V Magne pre región rozdelíme až 35 000 eur. Podporíme inovatívne projekty v košickom kraji, ktoré riešia miestne potreby a inšpirujú iných

Grantový program Magna pre región finančne podporuje mestá, obce i komunity, aby prevzali zodpovednosť a starali sa nielen o seba a svoje zdravie, ale aj o celé okolie. V roku 2023 prerozdelí až 35 000 eur na projekty v košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú ďalšie organizácie i komunity v regióne. Podporí predovšetkým vzájomnú spoluprácu viacerých subjektov z rôznych oblastí života.
Tento program finančne pomáha aktivitám v košickom kraji, ktoré sú zamerané na:

Podporené aktivity organizácií a miestnych samospráv musia byť dobrovoľnícke, neziskové, verejne prospešné a s dlhodobým preukázateľným efektom.

Podmienkou zapojenia sa do programu je partnerstvo s minimálne jednou partnerskou organizáciou (mimovládne organizácie, samospráva, školy, súkromný sektor a podobne). Projekty, ktoré zapoja viac partnerských organizácii, budú pri hodnotení zvýhodnené.

Program uprednostní projekty, ktoré zapoja aspoň jedného dobrovoľníka z radov zamestnancov partnera programu – spoločnosti Magna. Účasť jedného alebo viacerých zamestnancov zvýhodní uchádzača o grant pri hodnotení žiadosti.

Projekt Chráňme seba a pomáhajme iným Kynologickej záchrannej jednotky podporila Magna pre región v roku 2022. Foto: Martin Krestián

V programe prerozdelíme až 35 000 eur, maximálna výška grantu na jeden projekt je 4 000 €. Uzávierka prihlasovania žiadostí je 7. februára 2023 do 23:59 hod. Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 6. apríla 2023 a musí skončiť najneskôr 31. októbra 2023.