova
Suma grantu: 3 000 EUR
Cieľ projektu: vytvoriť systém vzdelávania na základe výsledkov medzinárodného projektu ITEC. Vybudovať ďalšiu Triedu budúcnosti a doplniť vybavenie už existujúcich. Do aktivít projektu budú formou dobrovoľníctva zapojení rodičia, učitelia aj žiaci. Žiaci budú vytvárať 3D návrhy, prezentovať ich a následne sa výsledný návrh zrealizuje. Výsledkom bude najmodernejšia trieda, aké sa vďaka projektu ITEC budujú v celej EÚ.

Názov projektu: LEGO ORO MOVES (LOM)
Realizátor: Základná škola (Ždaňa)
Suma grantu: 2 296 EUR
Cieľ projektu: naučiť žiakov tvoriť animované filmy a vytvoriť databázu žiackych animovaných filmov. Témy filmov budú zamerané na osobnostné vlastnosti (zodpovednosť, čestnosť, ľudskosť a i.). Zorganizovať za pomoci žiackej rady minifestival LOM pre verejnosť Ďalšou aktivitou bude zorganizovať motivačné besedy (pozvať napr. Bekima) a pozitívne nimi ovplyvniť emocionálne vnímanie žiakov. Cieľom týchto aktivít je posilniť vzťah učiteľ–žiak a zlepšiť klímu školy.

Názov projektu: Komunikácia včera, dnes a zajtra
Realizátor: Základná škola (Seňa)
Suma grantu: 2 930 EUR 
Cieľ projektu: formovať u žiakov prostredníctvom aktivít komunikačné schopnosti, medziľudské vzťahy, empatiu, prosociálnosť a naučiť ich pracovať tímovo a zodpovedne. Motivovať študentov, aby sa nebáli vyjadriť svoj názor a prezentovať svoje myšlienky. Overiť ich komunikačné schopnosti v praktických úlohách. Žiaci v priebehu projektu získajú zručnosti v rozprávaní, nahrávaní, editovaní a zdieľaní online príbehov.

Názov projektu: MÔJ KAMARÁT EDISON
Realizátor: Základná škola sv. Cyrila a Metoda
Suma grantu: 1 265 EUR
Cieľ projektu: zatraktívniť hodiny informatiky prostredníctvom rozšírenia didaktických pomôcok o ďalších 10 robotov Edison a 20 kreatívnych balíčkov EdCreate. Zámerom je ponúknuť žiakom nový rozmer programovania a dať im príležitosť na konkrétnu praktickú činnosť v oblasti IKT a pripraviť ich čo najlepšie pre ich možné budúce povolania.

Názov projektu: Bolo to dávno, pradávno
Realizátor: Základná škola s materskou školou
Suma grantu: 2 610 EUR
Cieľ projektu: spoznať, zážitkovou formou, najstaršie obdobia v dejinách ľudstva od praveku do skorého stredoveku a dosiahnuť tým kvalitatívne zmeny vo výchovno – vzdelávacom procese. V priebehu projektu sa budú aplikovať inovatívné prvky do edukačného procesu, ktoré budú pozitívne ovplyvňovať osobnosť žiakov a formovať ich vzťah k histórii i k práci.