Spoločne pre región

Spoločne pre región je grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. administrovaný Karpatskou nadáciou.

uss

Program je otvorený pre projekty pripravené miestnymi skupinami v širokých miestnych partnerstvách z komunít východného Slovenska. Účasť zamestnancov spoločnosti USSK alebo jej dcérskych spoločností v projektoch je povinná, nakoľko sa predpokladá, že môže priniesť ich väčšie zapojenie do svojpomocných aktivít a podporiť ich vzťah ku vlastným komunitám a regiónu.

Ciele programu

  • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
  • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
  • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
  • Podpora miestnych komunitných iniciatív, ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci USSK a jej dcérskych spoločností.

Oprávnenými žiadateľmi

sú registrované mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy so sídlom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja, do činnosti ktorých sa aktívne zapájajú zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. alebo jej dcérskych spoločností.

Program podporuje tieto oblasti:

  • Bezpečnosť
  • Deti a mládež
  • Environmentálne programy a vzdelávanie

Program Skutočne spoločne od svojho otvorenia  podporil už 101 projektov celkovou sumou viac ako 241 000 EUR. V poslednom, 11. ročníku grantového programu bolo podporených 6 projektov v celkovej sume: 13 500 Eur: informácie o podporených projektoch v roku 2018.

Aktuálne je otvorená Výzva na podávanie projektov 2018-2019

Neziskové organizácie a miestne samosprávy na východnom Slovensku môžu požiadať o finančnú podporu vo výške max. 2.500 eur pre relevantné projekty, ktoré sa budú realizovať v období 25.03 – 15.11.2019. V roku 2018/19 program celkovo prerozdelí 13.000 eur. Viac informácií nájdete tu.

Svoje návrhy projektov podajte elektronicky do 21. decembra 2018 na www.granty.karpatskanadacia.sk

Viac informácií Vám radi poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk

 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák