Hľadáme mentorov/mentorky na podporu optimálneho vývinu v ranom detstve

Hľadáme kvalifikovaných odborníkov/odborníčky z celého Slovenska, ktorí sa venujú optimálnemu vývinu detí v ranom detstve. Ich úlohou bude zdieľať svoje vedomosti, skúsenosti a podporiť tak rozvoj inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti o najmenšie deti. Mentori/mentorky budú viesť príjemcov grantu nášho programu Spolu pre deti.

Cieľom programu Spolu pre deti je posilniť prístup a kvalitu inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti detí od raného detstva. V programe zohľadňujeme individuálne potreby detí, pričom im chceme im umožniť čo najlepšie podmienky na vzdelávanie a rozvoj ich potenciálu, nech pochádzajú z akéhokoľvek prostredia a nachádzajú sa v akejkoľvek životnej situácii. Dôraz pri tom kladieme na deti, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko. Program realizujeme v partnerstve s UNICEF.

Súčasťou programu Spolu pre deti sú aj vzdelávacie aktivity pre príjemcov grantu. Tie zahŕňajú spoluprácu s mentorom, ktorá by grantistom mala pomôcť, aby vo svojom projekte, ale aj vo svojej ďalšej práci, vedeli prispieť k dostupnosti kvalitného inkluzívne vzdelávania a starostlivosti o deti na Slovensku.

Preto hľadáme kvalifikovaných mentorov/mentorky pre zástupcov samospráv a iných verejných inštitúcií, zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, pedagógov a iných relevantných odborníkov pracujúcich s deťmi vo veku od 0 do 10 rokov v rámci celého Slovenska. 

Čo od vás budeme očakávať?

  • Prácu s mimovládnymi neziskovými organizáciami a verejnými inštitúciami, ktoré sú zapojené do programu Spolu pre deti.
  • Zdieľanie overených prístupov a metodík v oblasti podpory vývinu v ranom detstve, zohľadňujúc aj potreby detí – utečencov z Ukrajiny.
  • Podporu pri budovaní multi-sektorálnych partnerstiev na miestnej úrovni v oblasti rozvoja detí v ranom detstve.

Ako bude mentoring prebiehať?

✔ Mentoring bude prebiehať od júna do septembra 2023 v rozsahu dvoch dvoj-hodinových stretnutí za mesiac. Stretnutia môžu byť realizované osobne alebo online.

✔ V úvode spolupráce bude potrebné absolvovať prípravné školenie mentorov (koniec mája/začiatok júna).

✔ V období, keď bude mentoring prebiehať, sa stretnete online minimálne dvakrát s koordinátorkou mentoringového programu.

✔ V úvode spolupráce vás požiadame o vypracovanie plánu cieľov pre mentoring, ktorý budete viesť. V závere vás požiadame o vypracovanie krátkej správy o výsledkoch vašej mentoringovej podpory.

✔ Celkový očakávaný časový vklad: 23 hodín v období jún – september (pri mentoringu jedného podporeného projektu).

✔ Uvítali by sme, ak by každý mentor spolupracoval aspoň s dvoma projektmi.

Požadované skúsenosti a vedomosti:

  • rozsiahla skúsenosť a vedomosti v oblasti podpory optimálneho vývinu v ranom detstve (early childhood development – ECD) a vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (early childhood education and care – ECEC),
  • rozsiahle vedomosti a praktické skúsenosti zo zavádzania overených komplexných prístupov v oblasti ECD/ECEC, vrátane práce s rodičmi/opatrovníkmi detí, zohľadňujúc aj potreby detí – utečencov z Ukrajiny,
  • skúsenosť s vytváraním strategických partnerstiev aktérov z rôznych sektorov (verejná správa, biznis a tretí sektor) v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Ponúkaná odmena:

  • 40 eur (brutto) na hodinu na základe mandátnej zmluvy/zmluvy o dielo alebo dohody o pracovnej činnosti/920 eur (brutto) celkovo za 23 hodín činnosti,
  • v prípade osobných stretnutí budú cestovné náklady preplatené nad rámec odmeny.

Máte záujem?

Pošlite nám svoj životopis a krátky motivačný list (max. jedna strana A4), v ktorom zhrniete svoje relevantné skúsenosti a vedomosti a motiváciu, prečo by ste sa chceli stať mentorom/kou programu Spolu pre deti.

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu adriana.zarembova@karpatskanadacia.sk do 21. 5. 2023.