Spoločne pre región

Spoločne pre región je grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. administrovaný Karpatskou nadáciou.

uss

Program je otvorený pre projekty pripravené miestnymi skupinami v širokých miestnych partnerstvách z komunít východného Slovenska. Účasť zamestnancov spoločnosti USSK alebo jej dcérskych spoločností v projektoch je povinná, nakoľko sa predpokladá, že môže priniesť ich väčšie zapojenie do svojpomocných aktivít a podporiť ich vzťah ku vlastným komunitám a regiónu.

Ciele programu

  • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
  • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
  • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
  • Podpora miestnych komunitných iniciatív, ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci USSK a jej dcérskych spoločností.

Oprávnenými žiadateľmi

sú registrované mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy so sídlom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja, do činnosti ktorých sa aktívne zapájajú zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. alebo jej dcérskych spoločností.

Program podporuje tieto oblasti:

  • Bezpečnosť
  • Deti a mládež
  • Environmentálne programy a vzdelávanie

Aktuálne je otvorená Výzva na podávanie projektov 2017 – 2018 

Uzávierka podávanie projektových žiadostí  je: 15. januára 2018

Projektové žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky tu: www.granty.karpatskanadacia.sk

VZORY formuláru žiadosti a jej príloh:

Vzorová_žiadosť 2018

Žiadosť o grant_ Rozpocet_SPR_2018

Vyhlásenie o partnerstve_SPR_2018

Viac informácií Vám radi poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk

V 10. ročníku grantového programu bolo podporených 6 projektov v celkovej sume: 13 904,98 Eur.

Zoznam podporených projektov 2017 

Program Spoločne pre región podporil za 10 rokov svojej existencie 95 projektov celkovou sumou viac ako  241 904 Eur.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák